Тимот на Жан Митрев

Катерина Игневска

Спец. по микробиологија

katerina.ignevska@zmc.mk

2013-2017

Специјализација по медицинска микробиологија и паразитологија, Институт за микробилогија, Универзитет Св.Кирил и Методиј – Скопје

2000-2007

Медицински факултет, Униврзитет Св.Кирил и Методиј – Скопје, Доктор по општа медицина

1996-2000

ДСМУ: Д-р Панче Караѓозов (медицинска сестра – техничар)

2024 – во тек

Директор за квалитет и контрола на интрахоспитални инфекции

2022 – 2024

Претседател на Комисија за квалитет

2018 – 2022

Претседател на комисија за интрахоспитални инфекции

2018 – во тек

Раководител на микробиолошка лабораторија

2012

Општ лекар во Жан Митрев Клиника, микробиолошка лабораторија

2009-2012

Стручен соработник во Биотек, сектор за клиничка и санитарна микробиологија

2007-2009

Стручен соработник во Авицена дијагностика, сектор за имунологија

2024

СЗО работилница – Болниците во Северна Македонија: “Визија за иднината”

МЗК ИХИ – Стерилизација, концепт во Жан Митрев Клиника (предавач)

ЗММ – Улога на микробиолошката лабораторија во рамки на болнички концепт (предавач)

СЗО работилница – Управување во здравствените установи од секундарната и терциерната здравствена заштита на начин што ќе донесе успех во справувањето со антимикробната резистенција“.

2023

Курс за одредување на антимикробна осетливост – улога на дијагностика и антимикробно управување, Загреб, Хрватска

МЗК ИХИ – Инфекции на стернални рани и мерки за нивна превенција во Жан Митрев Клиника (предавач)

МЗК ИХИ – Tuberculosis is preventable and curable (предавач)

2022

ESCMID Postgraduate Course, Интрахоспитални инфекции – нивна превенција и контрола

2019

Курс за антимикробно управување: Управување со антибиотска резистенција/University of Dundee and BSAC, Netherlands

2012

IFIC конгрес – Загреб, Хрватска (постер презентација)

2011

Едукација за автоматизирани техники за детекција на микроорганизми во крв и стерилни течности – Biomerieux University, Франција

2010

Едукација за автоматизирана микробиологија и стандарди за одредување антимикробна осетливост – Biomerieux University, Франција

2006

Студентска размена на оддел по интерна медицина во University Hospital „ Kasr El Aini“, Каиро

Лекарска комора на Р.Македонија

Здружение на микробиолози на Р.Македонија

Здружение за интрахоспитални инфекции на Р.Македонија

ESCMID – European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

  1. 1. Tufekcievska Guroska S, Jankovska K, Mitrev Z. Pseudomonas aeruginosa resistance according to EUCAST standards during year 2011/2012 in patients of Special Hospital for Surgical Deasise Filip Vtori, Skopje, R.Macedonia International Journal of Infection Control 2012 Octomber, Volume 8 Supp. 1
    2. Јанковска К, Туфекчиевска Ѓуроска С, Зафироски Ѓ, Митев К, Митрев Ж. Инфекција на трауматска рана со Clostridium perfringens. Мак мед преглед Год:86 стр.114
    3. Јанковска К, Туфекчиевска Ѓуроска С, Богоевска Митева Ж, Митрев Ж. Програма за контрола на интрахоспитални инфекцииво Специјална болница по хируршки болести „Филип Втори“.Мак мед преглед Год:86 стр.128
    4. Dijana Popevski, Magdelena Popovska-Cvetkova, Katerina Ignevska, Rodney A. Rosalia and Zan Mitrev* Continuous venovenous hemodiafiltration using cytokine-adsorbing hemofilters as adjuvant therapy for anaerobic descending necrotizing mediastinitis: a case report Popevski et al. Journal of Medical Case Reports (2019) 13:205 https://doi.org/10.1186/s13256-019-2123-7
    5. Acute Prostetic Valve Endocarditis – Urgent Surgery or Not, That is the Question; Crazy Case – Excellent Clinical Outcome ECTSS 2022, Tanja N. Anguseva, Jr., Tanja Gramosli, Katerina Ignevska, Zan Mitrev. —Zan Mitrev Clinic, Skopje, Macedonia, The Former Yugoslav Republic of

Англиски

Српски

Останати доктори од овој оддел

No related doctors found.