Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Иван Милев

Интервентен кардиолог

Место на раѓање:

Скопје, Македонија

E-mail:

ivan.milev@zmc.mk

1988-1994
Медицински Факултет, Универзитет Св Кирил и Методиј, Скопје, Македонија
1995
Клиника по Педијатрија, Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје
1996-2000
Специјализација по Педијатрија, Клиника по Педијатрија, медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје
1999-2001 Педијатар – оддел за детска кардиологија, Клиника по Педијатрија, медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје
2001 Педијатар  – оддел за инвазивна дијагностика и единица за интензивно лекување, детска кардиохируршка болница, Софија, Бугарија
2001 CSI – Congenital  and structural interventions- Frankfurt Germany
2001 Специјална болница за хируршки болести Филип Втори, Скопје, неинвазивна и инвазивна дијагностика (ангиографија),  интензивна нега.
2007 Ургентен дијагностички Центар, Специјална болница  по хируршки болести, Филип Втори, Скопје, Македонија
2008 Курс по ехокардиографска техника и и нејзина клиничка апликација, Европска асоцијација по ехокардиографија, Белград, Србија
2008 Супспецијализација по кардиологија, медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје
2008 Курс за кардиоваскуларна ехокардиографија, Нови Сад, Србија
2009 Тренинг курс за емболизирачки техники, Cook medical, Сарагоза, Шпанија
2011 Супспецијалист, неинвазивен и инвазивен кардиолог во ургентен дијагностички Центар, специјална болница Филип Втори, Скопје
2011 Асистент при УГД Штип – Факутет за Медицински Науки
2011 BEC – Balkan endovascular course – International Society of Endovascular Specialists, Софија, Бугарија
2012 BEC – Balkan endovascular course – International Society of Endovascular Specialists, Софија, Бугарија
2012 EAE Teaching Course of Advance Echocardiography, European association of Echocardiography, Скоје, Македонија
2014 BEC – Balkan endovascular course – International Society of Endovascular Specialists, Софија, Бугарија
2014 CSI – Congenital  and structural interventions- Frankfurt Germany
2014 Tренинг курс за интервентни радиолошки процедури, Национален Центар за васкуларни болести, Братислава, Словачка
 • Неинвазивни процедури
  • ЕХО-кардиографија
  • Трансезофагеална ехокардиографија
  • Доплер Сонографија на Каротидни артерии
  • Доплер Сонографија на Периферни артерии
  • Коронарен Стрес Тест (КСТ)
  • 24 х ЕКГ Холтер Мониторинг
  • 24 х БП Холтер Мониторинг
 • Инвазивни процедури
  • Затварање на атријален септален дефект (АСД)
  • Балон валвунолопластика на пулмонална стеноза
  • Затварање на перзистентен дуктус антериосус (ДАП)
  • Балон ангиопластика на аорта за решавање на аортна коарктација
  • Балон валвунолопластика на аортна валвула
  • Затварање на вантрикуларен септален дефект (ВСД)
  • Емболизација на коронарна фистула
  • Коронарна ангиографија
  • Десна и Лева срцева катетеризација
  • Периферна ангиографија
  • Перкутани коронарни интервенции
  • Перкутани артериски интервенции на каротидни артерии (CAS)
  • Перкутани артериски интервенции на периферни крвни садови (PTA)
  • Емболизација на артериски тумори
  • Третман на акутно интестинално крварење
  • TACE трансартериална хемотерапија
  • Перкутан третман на ренално фибромускулна диплазија
  • Перкутано затварање на паравалвулатни отвори
  • Поставување на интрааортна балон пумпа
  • Поставување на инвазивни антериски и венски линии
  • Ендотрахеална интубација
1995

Македонска асоцијација по Педијатрија

2000 Македонска лекарска комора
2008 Македонска асоцијација по Кардиологија
2008
Европска кардиолошка асоцијација.