Request an appointment

Request an appointment

00389 2 3091 484

Zan Mitrev's Team

Back to Doctors

Doc. Dr. Konstantin Mitev

Spec. in general surgery - Sub spec. after traumatology

Place of birth:

Skopje, Macedonia

E-mail:

konstantin.mitev@zmc.mk

  1. Лезии на артикулирачката рскавица на колениот зглоб:Инциденца и корелација помеѓу артроскопскиот наод и наодот од магнетната резонанца . Константин Митев,Слободан Вучков,Небојша Настов,Горан Алексовски,Михаило Ивановски .Medicus 2009,vol.XII(2);146-151
  2. Минимално инвазивна остеосинтеза,метода на избор при третман на субтрохантерни фрактури. Константин Митев,Слободан Вучков,Небојша Настов,Горан Алексовски,Михаило Ивановски .Medicus 2008,vol.X(2);160-165
  3. Артроскопска евалуација и третман на лезиите на зглобната рскавица на коленото.Митев Константин,Настов Н,Ивановски М.:Acta Morphologica 2010:vol 7(1);47-51
  4. Минимално инвазивна перкутана остеосинтеза со плочка во третманот на скршениците на дистална тибиа. Настов Небојша,Вучков С, Митев Константин,Ивановски М.Acta Morphologica 2010:vol 7(1):52-59
  5. Минималнa остеосинтеза,во третманот надво и тро партхите фрактури на проксималниот хумерус.,Слободан Вучков,Камилоски В, Константин Митев,Небојша Настов,Горан Алексовски,Михаило Ивановски Acta chirurgica Macedinica .vol.2,No1:2003 ,21-28.
  6. Autologous Chondrocyte Implantation – Artrocel – 3D in knee cartilage repair, Konstantin Mitev, Dimitar A Jontschew, Igor Kaftandziev, Trpeski Sime, Trpkovska Biljana, Kosova Journal of Surgery Vol.6 No1 2012
  7. Посттрауматски мекоткивен импиџмент на скочен зглоб: артроскопски наод и клинички резултати, Константин Митев, МАНУ Прилози 2014
  8. Евалуација на клиничките резултати после третман на  оштетувањата на зглобната рскавица на коленото со методата на артроскопско микрофрактурирање, Константин Митев, Acta Anatomica Morphologica 2013 г.
  9. Интра-артикуларни плазматски инјекции со плазма за третман на болки во коленото поврзани со зглобни 'рскавици и дегенеративни мениски лезии.