Ekipi i Zan Mitrevit

Marija Kostadinovska

Specialist në psikiatri

marija.kostadinovska@zmc.mk

2012 – sot

Person i kualifikuar i licencuar në fushën e Psikiatrisë

2015 – 2018

– LL.M -Master of Laws in Intellectual Property Law
Fakulteti Juridik – Universiteti “Shën. Kiril dhe Metodi” Shkup dhe Fakulteti në Strasburg, Francë
Fusha e Studimit: Arte dhe Shkencat Humane
Niveli i EQF: EQF niveli 7

– Disertacioni: “Aftësia për të arsyetuar dhe procesi i arsyetimit të njerëzve me çrregullime mendore dhe ndikimi i tyre në mundësinë që ata të konsiderohen si autorë”

2008 – 2012

Специјалист по психијатрија – Медицински факултет – Универзитет „ Св. Кирил и Методиј“ Скопје

Specialist në psikiatri – Fakulteti i Mjekësisë – Universiteti “Shën. Kiril dhe Metodi” Shkup

Niveli i EQF: EQF niveli 7

1996 – 2003

Doktor i Mjekësisë së Përgjithshme – Fakulteti i Mjekësisë – Universiteti “Shën. Kiril dhe Metodi” Shkup

2022 – sot

Psikiatër specialist në Spitalin klinik Zhan Mitrev, Shkup

Aktivitete kryesore dhe përgjegjesitë:

Doktor me studime të përfunduara në Fakultetin e Mjekësisë dhe studime të specializuara në psikiatri. Në punën e saj përfshin përcaktimin e gjendjes mendore, e cila mund të jetë rezultat i një sëmundjeje të caktuar fizike, një kombinim i sëmundjes fizike dhe mendore ose një sëmundje thjesht mendore.

Психијатриската консултација или психијатрискиот преглед вклучува дијагностицирање на состојбата, психоедукација, психотераписки и / или психофармаколошки пристап во третман на:

Konsultimi psikiatrik ose ekzaminimi psikiatrik përfshin diagnostikimin e gjendjes, psikoedukimin, qasjen psikoterapeutike dhe/ose psikofarmakologjike në trajtimin e:

 • gjendjeve të rritjes dhe zhvillimit mendor,
 • gjendjeve të stresit dhe traumës,
 • ankthit dhe çrregullimeve depresive,
 • depresionit,
 • çrregullimeve psikosomatike,
 • çrregullimeve afektive,
 • çrregullimeve psikotike,
 • sëmundjet e varësisë,
 • çrregullimeve mendore në pleqëri,
 • çrregullimeve njohëse në forma të caktuara të demencës,
 • çrregullimeve mendore te personat me prapambetje (retardim) mendore

2019 – 2022

Психијатар, Раководител на оддел за лекување на осудени лица со ментални нарушувања – ЈЗУ Психијатриска болница „Скопје“ -Скопје

Psikiatër, Udhëheqës i Repartit për trajtimin e personave të dënuar me çrregullime mendore – ISHP Spitali psikiatrik “Shkup” – Shkup.

2012 – 2022

Psikiatre – ISHP Spitali Psikiatrik “Shkup”-Shkup

2005 – 2012

Doktor i mjekësisë së përgjithshme – ISHP Spitali Psikiatrik “Shkup”-Shkup

– Kryetare e Bordit Drejtues të ISHP Spitalit Psikiatrik Shkup-

2012
Training of trainers, principles of drug dependence tretment, Zlatibor

UNODS-WHO

2007 – 2010

Edukim për terapinë Gestalt – Instituti i Trajnimit për Psikoterapi dhe Gestalt “Qendra për Marrëdhënie Njerëzore” – Shkup

2007 – 2009

Edukim për terapinë konjitive të sjelljes

2007 – 2008 

Edukimi në psikoterapi familjare dhe sistematike – Instituti Alternativa

– Oda e mjekëve të Maqedonisë

– Shoqata Psikiatrike e Maqedonisë

2023 

Post resuscitation manifesting delirium concerning survived patient with cardiogenic shock after myocardial infarction –  62nd Neuropsychiatric congress Pula, Croatia,

Pineal Gland Cyst and memory Loss – 62nd Neuropsychiatric congress Pula, Croatia

The role of the psychiatrist in prevention and treatment of post intensive care unit sindrome – Cardiological Congress, Ohrid, Macedonia

2019

Psychological aspects of physical recreation concerning in – hospital mentally ill patients

22 nd Symposium on sports and psychical education on youth, Struga, Macedonia

2019

Extraordinary creativity in mental disorders and the influence of mental disorder on the possibility of exercising authors rights.

19th WPA World Congress of Psychiatry, Lisbon, Portugal

2019 

Prodromal Symptoms in Alzheimer`s Disease Early Onset Ohrid, Macedonia

2018

Suksesi profesional si arsye për trajtimin e vonuar të psikozës së gjatë

6-th Congress of PZMAK, Ohrid

2018

Medical treatment of alcohol dependence in patients with co-morbid anxiety depressive disorder

Četvrti hrvatsko – ruski psihijatriski kongres, Opatija, Hrvatska

2016

Violence associated with Epilepsy

International Conference on forensic psychiatry, Ohrid, Macedonia

2013

Подршка и третман на жртви и сторители на семејно насилство поради злоупотреба на алкохол и алкохолизам; Злоупотреба на бензодијазепини и алкохол кај лицата вклучени во метадонски програм; Социјално прилагодување на пациентите вклучени во супституци

Mbështetje dhe trajtim i viktimave dhe autorëve të dhunës në familje për shkak të abuzimit me alkoolin dhe alkoolizmit; Abuzimi i benzodiazepinave dhe alkoolit midis personave të përfshirë në programet e metadonit; Përshtatje sociale (ambientim social) e pacientëve të përfshirë në zëvendësime

5th Macedonia psychiatric congress, Ohrid

2012

Socijalno prilagođavanje pacijenata koji su na metadonski program održuvanja Kongres »Psihijatrija danas – principi farmako i psihoterapije

Budva – Bečići, Crna Gora

2010

Endokarditi bakterial subakut si pasojë e injektimit të substancave psikoaktive

Konferenca e Adriatikut për varësitë, Ohër

2019 – sot

Eliminimi i torturës dhe trajtimit çnjerëzor në burgje dhe ambiente paraburgimi

Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut – Shkup

Anglisht
Serbisht
Kroatisht

Mjekë të tjerë nga ky departament

No related doctors found.