Тимот на Жан Митрев

Тања Анѓушева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

tanja.anguseva@zmc.mk

2020

Завршени докторски студии по кардиологија на Медицински науки при Универзитот Гоце Делчев во Штип

2016

Докторски студии по кардиологија – Медицински факултет Гоце Делчев-Штип

2012

Положен испит за субспецијализација на клиниката за кардиологија на Медицинскиот факултет на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ Скопје ,Р.С. Македонија

1996-1998

Постдипломски студии на клиниката за кардиологија на Медицинскиот факултет во университетот во Скопје.  Предмет: Имунолошка активност кај пациенти со исхемична крајна фаза на срцева слабост

1997

Положен испит за интернистички болести при Медицински факултет на Университетот во Скопје, Македонија

1993-1997

Специјализација на Клиниката за интерни болести при Медицинскиот факултет на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“, Скопје , Р.С. Македонија

1990

Дипломирање на Медицинскиот факултет на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ Скопје ,Р.С. Македонија

1985-1990

Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ – Медицински Факултет – Скопје, Р.С.Македонија

1989-1989

Научна работа на тема “Sy Scheechan” Kлининка за Акушерство, Медицински факултет, Скопје

1980 – 1984

Средно општинско училиште Гимназија „Кочо Рацин“-Велес

2000- во тек
Специјалист по интерна медицна – Субспецијалист по кардиологија во Клиничка болница “Жан Митрев“ – Скопје, Македонија

2021

Доцент на Факултетот за Медицински науки при Универзитот Гоце Делчев во Штип

2020

Член на тимот трансплантација на срце во Р.С.Македонија

2018

Водач на тимот за механичка циркулаторна поддршка при крајна фаза на хронична срцева слабост, (периоперативен, постоперативен третман на интензивна нега и следење на пациенти со срцева слабост

2014

Клучен лидер за CRRT за Р.С.Македонија

2010-2013

Медицински директор ПЗУ „Филип Втори“- Скопје

2012

Координатор за едукација и асистент на Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев – Штип

2012
Key opinion leader за Македонија при Здружението за акутна бубрежна инсуфициенција во организација на GAMBRO

2010
Асистент на Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев – Штип

2000

Одговорен лекар на Оддел интензивна нега, специјалната болница по кардиохирургија „Филип Втори“-Скопје

1997-2000

Коронарен стрес тест, Ехокардиографија, 24 часовен ЕКГ и АБП холтер мониторинг – Оддел за интерни болести, Воена болница, Скопје

1994-2000

Одделение за интензивна нега, одделение за интерна медицина, Воена болница-Скопје

1993-1994

Асистент на Одделот за хемодијализа, одделение за интерни болести, Воена болница-Скопје

1990-1993

Вработена како општ лекар во Воената амбуланта во Велес

2009

ISMICS 2009 член на комисија, Сан Франциско, САД

2008

WSCTS 2008 член на комисија, Кос, Грција

2007

Член на комисија ISMICS 2007, Рим, Италија

Применета наука за кардио-торакални хирурзи

Напреден курс за CRRT, Белград, Србија

2006

Напреден курс за интраоперативна трансезофагеална ехокардиографија-Виена, Австрија

Прв курс за 3D ехокардиографија, Ротердам, Холандија

2004

Курс за Интраоперативна трансезофагеална ехокардиографија, Центар за срце, Берлин, Германија

2003-2004

IPS 1- Оддел за интензивна нега 1, Центар за срце, Берлин, Германија

 • Неинвазивни процедури
  • 2Д и 3Д ЕХО-кардиографија
  • Трансезофагеална ехокардиографија
  •  Доплер Сонографија на Каротидни артерии
  • Доплер Сонографија на Периферни артерии
  • Коронарен Стрес Тест (КСТ)
  • Фармаколошка стрес ехокардиографија
  • 24 х ЕКГ Холтер Мониторинг
  • 24 х БП Холтер Мониторинг
 • Инвазивни процедури
  • Поставување на артериски и венски линии
  • Ендотрахеална интубација
  • Поставување на перкутана трахеостома
  • Поставување на гастростома
  • Поставување на интрааортна балон пумпа
  • Вено-венска хемофилтрација
  • Поставување на торакален дрен
  • Поставување на перкутана цистостома
  • Третман на пациенти во терминален стадиум на срцева слабост со механичка циркулаторна потпора

2017
Меѓународна академија за управување со флуиди (IFAD)

Eвропско здружение за интензивна нега

Британско здружение за интензивна нега

2011

МЗНДТВО  Македонско здружение за нефрологиjа, диjализа, трансплантациjа и вештачки органи

Македонско здружение за кардиоваскуларна хирургија на Републикa Македонија

2009

Европско здружение за реанимација

2008

Член на управниот одбор на Македонското здружение по кардиологија

2005

Европско здружение за кардиологија

2004

Европско- Азиски мост за кардиохирургија

2003

Здружение за срцева слабост, ESCARDIO (Европско здружение за кардиологија)

ISMICS, Интернационално здружение за минимално инвазивна кардиохирургија

2001
ESAO, Европско здружение за вештачки органи

 1. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Stoicovski E, Hristov N, Milev I.  2012.
  Hybrid procedure for petient with aortoectasia and aortic coarctation- case report.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :67
 2. Z.Mitrev, T.Anguseva, V.Be/ostotckij, E.Stoicovski. 2012
  Aortic root reconstructive surgery – new created technique
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :24
 3. Milev, I, Anguseva T, Idrizi S, Ampova V, Stoicovski E, Belostotckij V, Mitrev Z.  2012.
  Inetrventional procedures for congenital heart disease.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :46
 4. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Stoicovski E.  2012.
  Initial experience with perceval suturiess valve.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :72
 5. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Stoicovski E, Hristov N.  2012.
  Reconstructive surgery for aortic disease.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :22
 6. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Stoicovski E, Hristov N.  2012.
  Surgery for patients with diffuse atherosclerotic disease.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :30-31
 7. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N.  2012.
  Suction-assisted bioglue application for reinforcement of suture line – new haemosthatic technique in aortic surgery.
  EACTS Daily News. :19.
 8. Mitrev Z, Anguseva T, Hristov T
  Suction – assisted bioglue application foe reinforcement of suture line – new haemostatic technique in aortic surgery
  Daily News (EACTS), Issue 5, 26th Annual Meeting, Daily News Saturday 27th of October, 2012
 9. Ampova, V, Schranz D, Hristov N, Milev I, Shpend I, Shorko J, Nikolic A, Anguseva T, Mitrev Z.  2010.
  Amplatzer оклузија на паравалвуларен leak на механичка протеза по реоперација на дехисценција на митрална механичка протеза- Приказ на случај.
  4th Macedonian Cardiology Congress. :126-127.
 10. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N, Belostotckij V.  2010.
  Descending aorta replacement through median sternotomy.
  The Heart Surgery Forum. :77.
 11. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N, Belostotckij V.  2010.
  Spontaneous rupture of left ventricular true aneurysm.
  The Heart Surgery Forum. :85
 12. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N, Petrovski V.  2010.
  Surgical treatment of giant extracranial internal carotid artery aneurysm.
  The Heart Surgery Forum. :105.
 13. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N, Belostotckij V.  2010.
  Surgical treatment of multylocular hydatid cyst of the left ventricle.
  The Heart Surgery Forum. :103
 14. Anguseva, T, Mitrev Z, Milev I.  2010.
  Transcatheter VSD closure after cardiac surgery in patient with Sy eisenmenger – A case report.
  The Heart Surgery Forum. :33.
 15. Anguseva, T, Belostotckij V, Milev I, Idrizi S, Nikolova D, Kostova V, Mitrev Z.  2010.
  Предоперативна употреба на интраортна балон пумпа кај пациенти за бајпас хирургија.
  4th Macedonian Congress of Cardiology. :139.,
 16. Anguseva, T, Milev I, Idrizi S, Petrovski V, Mitrev Z.  2010.
  Трансезофагеална ехокардиографија во дијагностиката на аортната дисеквија.
  4th Macedonian Cardiology Congress. :108.
 17. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Hristov N, Nikolic A.  2010.
  Хируршки третман на генерализирана атеросклероза.
  4th Macedonian Congress of Cardiology. :138.
 18. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N.  2009.
  Is There a Less Invasive Thoracoabdominal Aortic Aneurysm Repair? Off-pump thoracoabdominal surgery
 19. Ambarkova Vilarova, E, Anguseva T, Blagoevska M, Mitrev Z.  2009.
  Употреба на крв и крвни компоненти во кардиохирургија наше искуство (2004-2008).
  Book of Abstract from the III Congress of the Macedonian Society of Transfusion Medicine. 63(75):158.
 20. Dimiskovska, S, Anguseva T, Klinceva M, Mitrev Z.  2007.
  24 hours ECG Holter monitoring evaluates types of arrhythmias in accordance to type of cardiac surgery.
  EKG Holter.
 21. Anguseva, T, Mitrev Z.  2007.
  Autotransplantation for treatment of a giant left atrium.
  The Heart Surgery Forum. 10(1):S94.
 22. Anguseva, T, Mitrev Z, Belostockij V.  2007.
  Clinical results from stentless aortic valve replacement.
  The Heart Surgery Forum. 10(1):S11.
 23. Anguseva, T, Mitrev Z, Belostotckij V.  2007.
  Direct circular repair for left ventricle aneurysm.
  The Heart Surgery Forum. 10(1):S79.
 24. Anguseva, T, Mitrev Z, Belostotckij V, Petrovski V.  2007.
  New Sugrical Technique for Stentless Aortic Valve Replacement.
  International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery. :269.
 25. Anguseva, T, Mitrev Z.  2007.
  Surgical treatment of multylocular hydracyst of the left ventricle – A case report.
  The Heart Surgery Forum. 10(1):S102.
 26. Mitrev, Z, Anguseva T.  2006.
  Complex Reconstruction of Hydatic Cust-Destructed Left Ventricle: A Case Report.
  The Heart Surgery Forum. 9(1):58-60.
 27. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostockij V.  2006.
  Left Ventricular Reconstruction In Off Pump Technique.
  Innovations. 1(4)
 28. Mitrev Z, Anguseva T, Vasileva A, Hristov N, Risteski P.
  Transplantation or alternative surgical treatment of patients with ischemic dilative cardiomyopathy and aneurysmatic dilation of the left ventricular cavity.
  Int J Artif Organs. 2002 Apr;25(4):321-6.
  PMID: 12027143 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 29. Mitrev ZK, Anguseva TN.
  Complex reconstruction of hydatid cyst-destructed left ventricle: a case report.
  Heart Surg Forum. 2006;9(1):E490-2.
  PMID: 16318934 [PubMed – indexed for MEDLINE]

2021

Пофалница од Лекарската Комора на Република Северна Македонија за посебно залагање во третманот со КОВИД 19 заболените

2020

Награда на град Велес за посебен допринос во развојот на меицината за првата успешна трансплантација на срце

2020

13-Ноемвриска награда на град Скопје за посебен допринос во развојот на медицината

2017

Награда за усна презентација на тема – Хирургија кај септички пациент со акутен аортен ендокардит-Лондон, Велика Британија (проф Голдсмит)

2017

Награда за усна презентација на тема – Интраоперативно 3Д трансезофагеална валвуларна евалуација, 6-та меѓународна конференција и изложба за хирургија, Лондон, Велика Британија (проф Голдсмит)

2016

Највисока награда од Велес – роден град, како почесен граѓанин што направил важни работи

2008

Благодарница за професионалниот пристап како лекар – од Министерство за одбрана, словенечки вооружени сили SICIKON 17, KFOR, Република Словенија

2004

Награда за најдобра усна презентација и најдобра аудио и визуелна презентација на 6-от Интернационален Конгрес на Интернационалното здружение за минимално инвазивна кардиохирургија – 19.06.2004

2004

Награда за најдобар извештај -10ти годишен состанок, CTT, Мајами, САД

Англиски

Српски

Германски

Албански

Останати доктори од овој оддел

Вилма Ампова Соколов

Д-р Вилма Ампова Соколов

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

vilma.ampova@zmc.mk

Види го профилот
Борјанка Георгиева

Д-р Борјанка Георгиева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

borjanka.georgieva@zmc.mk

Види го профилот
Борче Георгиевски

Проф. д-р Борче Георгиевски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по хематологија

borche.georgievski@zmc.mk

Види го профилот
Зорица Зајкова

Д-р Зорица Зајкова

Спец. по интерна медицина

zorica.zajkova@zmc.mk

Види го профилот
Јасмина Зафировска

Д-р Јасмина Зафировска

Специјалист по интерна медицина

jasmina.zafirovska@zmc.mk

Види го профилот
Нинослав Ивановски

Проф. д-р Нинослав Ивановски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по нефрологија

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

Види го профилот
Енвер Идоски

Д-р Енвер Идоски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

enver.idoski@zmc.mk

Види го профилот
Шпенд Идризи

Д-р Шпенд Идризи

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

shpend.idrizi@zmc.mk

Види го профилот
Милка Клинчева

Проф. д-р Милка Клинчева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

milka.klinceva@zmc.mk

Види го профилот
Милан Марковски

Д-р Милан Марковски

Специалист по интерна медицина

milan.markovski@zmc.mk

Види го профилот
Илија Нешковски

Д-р Илија Нешковски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

ilija.neskovski@zmc.mk

Види го профилот
Катерина Ристоска

Д-р Катерина Ристоска

Спец. по интерна медицина
Супспец. по нефрологија

katerina.ristoska@zmc.mk

Види го профилот
Тања Трпевска

Д-р Тања Трпевска

Специјализант по интерна медицина

tanja.trpevska@zmc.mk

Види го профилот
Васко Трпески

Д-р Васко Трпески

Општа медицина

vasko.trpeski@zmc.mk

Види го профилот
Лилија Хаџиевска

Д-р Лилија Хаџиевска

Специјалист по општа медицина

lilija.hadzievska@zmc.mk

Види го профилот