Тимот на Жан Митрев

Вилма Ампова Соколов

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

vilma.ampova@zmc.mk

2018
Супспецијализација по Кардиологија на Медицински факултет Гоце Делчев – Штип

2011
Специјализација по интерна медицина на Медицински факултет Св. Кирил и Методи – Скопје

2002
Вработена во ПЗУ Филип Втори – Скопје

2001
Завршен Медицински факултет на Медицинска Академија – Софија, Р. Бугарија

2020 -во тек
Едукација и дозвола за самостојна работа за транкатетар замена на аортна валвула (transcatheter aortic valve implantation – TAVI)

2018- во тек
Специјалист по интерна медицина, Супспецијалист по кардиологија во Жан Митрев Клиника, Скопје, Македонија

2016
Специјалист по интерна медицина во Жан Митрев Клиника, Скопје, Македонија

2011 -2016
Специјалист по интерна медицина – во ПЗУ Филип Втори – Скопје, Македонија

2002-2016
Инвазивна и неинзазивна Кардиологија во ПЗУ Филип Втори – Скопје

 • Трансторакална ехокардиографија.
 • Дијагностички коронарографии.
 • Перкутани коронарни интервенции.
 • Асистирање при конгенитални интервентни процедури (дивајси) – адулти и деца.
 • Имплантација на интра-аортална балон пумпа.
 • Инвазивен мониторинг.

2024
ТАВИ курс во Универзитетската клиника Св. Ана – Софија, Бугарија

2023
Техники на комплексни интервенции (Coplex interventional tecniques) – Meril Centar, Вапи, Индија.

2022
ЕРАЗМУС курс за кардиоимиџинг – магнет на срце и компјутерска томографија на срце

2020
Едукација за транкатетар замена на аортна валвула (transcatheter aortic valve implantation – TAVI)

2009
Курс за Напредно одржување во живот во организација на македонското здружение за реанимација под покровителство на Европското здружение и 5 годишна сертификација

2007
– Курс за Трансторакална ехокардиографија и нејзина клиничка апликација во организација на Европската асоцијација за ехокардиографија – Белград, Р. Србија

-Едукација за Контрола на Интрахоспитални инфекциии во Клинички Болнички Центар – Ребро – Загреб, Р. Хрватска, под менторство на Проф. Др. Смиља Калениќ

2006-2007
Едукација Интервентна Кардиологија под менторство на Проф. Др. Сашко Кедев

 • Неинвазивни процедури
  • Трансторакална ехокардиографија
  • Трансезофагијална ехокардиографија
  • Доплер на артериската циркулација на врат и на екстремитетите
  • Коронарен стрес тест
  • 24 часовен ЕКГ и АБП мониторирање
  • Спирометрија
  • Ергоспирометрија
 • Инвазивни процедури
  • Коронарографијa и срцева катетеризација (инвазивна дијагностика)
  • Стентирање на коронарните артерии и артериите на периферија
  • Транскатетер замена на аортна валвула (ТАВИ процедура)
  • Третман на вродени срцеви мани – затворење на персистентен форамен овале при мигрени
  • Кардиоверзија
  • Имплантација на привремен пејсмекер
  • Плеурална пункција
  • Транскраниален доплер – при мигрени
  • Учество во процедура – Thoracic endovascular aortic repair (TEVAR) – Трансторакална ендоваскуларна репарација на аорта

 • Член на лекарска Комора на Р. Македонија
 • Член на Македонското Кардиолошко Здружение
 • Член на Европското Кардиолошко Здружение
 • Член на Македонското Здружение за Интрахоспитални инфекции
 • Член на Македонското Здружение за Ресусцитација
 • Член на Европското Здружение за Ресусцитација
 • Член на Македонското Здружение за Кардиална, Торакална, Васкуларна и ендоваскуларна хирургија

Англиски

Бугарски

Српски

Останати доктори од овој оддел

Тања Анѓушева

Доц. д-р Тања Анѓушева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

tanja.anguseva@zmc.mk

Види го профилот
Борјанка Георгиева

Д-р Борјанка Георгиева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

borjanka.georgieva@zmc.mk

Види го профилот
Борче Георгиевски

Проф. д-р Борче Георгиевски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по хематологија

borche.georgievski@zmc.mk

Види го профилот
Зорица Зајкова

Д-р Зорица Зајкова

Спец. по интерна медицина

zorica.zajkova@zmc.mk

Види го профилот
Јасмина Зафировска

Д-р Јасмина Зафировска

Специјалист по интерна медицина

jasmina.zafirovska@zmc.mk

Види го профилот
Нинослав Ивановски

Проф. д-р Нинослав Ивановски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по нефрологија

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

Види го профилот
Енвер Идоски

Д-р Енвер Идоски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

enver.idoski@zmc.mk

Види го профилот
Шпенд Идризи

Д-р Шпенд Идризи

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

shpend.idrizi@zmc.mk

Види го профилот
Милка Клинчева

Проф. д-р Милка Клинчева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

milka.klinceva@zmc.mk

Види го профилот
Милан Марковски

Д-р Милан Марковски

Специалист по интерна медицина

milan.markovski@zmc.mk

Види го профилот
Илија Нешковски

Д-р Илија Нешковски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

ilija.neskovski@zmc.mk

Види го профилот
Катерина Ристоска

Д-р Катерина Ристоска

Спец. по интерна медицина
Супспец. по нефрологија

katerina.ristoska@zmc.mk

Види го профилот
Тања Трпевска

Д-р Тања Трпевска

Специјализант по интерна медицина

tanja.trpevska@zmc.mk

Види го профилот
Васко Трпески

Д-р Васко Трпески

Општа медицина

vasko.trpeski@zmc.mk

Види го профилот
Лилија Хаџиевска

Д-р Лилија Хаџиевска

Специјалист по општа медицина

lilija.hadzievska@zmc.mk

Види го профилот