Тимот на Жан Митрев

Катерина Ристоска

Спец. по интерна медицина
Супспец. по нефрологија

katerina.ristoska@zmc.mk

2022

Субспецијалист Нефролог

Соработник на две мултицентрични студии на фармацевтската компанија “Kрка Фарма” ДООЕЛ Скопје.

2017

Специјалист по интерна медицина

1994

Meдицински Факултет, Универзитет “Св.Кирил и Методиј” Скопје, Maкедонија – Доктор на медицина

Постдипломски студии по кардиологија

 

 

 

15 Февруар 2023 – во тек

” Жан Митрев Клиника” – Скопје

01 Март 2014 – 14 Февруар 2023

ПЗУ ” Систина Нефроплус” Кавадарци – Хемодијализен Центар – Гостивар

24 Јуни 2013 – 01 Март 2014

ПЗУ “Нова Медика” – Гостивар

2013 

Соработник на New Westminster College, Vancouver, British Columbia, Canada

22 Март 2011 – 24 Јуни 2013

Менаџер на ПЗУ “Превентива – Н” – Гостивар

13 Јули 2010 – 24 Јуни 2013

ПЗУ “Превентива – Н” – Гостивар

01 Март 2007 – 13 Јули 2010

Здравствен Дом – Гостивар – Итна медицинска помош

01 Октомври 2006 до 01 Март 2007

Началник на Претшколски Диспанзер во Медицински Центар “Борис Kанчески” – Гостивар

​01 Август 1996 – 01 Март 2007

Mедицински Центар ” Борис Kанчески” Гостивар – Предшколски Диспанзер

01 Јуни 1994 – 01 Август 1996

Волонтер во Mедицински Центар ” Борис Kанчески” Гостивар​ – Одделение по Општа хирургија

1991 – 1994

MMSA

MSAUCM

Хуманитарна Асоцијација “ЕСЕ” – Скопје

Хуманитарна Асоцијација “ Месечина” – Гостивар

Хуманитарна Асоцијација “ ЖАР” – Гостивар

Активен соработник на здравствени проекти организирани од НВО Здружение на жени на Македонија.

Активен соработник на здравствени проекти организирани од НВО Здружение на Албанската жена на Македонија.

Член и активен соработник на Lions Club од 2010

 2021

Член на работната група на ERA – EDTA за Имунонефрологија (IWG).

Член на ERA-EDTA (European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association)

Член на работната група на ERA – EDTA за Вродени Бубрежни Заболувања (WGIKD).

2019

Член на ERA – EDTA работната група за за Европска Ренална Нутриција (ERN).

 2018

Член на работната група за Европска Дијализа при ERA – EDTA (EUDIAL).

Член на ESC Советот за Кардиоваскуларна Пракса (CCP)

Член на работната група за e- Кардиологија (WGEC)

Член на работната група за Миокардни и перикардни заболувања (WGMPD)

Член на ESC Советот за Мозочен удар (CS)

 2017

Член на работната група за Европска Нефролошка и Кардиоваскуларна медицина при ERA – EDTA (EUREKA –M).

Член на работната група за Хронична Бубрежна Болест – Метаболна Коскена Болест (CKD- MBD) при ERA – EDTA.

Член на Асоцијацијата за Акутна Кардиоваскуларна Нега при ESC (ACCA)

Член на работната група за Вродени Срцеви заболувања кај адулти (WGGCHD)

Член на работната група за Аортна & Периферна Васкуларна болест (WGAPVD)

Член на Европското Нефролошко Здружение ERA – EDTA Група за дијабет.

2016 

Член на Европската Асоцијација за Перкутани Кардиоваскуларни Интервенции (EAPCI)

Член на Асоцијацијата за срцева слабост при Европското Здружение за кардиологија (ESC – HFA)

Член на Европската Асоцијација за Кардиоваскуларен Имиџинг European (EACVI)

Член на Европската Асоцијација за Превентивна Кардиологија (EAPC)

Член на ESC Советот за Кардиоваскуларни сестри и сродни професии (CCNAP)

Член на ESC Советот за Хипертензија  (CH)

Член на ESC Советот за Валвуларни Срцеви Заболувања (CVHD)

 2014

Член на Македонската Асоцијација по Интерна медицина

2011

Член на Претседателството на Лекарската Комора на Македонија

1992 – 1994

Претседател на Секторот за Едукација и студентски прашања на Македонската Студентска Асоцијација на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” Скопје

Студент Продекан на Медицинскиот Факултет во Скопје и член на Научниот и Наставниот совет на Медицинскиот Факултет во Скопје

1991 – 1994

Член на Претседателство на Македонската Медицинска Студентска Асоцијација – MMSA
Член на Извршниот одбор на MMSA и Претседател на Секторот за студентски прашања и едукација

1991 

Член на Универзитетскиот Совет на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” Скопје, Maкедонија

Началник на Претшколски Диспанзер во Медицински Центар “Борис Kанчески” – Гостивар.

 

 

 

 

 

Aвтор и коавтор на 77 научни трудови, објавени на меѓународни конгреси ширум светот.

Авторски трудови:

1. “Легофер во терапијата на сидеропениски анемии во детска возраст”- 6-ти Битолски медицински денови со меѓународ-но учество;1-2-06-2000 год.; стр.49
2. “Срцеви заболувања во детска возраст регистрирани во детски диспанзер-Гостивар”-Прв семакедонски конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите;27-30-07-2000 год ; стр.59
3. “Приказ на случај со VSD aneurysma, ASD tip secundum и coarctatio aortae”-Втор Македонски конгрес по кардиоло-гија со меѓународно учество;26-29-2002 год.;стр.62
4. “Епидемиолошки карактеристики на срцевите заболувања во детска возраст во периодот од 1996-2002 година на подрачјето на Гостивар” –Втор конгрес на лекарите од пре-вентивната медицина на Македонија со меѓународно учес-тво;2-5-10-2002 год.;стр.26
5. “Приказ на случај со single ventricle, transposition vasorum, hypertonia pulmonum и AV blok totalis III stepen”-XVI Кон-грес на лекарите на Република Македонија со меѓународно учество; 4-7-06-2003 год.; стр.139
6. “Септални дефекти регистрирани кај деца на возраст од 0-15 години” – Трет конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество;9-13-09-2003 год.;стр.204
7. “Застапеност на бронхијалната астма кај децата лечени во детски диспанзер-Гостивар”-Трет конгрес на Македонско-то респираторно здружение со меѓународно учество;15-18-10-2003 год.;стр.53
8. “Пореметувања на ритамот кај деца на возраст од 0-18 години”- Прв конгрес на лекарите по општа медицина на Македонија со меѓународно учество;2-6-06-2004 год.; стр 224
9. “Вродени срцеви заболувања кај деца-превенција,дијагноза и третман”-Конгрес на лекарите,стоматолозите и фарма-цевтите Албанци од Македонија;30-09-2005 год.;стр.148
10. “Планирана и спроведена имунизација на деца и нејзина ефикасност во Гостивар и околината”-Седми меѓународен симпозиум за програмата на имунизација;2005год.Неум; стр.36
11. “Бактериски инфекции регистрирани кај деца со срцеви проблеми”-Трет конгрес на микробиолозите на Македонија со меѓународно учество;17-20-05-2006год.;стр.37
12. “Етиологија и терапија на градна болка во детска возраст”-I Конгрес на Асоцијацијата на лекарите по општа/фамили-јарна медицина на Југоисточна Европа;15-18-06-2006год.; стр.141
13. “Планирана и спроведена имунизација на деца и нејзина ефикасност во Гостивар и околината”-III Конгрес по пре-вентивна медицина на Македонија со меѓународно учес-тво;4-7-10-2006год.;стр.98
14. “Enterofuryl (nifuroxazid) во терапија на акутни диареи во детска возраст-наши согледувања и искуства”-III Конгрес на инфектолози на Македонија со меѓународно учество;13-16-05-2007год.;стр.66
15. “Фамилијарно јавување на срцевите заболувања регистри-рани кај деца” -IV Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество;18-20-09-2007год.;стр.269
16. “Срцеви заболувања регистрирани кај деца и млади во пе-риодот 1996-2006 година”-XVII Конгрес на лекарите на Р Македонија со меѓународно учество;10-13-10-2007год.;стр. 103/178
17. “Ефикасност на хербион сирупите во терапија на горно и долно респираторни заболувања кај деца”-II Конгрес на лекарите по општа медицина на Р.Македонија со меѓуна-родно учество;19-22-06-2008год.;стр.238
18. “Фреквенција на јавување на респираторните заболувања кај деца со срцеви мани”-IV Конгрес на македонското рес-пираторно здружение со меѓународно учество;27-30-09-2008 год.;стр.
19. ”Сунет-обрежување на младите муслимани-две крајнос-ти- иницијација и траума” – Оголнополска Конференција- Варта-Полска; 31-05 до 01-06-2012 год.
20. “Хромозомски абнормалности и конгенитални срцеви заболувања” – XII Конгрес по интерна медицина – Прага- 02-05-10-2013 год.
21. “Кардијални аритмии кај конгенитални срцеви заболувања” – ESCIM 2014, Швајцарија, Женева, 14-16.05.2014 год.
22. “Cardio renal syndrome, Type 1: Case report” – XXIII Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 26-28-10-2018год, Струга, стр.4, Oral presentation.
23. “Cardio renal syndrome: Case presentation” – 8 th Edition of International Conference on Internal Medicine & Patient Care, 25-26-03.2019god, Rim, ISSN: 2471-982X, DOI: 10.21767/2471-982X-C1-005, str.34, Oral presentation.
24. “Aortic diseases in patents with APKD on hemodialysis” – XXV Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 14-15-10.2020 год, стр.12, on line oral presentation.
25. “Хепатит” – Магазин “Бети” – br.88- Juli 2021god, str.4-5.
26. “SARS CoV-2 Infection among hemodialysis patents: were are we after two years”- XXVI Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 13-14.11.2021 год, стр.16-17, on line oral presentation.
27. “Уникатноста на бубрегот” – Магазин “Бети’ – бр.96- Март 2022год, стр.4-5.

Коавторски трудови:
1. “Застапеност на респираторните заболувања кај деца лечени во педијатриското одделение-Гостивар”-Југосло-венски педијатриски денови Ниш’97;27-29-03-1997год.; стр.113
2. “Наши заклучоци за растот и развојот на предшколските деца и поврзаноста со исхраната”-Педијатријата во оп-штеството 2000+ -Израел, Ерусалим;6-10-07-1997 год.; стр. 28
3. “Дијагноза на бруцелоза кај деца и младинци во текот на 1990-1996 година во Гостивар”-Педијатријата во општес-твото 2000+ -Израел, Ерусалим;6-10-07-1997 год.;стр.120
4. “Мајчиното млеко од значајна важност за нормален детски раст”-XXII Интернационален конгрес на педијатрите 1998-Амстердам;9-14-08-1998 год.;стр.348
5. “Најчести причинители на уринарни инфекции во детски диспанзер – Гостивар”-Втор конгрес на педијатрите на Ма-кедонија со интернационално учество;15-19-09-1998 год.; стр114
6. “Хелминтите како причина за абдоминална болка”-Втор конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество;15-19-09-1998 год.;стр.115
7. “Наркоманијата и криминалитетот меѓу младите во општина Гостивар во периодот 1996-1998 година”-XV Конгрес на лекарите на Р. Македонија;6-10-10-1999год.; стр.207
8. “Респираторни инфекции во детското одделение при Медицински центар Гостивар во периодот од 1996-1999 година”-Прв семакедонски конгрес на лекарите, стомато-лозите и фармацевтите;27-30-07-2000 год.;стр.194
9. “Синобронхијален синдром-застапеност”-Прв семакедон-ски конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите; 27-30-07-2000 год.; стр.199
10. “Систолните шумови како проблем во педијатриската пракса”-Конгрес на лекари, стоматолози и фармацевти Ал-банци од Македонија;27-28-10-2000 год.;стр.51
11. “Невините шумови во детската возраст”- Втор Македонски конгрес по кардиологија со меѓународно учество;26-29-06-2002 год.;стр.141
12. “Кожни инфекции кај новороденче”- Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија;25-26-10-2002 год.; стр.104
13. “Астма како епидемиолошки проблем”-Втор конгрес на лекарите од превентивната медицина на Македонија со меѓународно учество;2-5-10-2002 год.;стр.27
14. “Флуорот како причинител за забниот кариес кај учи-лишната популација во Гостивар”-Втор конгрес на лек-арите од превентивната медицина на Македонија со меѓу-народно учество;2-5-10-2002 год.; стр.60
15. “Ехосонографска инвестигација на уринарниот систем во кабинетот за ехосонографија во Гостивар во периодот од 1996-2000година”- Втор конгрес на лекарите од превен-тивната медицина на Македонија со меѓународно учес-тво;2-5-10-2002 год.;стр.103
16. “Акутни цревни заразни заболувања на деца од 0-6 години во регионот на Гостивар во периодот 1997-2001 годи-на;Втор конгрес на лекарите од превентивната медицина на Македонија со меѓународно учество;2-5-10-2002 год.; стр.83
17. “Епидемиолошки карактеристики на варичела во регионот на Гостивар во периодот 1996-2002 година”-Втор конгрес на инфектолозите на Македонија со меѓународно учес-тво;20-24-05-2003 год.;стр.108
18. “Акутни цревни заразни заболувања во регионот на Гостивар во периодот 1998-2002 година;-XVI Конгрес на лекарите на Република Македонија со меѓународно учес-тво;4-7-06-2003 год.;стр.128
19. “Нутритивен статус кај предучилишни деца од ОУ “Гоце Делчев” во Гостивар”-XVI Конгрес на лекарите на Ре-публика Македонија со меѓународно учество;4-7-06-2003 год.;стр.137
20. “Неонатални инфекции”-Трет конгрес на педијатрите на Македонија со меѓународно учество;9-13-09-2003 год.; стр.100
21. “Епидемија на мали сипаници во село Корито Гостиварско во 1970 година”-Прв Балкански конгрес за историја на медицината;23-25-10-2003 год.;стр.177
22. “Приказ на епидемија на мали сипаници во село Ломница и Ѓурѓевиште-Гостиварско во 1971 година”-Прв Балкански конгрес за историја на медицината;23-25-10-2003 год.; стр.178
23. “Здравствено-еколошки аспекти на водата за пиење од градскиот водовод во Гостивар во периодот 1998-2002 го-дина”-XXXVII Денови на превентивната медицина-Ниш; 2003 год.;стр.154
24. “Исхраната како ризик фактор за појава на дијабет тип 2”-Прв конгрес на лекарите по општа медицина на Македо-нија со меѓународно учество;2-6-06-2004 год.;стр.122
25. “Акутни цревни заразни заболувања кај деца од 0-6 години во регионот на Гостивар во периодот 1994-2003 година”-XXXVIII Денови на превентивната медицина-Ниш;22-24-09-2004 год.;стр.52
26. “Нутритивен статус во функција за проценка на ризик од незаразни заболувања”-Конгрес на лекарите,стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија;30-09-2005 год.; стр.240
27. “Деформитети на скелетот кај деца на возраст од 7-18 годи-ни регистрирани на систематски прегледи”- “Медикус” бр: 2;2005год.;стр.51-55
28. “Епидемиолошки карактеристики на грип во регионот на Гостивар во периодот јануар/март 2003 година и успех на вакцинацијата кај одредени групи на вакцинирани лица”- Седми меѓународен симпозиум за програма на имунизаци-ја;2005год. Неум;стр.56
29. “Епидемија на заразни заушки во с.Чегране-Општина Гос-тивар”-III Конгрес по превентивна медицина на Македони-ја со меѓународно учество;4-7-10-2006год.;стр.152
30. “Надворешната средина како фактор за антропометриски карактеристики кај детската популација”-III Конгрес по превентивна медицина на Македонија со меѓународно учество;4-7-10-2006год.;стр.164
31. “Приказ на случај со hepatitis chronica agresiva tip B трети-ран со антивирусна терапија”-III Конгрес на инфектолози на Македонија со меѓународно учество;13-16-05-2007год.; стр.38
32. “Санитарно-хигиенски и епидемиолошки аспекти на поја-вите на алиментарни интоксикации во обијекти на колек-тивна исхрана”-III Конгрес на инфектолози на Македонија со меѓународно учество;13-16-05-2007 год.;стр.73
33. “Прекумерна телесна тежина,здебеленост,физичка актив-ност како фектори на ризик низ наш материјал”-II Конгрес на лекарите по општа медицина на Р.Македонија со меѓу-народно учество;19-22-06-2008год.;стр.79
34. “Епидемија на туларемија во с.Врапчиште- општина Гостивар” – 48 Денови на превентивна медицина, Интернационален Конгрес, 23-26-09-2014год, Ниш, стр.74
35. “The Determinants of Hemoglobin Variability in Hemodialysis Patients” – BANTAO Journal 02/2016, 14(2): 77-83
36. “ Акцидентални труења со токсични супстанци кај децана педијатриска возраст во Болницата во Гостивар во периодот од 2015год – Јули 2017 год – XXII Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 27-29.10.2017 год, Струга, стр 58-59.
37. “Vascular access and risk factors for hospitalization and mortality in haemodialysis patients” – 36th Annual Meeting of the International Society of Blood Purification and ERA-EDTA & ISN CME course, 06-09 September, 2018, Skopje, str.27.
38. “Црнодробен ехинокок” – XXIII Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 26-28-10-2018год, Струга, стр.6
39. “The predictors of Parathormone variability in hemodialysis patients” – 15 Congress of The Balkan Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial organs (BANTAO) and 6 th Congress of Macedonian Society of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial organs – 26-29-09.2019god, Skopje – BANTAO Journal 2019, Volume 171, June, 2019& Supplement 1 – September, 2019, ISSN 1312-2517, str.60.
40. “ Имунизација со МРП вакцина во општина Гостивар во периодот од Јануари 2016 до Мај месец 2019 Година” – 7 ми Педијатриски Конгрес, 25-28-06-2019год, Струмица, стр.35
41. “ Конвулзии” – XXIV Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 25-27-10-2019год, Струга, str.18-19
42. “The predictors of parathyroid hormone variability in hemodialysis patents” – 57 th Virtual Congress 06-09 June 2020, Nephrology Dialysis Transplantation, Volume 35, Issue Supplement_3, June 2020, gfaa142.P1414, https://doi.org/10.1093/ndt/gfaa142.P1414
43. “Respiratorni infekcii kaj deca“ – XXV Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 14-15-10.2020 год, стр.16, on line oral presentation.
44. “Risk factors for COVID-19 mortality in hemodialysis patents” – 58 th Virtual Congress 06-09 June 2020, Nephrology Dialysis Transplantation, Volume 36, Issue Supplement_1, June 2021, https://doi.org/10.1093/ndt/gfab098.MO819
45. “Morbus Crohn kaj deca – prikaz na slucaj” – XXVI Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 13-14.11.2021 год, стр.30, on line oral presentation.
46. “ Amonijakalen dermatitis vo doenecki period” –VII Конгрес на дерматовенеролози на Македонија со меѓународно учество, 28.09-02.10.2022год, Охрид, стр.119-120.
47. “ Значај на абдоминалната ехографија во клиничката пракса” – XXVII Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 28-30.10.2022 год, стр.17-18.
48. “Vaccination protection and COVID-19 mortality in haemodialysis patents” – 17-th BANTAO Congress, Antalya, Turkey, November 10-13, 2022, str.18.

 

Англиски

Српски

Италиански

Француски

Останати доктори од овој оддел

Вилма Ампова Соколов

Д-р Вилма Ампова Соколов

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

vilma.ampova@zmc.mk

Види го профилот
Тања Анѓушева

Доц. д-р Тања Анѓушева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

tanja.anguseva@zmc.mk

Види го профилот
Борјанка Георгиева

Д-р Борјанка Георгиева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

borjanka.georgieva@zmc.mk

Види го профилот
Борче Георгиевски

Проф. д-р Борче Георгиевски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по хематологија

borche.georgievski@zmc.mk

Види го профилот
Зорица Зајкова

Д-р Зорица Зајкова

Спец. по интерна медицина

zorica.zajkova@zmc.mk

Види го профилот
Јасмина Зафировска

Д-р Јасмина Зафировска

Специјалист по интерна медицина

jasmina.zafirovska@zmc.mk

Види го профилот
Нинослав Ивановски

Проф. д-р Нинослав Ивановски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по нефрологија

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

Види го профилот
Енвер Идоски

Д-р Енвер Идоски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

enver.idoski@zmc.mk

Види го профилот
Шпенд Идризи

Д-р Шпенд Идризи

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

shpend.idrizi@zmc.mk

Види го профилот
Милка Клинчева

Проф. д-р Милка Клинчева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

milka.klinceva@zmc.mk

Види го профилот
Милан Марковски

Д-р Милан Марковски

Специалист по интерна медицина

milan.markovski@zmc.mk

Види го профилот
Илија Нешковски

Д-р Илија Нешковски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

ilija.neskovski@zmc.mk

Види го профилот
Тања Трпевска

Д-р Тања Трпевска

Специјализант по интерна медицина

tanja.trpevska@zmc.mk

Види го профилот
Васко Трпески

Д-р Васко Трпески

Општа медицина

vasko.trpeski@zmc.mk

Види го профилот
Лилија Хаџиевска

Д-р Лилија Хаџиевска

Специјалист по општа медицина

lilija.hadzievska@zmc.mk

Види го профилот