Тимот на Жан Митрев

Катерина Василева Димовска

Спец. по педијатрија

katerina.dimovska@zmc.mk

2020 – тековно
Магистер по Здравствена и Консултативна Психологија, УАЦС, Скопје

2024
Лиценца за работа (Активна лиценца за работа) – Лекарска Комора на Р.С.М.

2010
Специјалист Педијатар – Универзитет Св. Кирил и Методиј, Медицински Факултет

1999

Доктор на Медицина – Универзитет Св. Кирил и Методиј, Медицински Факултет

2023 – во тек

– Специјалист педијатар во Клиничката болница Жан Митрев, Скопје

– Матичен педијатар

2022

– ПЗУ Biotek Polyclinic, Скопје – Педијатар Невролог (ЕЕГ техники, Ехосонографија на ЦНС)

– Медицински консултант – Biotek Solutions, Скопје

2020 -2021

Специјалист педијатар – Одделение за неонатологија и перинатологија – Sante Plus Hospital Group, Скопје

2010 – 2019

Специјалист Педијатар – ЈЗУ Универзитетска Клиника за Детски Болести, Одделение за Интензивна Нега и Терапија, Неонатална Интензивна Нега Одделение за Детска Неврологија

2002 – 2010

Лекар Специјализант – ЈЗУ Универзитетска Клиника за Детски Болести, Скопје

2001 – 2002

Лекар – ЈЗУ Здравствен Дом – Бит Пазар, Скопје

 

  • Европско Невропедијатриско Здружение (EPNS)
  • Интернационална Лига против Епилепсија (ILAE)
  • Македонско Педијатриско Здружение
  • Македонско Респираторно Педијатриско Здружение
  • Лекарска Комора на Македонија ЛКМ
  • Македонско Лекарско Друштво МЛД

– 8ми Педијатриски Конгрес – Педијатриско здружение на Македонија – 2023

– Сертификат за присуство на Примена на Микробиомот во Дијагностика на Хронични и Акутни Болести – Целосно Дијагностичко Решение на Молекуларно Ниво, Лекарска Комора на РСМ -2023

– Сертификат за учество на стручен состанок на тема Вирусни инфекции кај деца, Македонско Педијатриско Респираторно Здружение – 2023

– Сертификат за учество на Обука за лекари од примарна здравствена заштита – Модул за ментални и бихевијорални нарушувања кај деца и адолесценти – 2023

– Благодарница за особен придонес и ангажираност при справување со пандемијата предизвикана од корона вирусот COVID 19, Лекарска Комора на РСМ – 2021

– Сертификат за присуство на Canadian League Against Epilepsy 14-16 Октомври 2016

– Сертификат на Прв Симпозиум за Первазивни Развојни Нарушувања – 15-17 Мај, 2014

– Сертификат за присуство и активно учество на 9то Практична Постипломска Школа на Епилептологија – 05-07 Јуни, 2014

– Сертификат за присуство на European Pediatric Neurology Society Training Course – 19-22 Мај, 2014

– Сертификат за учество на Симпозиум Новини во Педијатријата 2013 – 27-28 Април, 2013

– Сертификат за присуство на European Pediatric Neurology Society Training Course – 06-09 Maj, 2013

– Сертификат за присуство на – 6ти Миграциски Курс на Епилепсија – 2012

–  Сертификат за присуство на European Pediatric Neurology Society Training Course -07-10 Мај, 2012

– Сертификат за присуство на Мултидициплинарен Пристап на Спастицитет 8-10 Ноември, 2012

– Сертификат за учество на стручен состанок на Здружение на Невролози на Македонија, Мигрена – современи принципи и етиопатогенеза и терапија , Топирамат- мултипли механизми на дејство за ефикасна моно и рационална политерапија кај различни видови епилепсии – 04 Март, 2011

– Сертфикат за континуирана медицинска едукација – Работилница за Механичка Вентилација за Возрасни и Деца – Практичен Тренинг, ЗЛКБП – 27 Јануари, 2011

– Сертификат за учество на стручен состанок – Здружение на Неонатолози на Р.М. – 20 Април, 2011

– Сертификат за активно учество и партиципација во тренинг за Неонатална Реанимација – Септември, 2011

– Сертификат за присуство на Симпозиум за Детска Неврологија и Развојна Епилептологија – 4-5 Ноеври, 2011

– Сертификат за учество на научна работилница “ЖОЛТО БЕБЕ” – 27 Ноември, 2010

– Сертификат за учество на Педијатриски Стручен Собир – Ноември, 2010

– Сертификат за присуство на Втор Собир на Детска Неврологија – 08-10 Октомври, 2009

– Сертификат за активно учество на Состанок на Здружение на Педијатри на Македонија – 02 Октомври, 2009

Англиски

Хрватски

Француски

Останати доктори од овој оддел

Станислава Анѓелеска

Д-р Станислава Анѓелеска

Специјалист по педијатрија

stanislava.angjeleska@zmc.mk

Види го профилот
Благица Манчева

Прим. д-р Благица Манчева

Педијатар

blagica.manceva@zmc.mk

Види го профилот
Иван Милев

Д-р Иван Милев

Спец. по педијатрија
Супспец. по кардиологија

ivan.milev@zmc.mk

Види го профилот