Тимот на Жан Митрев

Иван Милев

Спец. по педијатрија
Супспец. по кардиологија

ivan.milev@zmc.mk

2008

Супспецијализација по кардиологија, медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

1996-2000

Специјализација по Педијатрија, Клиника по Педијатрија, медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

1995

Клиника по Педијатрија, Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

1988-1994

Медицински Факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Македонија

2016 – во тек 

Специјалист по педијатрија, супспецијалист по кардиологија во Клиничка болница Жан Митрев, Скопје

2007 – 2016

Ургентен дијагностички Центар, Специјална болница  по хируршки болести, Филип Втори, Скопје, Македонија

2001 – 2007

Специјална болница за хируршки болести Филип Втори, Скопје, неинвазивна и инвазивна дијагностика (ангиографија),  интензивна нега

2001

Педијатар  – оддел за инвазивна дијагностика и единица за интензивно лекување, детска кардиохируршка болница, Софија, Бугарија

1999 – 2001

Педијатар – оддел за детска кардиологија, Клиника по Педијатрија, медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

 

2019

CSI (Congenital and structural interventions) Asia and Pacific, орална презентација и панелист,  Гуанжу, Кина

2019

Работилница со обука на лекари во дијагностика и третман на пациенти со пулмонална хипертензија- Национален Центар за Пулмонална Хипертензија, Мадрид

 2018

Практична обука *(hands on) во Универзитската болница Mehmed Akif Ersoy фокусирна на перкутано затварање на вентрикуларен септален дефект, Истанбул

2017

Работилница со обука на лекари во дијагностика и третман на пациенти со пулмонална хипертензија- Национален Центар за Пулмонална Хипертензија, Мадрид

 2014

BEC – Balkan endovascular course – International Society of Endovascular Specialists, Софија, Бугарија

2014

CSI – Congenital and structural interventions- Frankfurt Germany

2014

Tренинг курс за интервентни радиолошки процедури, Национален Центар за васкуларни болести, Братислава, Словачка

2012

BEC – Balkan endovascular course – International Society of Endovascular Specialists, Софија, Бугарија

2012

EAE Teaching Course of Advance Echocardiography, European association of Echocardiography, Скоје, Македонија

2011

Асистент при УГД Штип – Факутет за Медицински Науки

2011

BEC – Balkan endovascular course – International Society of Endovascular Specialists, Софија, Бугарија

2009

Тренинг курс за емболизирачки техники, Cook medical, Сарагоза, Шпанија

2008

Курс по ехокардиографска техника и и нејзина клиничка апликација, Европска асоцијација по ехокардиографија, Белград, Србија

2008

Курс за кардиоваскуларна ехокардиографија, Нови Сад, Србија

 • Неинвазивни процедури
  • ЕХО-кардиографија
  • Трансезофагеална ехокардиографија
  • Доплер Сонографија на Каротидни артерии
  • Доплер Сонографија на Периферни артерии
  • Коронарен Стрес Тест (КСТ)
  • 24 х ЕКГ Холтер Мониторинг
  • 24 х БП Холтер Мониторинг
 • Инвазивни процедури
  • Затварање на атријален септален дефект (АСД)
  • Балон валвунолопластика на пулмонална стеноза
  • Затварање на перзистентен дуктус антериосус (ДАП)
  • Балон ангиопластика на аорта за решавање на аортна коарктација
  • Балон валвунолопластика на аортна валвула
  • Затварање на вантрикуларен септален дефект (ВСД)
  • Емболизација на коронарна фистула
  • Коронарна ангиографија
  • Десна и Лева срцева катетеризација
  • Периферна ангиографија
  • Перкутани коронарни интервенции
  • Перкутани артериски интервенции на каротидни артерии (CAS)
  • Перкутани артериски интервенции на периферни крвни садови (PTA)
  • Емболизација на артериски тумори
  • Третман на акутно интестинално крварење
  • TACE трансартериална хемотерапија
  • Перкутан третман на ренално фибромускулна диплазија
  • Перкутано затварање на паравалвулатни отвори
  • Поставување на интрааортна балон пумпа
  • Поставување на инвазивни антериски и венски линии
  • Ендотрахеална интубација

2008      Македонска асоцијација по Кардиологија

2008      Европска кардиолошка асоцијација.

2008      Европска кардиолошка асоцијација.

2000      Македонска лекарска комора

Англиски

Српски

Останати доктори од овој оддел

Станислава Анѓелеска

Д-р Станислава Анѓелеска

Специјалист по педијатрија

stanislava.angjeleska@zmc.mk

Види го профилот
Катерина Василева Димовска

Д-р Катерина Василева Димовска

Спец. по педијатрија

katerina.dimovska@zmc.mk

Види го профилот
Благица Манчева

Прим. д-р Благица Манчева

Педијатар

blagica.manceva@zmc.mk

Види го профилот