Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Д-р Емил Стоицовски

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

Place of birth:

Крива Паланка, Македонија

E-mail:

emil.stoicovski@zmc.mk

1983-1987

Физиотерапевтски техничар

Средно медицинско училиште,, Др. Панче Караѓозов’’-

Скопје, Македонија

 

1988-1994

Доктор на медицина

Универзитет ,,Свети Кирил и Методиј’’

Медицински факултет

Скопје, Македонија

 

1995

Положил државен испит

Универзитет ,,Свети Кирил и Методиј’’

Медицински факултет

Скопје, Македонија

 

1999-2003

Положил специјалистички испит по Анестезиологија и реанимација

Универзитет ,,Свети Кирил и Методиј’’

Медицински факултет

Скопје, Македонија

 

ПРОФЕСИОНАЛНО УНАПРЕДУВАЊЕ И ПОСТДИПЛОМСКИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • European congress of anaesthesiologists in Firenza, Italy ,2002
 • National congress in anaesthesiology and intensive care with international participation in Veliko Tarnovo, Bulgaria , 2005
 • National congress in anaesthesiology and intensive care with international participation in Ohrid , Macedonia , 2002
 • National congress in anaesthesiology and intensive care with international participation in Ohrid , Macedonia , 2005
 • National congress in anaesthesiology and intensive care with international participation in Ohrid , Macedonia , 2010
 • Postgraduate education at European foundation for education in anaesthesiology  (F.E.E.A),Dojran, Macedonia,1999-Cardio circular system, blood and blood derivates from anaesthetic aspect
 • Postgraduate education at European foundation for education in anaesthesiology  (F.E.E.A),Dojran, Macedonia,2000-Respiration, Thorax, Anaesthesia of head and neck
 • Postgraduate education at European foundation for education in anaesthesiology  (F.E.E.A),Dojran, Macedonia,2001-Intensive healing, Urgent medicine, Blood and transfusion of blood
 • Postgraduate education at European foundation for education in anaesthesiology (F.E.E.A), Dojran, Macedonia, 2002-Mother, Child.  Unexpected effects of medicines
 • Postgraduate education at European foundation for education in anaesthesiology  (F.E.E.A),Dojran, Macedonia,2003-Neuro surgical anaesthesia and intensive healing, loco regional anaesthesia and pain therapy
 • European Resuscitation Council – ERC, Advance Life Support Cource 2009
 • Стручна обука за користење на церебрална оксиметрија, Клинички центар Љубљана, Р. Словенија, декември 2011
 • IV Simpozium decije anestezije, Mehanicka ventilacija dece, November 2012, institut za majku I dete Srbije, Beograd
 • Едукативен стручен престој на Институтот за мајка и дете во Белград, Р. Србија, усовршување во областа на неонаталната анестезија и интензивна нега, мај 2013
 • Асистент на предметот Анестезиологија и реанимација при Универзитетот “Гоце Делчев”, Штип март 2013
 • Учество на летната школа за педијатриска анестезија организирано од српското здружение за педијатриска анестезија, Белград, Р. Србија, април 2014
 • Стручен престој во “Sudwest deutche sporttraumatologie clinic” Штутгард, Р. Германија, јануари 2015

Мај 2005- до денес

Специјалист по анестезиологија и реанимација

Специјална болница за кардиохирургија ‘’ Филип II ‘’

Скопје, Македонија

Филип II е многу успешна Македонска кардио хируршка болницата, чија основна дејност е лекување и вршење на сите видови на кардио третмани, вклучувајќи кардио операции.

 • Комплетно оспособенза независно вршење на анестезија, реанимација и интензивна нега во кардио-хирургијата.
 • Докажана способност во водењето на пациентот во единица за интензивна нега
 • Основно искуство во трансезофагијална ехокардиографија TEE
 • Квалификувани знаења и обемно искуство во целосна апликација на IABP
 • Познавања во апликација на CVVHDF филтри
 • Базични знаења за трансторакална ехокардиографија (TTE).
 • Асистирање во хируршка подготовка и дијагностицирање на пациенти
 • со срцеви заболувања.
 • Обезбедување на едукација и обука на млади специјалисти и специјализанти
 • Периодична контрола на опремата во врска со анестезија..
 • Рутинска работа со инвазивни следења.
 • Третман на акутна и хронична болка
 • Општа анестезија
 • Регионална анестезија
 • Регионални блокови
 • Кардио анестезија
 • Бронхоскопија
 • Третман на хронична болка
 • Поставување на инвазивен мониторинг
 • Амбулантска анестезија
 • Интензивно лекување
 • Транспорт на критично болни пациенти

 

1998 –2005

Специјалист по анестезиологија и реанимација во

Клиника за хируршки болести Св.Наум Охридски

Одел за анестезиологија, ранимација и интензивна грижа

Скопје, Македонија

Клиника за хируршки болести Св.Наум Охридски е специјализирана болница за општа и ургентна хирургија

 • Изведувал секаков вид на општа анестезија, вклучувајќи и неонатална анестезија, реанимација и интензивна нега.

 

1996 – 1998

Стручен соработник

Македонија Лек

Скопје, Македонија

 

 • Предавања и презентација на нови лекови и препарати од целата палета на лекови во болниците.
 • Претставување на компанијата на конгреси.
 • Член на Европското здружение на анестезиолозите од 2005 година
 • Член на европското здружение за реанимација, European Resuscitation Council – ERC од 2009