Ekipi i Zan Mitrevit

Nikola Gjorgov

Electrophysiologist

nikola.gjorgov@zmc.mk

2002

Doktoraturë e mbrojtur, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti Sh. “Kirili dhe Metodi”, Shkup, Maqedoni.

1995-1997

Subspecializimi në elektrofiziologji dhe elektrostimulim, pacing-  në Universitetin Mjekësor të Gentit, Belgjikë – mentori Luc Joradans.

1996

Specializimi në Mjekësi Interne dhe Kardiologji, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Sh. Kirili dhe Metodi, Shkup, Maqedoni.

1978 – 1980

Studime universitare mjekësore në Universitetin Shtetëror West Chester
(Universiteti West Chester) në West Chester, Pensilvani, SHBA

2017 – në vazhdim

Elektrofiziolog në Spitalin klinik “Zhan Mitrev”, Shkup, Maqedoni

2013 – në vazhdim

Praktikë private në PZU Akus Medicus, Shkup, Maqedoni

2010-2013

Doktor kardiolog – elektrofiziolog – Sistina, Shkup, Maqedoni

1996-2010

Doktor kardiolog-elektrofiziolog në departamentin e kardiologjisë në Klinikën Universitare Sh. “Kirili dhe Metodi”, Shkup, Maqedoni.

1986
Doktor i Mjekësisë, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Sh. “Kirili dhe Metodi”, Shkup, Maqedoni.

 • Anëtar i Komisionit për Informatikë dhe Teknologji (KIT) pranë Universitetit “Sh. Kiril dhe Metodij”(17 shtator 2005)
 • Anëtar i European Heart Rhythm Association (EHRA), shoqata më herët e njohur si Working Group on Arrhythmias (WG7) of the the European Society of Cardiology (ESC) (19 qershor 2001 deri sot).
 • Fellow of The European Society of Cardiology (FESC) (28 gusht 1999 deri sot).
 • Anëtar i (Emeritus Member) i Heart Rhytm Society (HRS) Certifikatë numër 3415, shoqata më herët ka qenë e njohur si North American Society of Pacing and Electrophysiology (NASPE) (2 nëntor 1998 deri sot).
 • Anëtar i komitet shkencor të Shoqatës Evropiane për Kardiologji për vlerësim të abstrakteve të dorëzuara për prezantim në kongreset vjetore të Shoqatës Evropiane për Kardiologji; nga viti 1998 deri në vitin 2002 (nga kongresi i XX deri te kongresi i XXIV i Shoqatës Evropiane për Kardiologji).
 • Anëtar i Shoqatës Maqedonase për Kardiologji.
 • Anëtar i Dhomës së Mjekëve të Maqedonisë.
 • Anëtar i Shoqatës Maqedonase të Mjekëve.
 • Anëtar i Asociacionit Maqedonas për Hipertension (nga 19 nëntori 2007 deri sot).

 • Trajkov Ivan, Kovacevic Dejan, Poposka Lidija, Gjorgov Nikola, Radiofrequency Ablation in patients with Wolf-Parkinson-White Syndrome – eight year experience, Macedonian Medical Review, 2010;64:47-53
 • Trajkov I., Kovacevik D., Gjorgov N., atypical atrioventricular nodal reentry tachycardia with eccentric retrograde left-sided activation of coronary sinus, Contributions, Sec. Biol. Med. Sci., MASA, XXXI, 2, p. 27–37 (2010), ISSN 0351–3254
 • Ivan Trajkov, Dejan Kovacevic, Nikola Gjorgov,: Premature Atrial Contractions Managed With Slow Pathway Ablation, Macedonian Journal of Medical Sciences. 2008;1(2).
 • Ivan Trajkov, Dejan Kovacevic, Lidija Poposka, Vladimir Boskov, Nikola Gjorgov,: Cardiac Memory (T Wave Memory) After Ablation of Posteroseptal Accessory Pathway, J Cardiovasc Electrophysiol, October 2007, Volume 18;(Supplement 2):S7.
 • Nikola Gjorgov, Dejan Kovacevic, Lidija Poposka, Ivan Trajkov, Vladimir Boskov: Bachmann Bundle Involvement and the Management of Persistent Atrial Finbrillation with Intracardiac Low-Energy Direct Current Electrical Shock, J Cardiovasc Electrophysiol, October 2007, Volume 18;(Supplement 2):S25.
 • N. Zlatanovic, S. Kedev, B. Miletic, A. Georgiev, N. Gjorgov, D. Kovacevic, I. Trajkov, B. Gjeorgievska, V. Boskov, M. Kaev: Relation Between Pulse Amplitude Adjustment and Pacemaker Longevity, J Cardiovasc Electrophysiol, October 2007, Volume 18;(Supplement 2):S104.
 • Nenad Zlatanovic, Sasko Kedev, Nikola Gjorgov, Branislav Miletic, Antonio Georgiev, Dejan Kovacevic, Ivan Trajkov, Mitko Kaev, Vladimir Borozanov, Vladimir Boskov: Pulse Amplitude Adjustment Provides Immediate Pacemaker Longevity Gain, Anadolu Kardiyol Derg 2007: 7 Suppl 1; 216-8.
 • Gjorgov Nikola, Trajkov I, Kovacevic D, Boskov V, Tudzarova S,: Continuous Positive Airway Pressure In The Management Of Obstructive Sleep Apnea, Acta Morphologica, 2007;Vol.4(1):37-41.
 • Trajkov I., Kovacevic D., Boskov., Poposka L., Gjorgov N.: Radiofrequency Current Catheter Ablation Of Accessory Atrio Ventricular Pathways, Contributions Sec Biol Med Sci, MASA, 2006, XXVII;2:71-87.
 • Ivan Trajkov, Dejan Kovacevic, Vladimir Boskov, Lidija Poposka, Nikola Gjorgov: Induction od Atrioventricular Node Reentry By Simultaneous Antegrade Conduction Over The Fast And Slow Pathways, Contributions, Sec Biol Med Sc., MASA, 2006, XXVII;1:113-120.
 • Zhivadinovik J, Lazarova D, Gjorgov N.: Dimensions of the triangle of Koch, Bratisl Lek Listy. 2006;107(4):107-9.
 • Zhivadinoviq Julija, Lazarova D., Gjorgov N., Papazova M., Naqeva N., Matveeva H.., Bojaxhieva B.: Trekëndëshi i Koch – Morfologjia dhe Kuptimi Klinik, Acta morphologica, 2005:Vol 2(2);11-18
 • Gjorgov Nikola, Trajkov I, Boskov V, Kovacevic D, Kamcevska-Dobrkovic L.: Farewell to drugs: Radiofrequency Catheter Ablation in the Management of Cardiac Arrhythmia, Acta Morphologica, 2005;Vol.2(2):19-26.
 • Peter Rakovec and Nikola Gjorgov, Atrioventricular Conduction Disturbances As Complications Following Catheter Ablation Of Supraventricular Tachycardias, Ital Heart J 2004;5 (Supp 1):18S – 22S.
 • Participating investigator in: Denis L. Clement, M.D., Ph.D., Marc L. De Buyzere, B.Sc., Dirk A. De Bacquer, Ph.D., Peter W. de Leeuw, M.D., Ph.D., Daniel A. Duprez, M.D., Ph.D., Robert H. Fagard, M.D., Ph.D., Peter J. Gheeraert, M.D., Luc H. Missault, M.D., Jacob J. Braun, M.D., Roland O. Six, M.D., Patricia Van Der Niepen, M.D., Eoin O’Brien, M.D., Ph.D., For the Office versus Ambulatory Pressure Study Investigators, Prognostic Value of Ambulatory Blood-Pressure Recordings in Patients with Treated Hypertension, New England Journal of Medicine, June 12, 2003 Number 24 Volume 348:2407-2415.
 • Nikola Gjorgov, Ablacioni me katetër me radiofrekuencë në nyjen atrioventrikulare në mjekimin e fibrilacioni atrial (Disertacion i Doktoraturës, Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodij” Shkup, Republika e Maqedonisë) 9 janar 2002.
 • M. Noshpal, V. Spirovska, N. Gjorgov, E. Srbinovska, М. Otljanska, D. Proevska: Raporti ndërmjet diametrit të atriumit të majtë të matur me ekotomografi dhe përqindja e konversionit të suksesshëm të Fibrilacionit Atrial në Sinus ritëm , Ekzaminim Mjekësor Maqedonas, 1999;53(5-6):316-319.
 • Jordaens L, Tavernier R, Gorgov N, ‘t Kindt H, Dimmer C, Clement DL, Signal-averaged P wave: predictor of atrial fibrillation. J Cardiovasc Electrophysiol 1998 Aug 9;8(Suppl):S30-9.
 • Carlo Dimmer, MD, René Tavernier, MD, Nikola Gjorgov, MD, Guido Van Nooten, MD, Denis L. Clement, MD, and Luc Jordaens, MD: Variations of Autonomic Tone Preceding Onset of Atrial Fibrillation After Coronary Artery Bypass Grafting. American Journal of Cardiology, 1998;82(1):22-25.
 • Carlo Dimmer, Luc Jordaens, Nick Gorgov, Isabelle Peene, Katrien François, Guido Van Nooten, Denis L. Clement: Analysis of the P-wave with Signal Averaging to Assess the Risk of Atrial Fibrillation after Coronary Artery Bypass Surgery. Cardiology, 1998;89(1):19-25.
 • Lazarov L., Reiser W., Gjorgov N.: Elektrofiziologji Klinike të Zemrës: Roli në diagnostikimin dhe mjekimin e aritmive të zemrës, QReview, 1998;7(1):1-5.
 • Nikola Gjorgov MD, Frank Provenier MD, Luc Jordaens MD: Low-energy intracardiac shocks during atrial fibrillation: effects on cardiac rhythm. American Heart Journal, 1997;133(1):101-7.
 • Gjorgov N., Reiser W., Lazarov L.: Ablacion katetër i rrugës së ngadaltë në mjekimin e Takikardisë Atrioventrikulare Nodal Reentry, Ekzaminim Mjekësor Maqedonas, 1994;48(5-6):151-157.

Anglisht
Serbisht

Mjekë të tjerë nga ky departament

Petar Ugurov

Dr. Petar Ugurov

Specialist kardiolog

petar.ugurov@zmc.mk

Shihni profilin