Ekipi i Zan Mitrevit

Marko Gjorgon

Specialist anesteziologjik me trajtim intensiv

marko.gjorgon@zmc.mk

2015 Pjesëmarrje në studimin njëmujor POPULAR (Post anaesthesia PULmonary complications After use of muscle Relaxants in Europe) të organizuar nga ana e Еuropean society of anesthesiologists (ESA)
2014 Pjesëmarrje në “Kongresin e pestë të anesteziologëve me pjesëmarrje ndërkombëtare”, Ohër, Maqedoni
2013 Specializim për anestezi, reanimacion dhe mjekim intensiv, Fakulteti i Mjekësisë “Sh. Kiril dhe Metodij”, Shkup, Maqedoni
2013 Pjesëmarrje në kongresin ndërkombëtar për studentë të mjekësisë si ligjërues të punëtorisë për mirëmbajtjen themelore në jetë, Ohër, Maqedoni
2012  Doktor i mjekësisë së përgjithshme/specializant në departamentin për anestezi dhe në departamentin për mjekim intensiv dhe reanimacion ISHP Spitali special për sëmundje kirurgjikale “Filip i Dytë”
Publikime shkencore dhe pjesëmarrje në seminare dhe kongrese
2011-2012 Doktor i mjekësisë së përgjithshme ISHP Neuromedika Shkup
Mjekim ambulator
2010-2011 Doktor i mjekësisë së përgjithshme në shërbimin për anestezi, reanimacion dhe mjekim intensiv, ISHP Spitali i Përgjithshëm Strugë
2003-2010 Fakulteti i mjekësisë, Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodij” Shkup, R. e Maqedonisë, Doktor i mjekësisë së përgjithshme
2008 Certifikatë për kurs të përfunduar për Mirëmbajtjen themelore në jetë të organizuar nga Këshilli Evropian për reanimacion (ECR),
2007 Certifikatë për shkëmbim të studentëve të përfunduar në mënyrë të suksesshme në spitalin universitar Kasr el Aini në klinikën për sëmundje kardiologjike

  1. DormicumKetamin vs. DormicumPropofol për anestezi ambulatore, përvojat tona. Gjorgon M, Stoicovski E, Gramosli T, Aleksovski E, Vezenkova-Vuckova D, Mitrev Z, Angjuseva T, Ohrid 2014
  2. Përdorim të oksimetrisë cerebrale tek trombendarterektomi   (ТЕА) të arteries karotide. Stoicovski E, Gramosli T, Aleksovski E, Gjorgon M, Vezenkova-Vuckova D, Mitrev Z, Angjuseva T, Ohrid 2014
  3. Surgical treatment for carotidal disease. Mitrev Ž, Anguseva T, Hristov N, Lazovski N, Sterjo E, Manailova T, Gjorgon M, Novi Sad 2014

Mjekë të tjerë nga ky departament

Simona Despotovska

Dr. Simona Despotovska

Specialist anesteziologjik me trajtim intensiv

simona.despotovska@zmc.mk

Shihni profilin
Tanja Gramosli

Dr. Tanja Gramosli

Specialiste në anesteziologji dhe reanimacion

tanja.gramosli@zmc.mk

Shihni profilin
Slagjana Joshevska Jovanovska

Dr. Slagjana Joshevska Jovanovska

Specialiste në anesteziologji dhe reanimacion

slagjana.jovanovska@zmc.mk

Shihni profilin
Sanja Marinkoviq Bojaxhievska

Dr. Sanja Marinkoviq Bojaxhievska

Spec. në anesteziologji dhe reanimacion

sanja.marinkovic@zmc.mk

Shihni profilin
Emil Stoiçovski

Dr. Emil Stoiçovski

Spec. në anesteziologji dhe reanimacion

emil.stoicovski@zmc.mk

Shihni profilin
Dragica Vezenkova Vuçkova

Dr. Dragica Vezenkova Vuçkova

Spec. në anesteziologjinë e kujdesit intensiv

dragica.vuckova@zmc.mk

Shihni profilin
Jovana Stojmenoviq

Dr. Jovana Stojmenoviq

Rezident në anesteziologji dhe kujdes intensiv

jovana.stojmenovik@zmc.mk

Shihni profilin