Caktoni kontroll

Schedule a review

389 2 3091500

Ekipi i Zan Mitrevit

Kthehu tek Mjekët

Dr. Marko Gjorgon

Anesteziolog

Vendi i lindjes:

Struga, Maqedoni

E-mail:

marko.gjorgonoski@zmc.mk

2015 Pjesëmarrje në studimin njëmujor POPULAR (Post anaesthesia PULmonary complications After use of muscle Relaxants in Europe) të organizuar nga ana e Еuropean society of anesthesiologists (ESA)
2014 Pjesëmarrje në “Kongresin e pestë të anesteziologëve me pjesëmarrje ndërkombëtare”, Ohër, Maqedoni
2013 Specializim për anestezi, reanimacion dhe mjekim intensiv, Fakulteti i Mjekësisë “Sh. Kiril dhe Metodij”, Shkup, Maqedoni
2013 Pjesëmarrje në kongresin ndërkombëtar për studentë të mjekësisë si ligjërues të punëtorisë për mirëmbajtjen themelore në jetë, Ohër, Maqedoni
2012  Doktor i mjekësisë së përgjithshme/specializant në departamentin për anestezi dhe në departamentin për mjekim intensiv dhe reanimacion ISHP Spitali special për sëmundje kirurgjikale “Filip i Dytë”
Publikime shkencore dhe pjesëmarrje në seminare dhe kongrese
2011-2012 Doktor i mjekësisë së përgjithshme ISHP Neuromedika Shkup
Mjekim ambulator
2010-2011 Doktor i mjekësisë së përgjithshme në shërbimin për anestezi, reanimacion dhe mjekim intensiv, ISHP Spitali i Përgjithshëm Strugë
2003-2010 Fakulteti i mjekësisë, Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodij” Shkup, R. e Maqedonisë, Doktor i mjekësisë së përgjithshme
2008 Certifikatë për kurs të përfunduar për Mirëmbajtjen themelore në jetë të organizuar nga Këshilli Evropian për reanimacion (ECR),
2007 Certifikatë për shkëmbim të studentëve të përfunduar në mënyrë të suksesshme në spitalin universitar Kasr el Aini në klinikën për sëmundje kardiologjike
  1. DormicumKetamin vs. DormicumPropofol për anestezi ambulatore, përvojat tona. Gjorgon M, Stoicovski E, Gramosli T, Aleksovski E, Vezenkova-Vuckova D, Mitrev Z, Angjuseva T, Ohrid 2014
  2. Përdorim të oksimetrisë cerebrale tek trombendarterektomi   (ТЕА) të arteries karotide. Stoicovski E, Gramosli T, Aleksovski E, Gjorgon M, Vezenkova-Vuckova D, Mitrev Z, Angjuseva T, Ohrid 2014
  3. Surgical treatment for carotidal disease. Mitrev Ž, Anguseva T, Hristov N, Lazovski N, Sterjo E, Manailova T, Gjorgon M, Novi Sad 2014