Тимот на Жан Митрев

Лилјана Симоновска

Спец. интернист-пневмофтизиолог

 • Вонреден Професор (2015), Факултет за медицински науки-Штип, Универзитет Гоце Делчев, Штип
 • Насловен Доцент (2010), Факултет за медицински науки-Штип, Универзитет Гоце Делчев, Штип
 • Докторски студии (1991), Медицински факултет-Скопје, Универзитет  “Св.Кирил и Методиј”-Скопје
  • Докторат од областа на клиничките науки -интерна медицина
  • Докторса теза: “Прилог кон евалуација на вентилаторно-    дистрибутивните промени кај болни со  белодробна туберкулоза”
 • Магистерски студии (1986), Медицински факултет-Скопје, Универзитет  “Св.Кирил и Методиј”-Скопје
  • Магистратура од областа на клиничките науки-интерна медицина
  • Магистерска теза: “Тестови на форсиран експириум во проценка на вентилаторната функција кај болни  со белодробни  фиброзни промени”
 • Специјалиситчки студии (1999,1983), Медицински факултет-Скопје, Универзитет “Св.Кирил и Методиј”-Скопје
  • Специјализација по пневмофтизиологија (1983)
  • Специјализација по интерна медицина (1999)
 • Факултетски студии (1976) , Медицински факултет-Скопје, Универзитет “Св.Кирил и Методиј”-Скопје
  • Општа медицина

2020- во тек

Специјалист по интерна медицина, супспецијалист по пулмологија во Zan Mitrev Clinic

2005-2020

Раководител на  оддление во Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза- Скопје

1998-2005

Директор на Институот за белодробни заболувања и туберкулоза-Скопје

1993-1998

научен соработник по предметот  Фтизиологија  на Медицинскиот факултет во Скопје, Универзитет “Св.Кирил и Методиј”.

1984-1993

Асистент по предметот  Фтизиологија  на Медицинскиот факултет во Скопје, Универзитет “Св. Кирил И Методиј”.

1983-1984

Помлад асистент по предметот Фтизиологија на Медицинскиот факултет во Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”.

1979-1983

Лекар на специјализација во Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза во Скопје.

1979-1983

Лекар на специјализација во Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза во Скопје.

1977-1979

Лекар општа пракса, во медицинскиот центар во Куманово.

 • Универзитетски центар за белодробни заболувања и туберкулоза, Голник, Словенија (1986)
 • Институт за фтизиологија,Софија, Бугарија (1989)
 • Регионален центар за тренинг за ДОТС стретегија, Варшава, Полска (2000)
 • Центар за МДР-туберкулоза, Тарту, Естинија (2010)
 • Институт за белодорбни заболувања  И туберкулоза  Софија,  Бугарија (2013)
 • Работилница за главни истражувачи  Mundipharma Research and Parexel  FLT3509, Stady investigator. Прага,Чесловачка,2013
 • Работилница  за главни истражувачи за  Mariner  Stady team, Лондон,Англија.2016

 

 • Асоцијации:
  • 1983 – , член на Македонско лекарско друштво .
  • 1983 – ,член на Здружение на пневмофтизиолозите на РМ .
  • 1993 – , член на Македонско респираторно здружение .
  • 1995-2000, Председатерл на Здружението на пневмофтизиолози .
  • 1996 – , член на Европско респираторно здружение .
  • 2005 – , член  на Удружење пулмолога Србије.
  • 2015-  ,член на Председателството на  здружението на  пулмолози на  Македонија.

 

 • Oдбори:
  • 1996-1998, Претседател на Управниот одбор на Институот за белодробни заболувања и туберкулоза -Скопје.
  • 2001-2005, Председател на Комисијата за туберкулоза при Министерството за здравство.
  • 2001-2005, член на Комисијата за инфективни заболувања при Министерството за здравство.
  • 2002-2005, Заменик национален соработник за Глобалната програма за контрола на туберкулозата .
  • 2005 2010- ,член на Националниот координативен механизам при Министерството за здравство (Глобален фопнд за борба против  ХИВ/СИДА, маларија и туберкулоза).
  • 2009 2016- , надворешен член на Управен одбор на Универзитетската Клиника за метаболни заболувања.
  • 2018-2020, Председател на Комисијата за туберкулоза при Министерството за здравство.
  • 2016- Член на упраниот  одбор на  здружениетона пулмолози  на Македонија.

 

 • Професионални награди и признанија:
  • 2019 Благодраница, Здружение на пневмофтуизиолози на Македонија.
  • 2012 Благодраница, Здружение на пневмофтуизиолози на Македонија
  • 2003 Плакета, Македонско лекарско друштво.
  • 1999 Примариус.

 

 1. Љ. Симоновска, П. Спасов, С. Талевски, “Употреба на рачниот пик-флов метар”, Зборник на трудови од В-те пулмолошки денови на лекарите од СРМ, Охрид. 23. – 26. 09. 1981 год.

 

 1. Љ. Симоновска, С. Нолчев, П. Спасов, П. Богданов, “Појава на вентилаторна инсуфиенција кај хронична белодробна туберкулоза”, Зборник на трудови од В-те пулмолошки денови на лекарите од СРМ, Охрид. 23. – 26. 09. 1981 год.

 

 1. П. Богданов, С. Нолчев, Љ. Симоновска, Б. Методиев, “Акутно влошување на хронично пулмонално срце”, Зборник на трудови од В-те пулмолошки денови на лекарите од СРМ, Охрид. 23. – 26. 09. 1981 год.

 

 1. С. Нолчев, Љ. Симоновска, Д. Николиќ, “Однос на ММФР 25% – 75% и ММФР 75% – 85%”, Зборник на трудови од В-те пулмолошки денови на лекарите од СРМ, Охрид. 23. – 26. 09. 1981 год.

 

 1. С. Нолчев, Љ. Симоновска, “Меѓуоднос на интраторакалниот гасен и резидуален волумен и ММФТ” ,Зборник на трудови од В-те пулмолошки денови на лекарите од СРМ, Охрид. 23. – 26. 09. 1981 год.

 

 1. С. Талевски, Б. Методиев, Љ. Симоновска, С. Ќ. Манчева, М. Белевски, “Специфичен ларингит на нашиот материјал”, Зборник на трудови од В-те пулмолошки денови на лекарите од СРМ, Охрид. 23. – 26. 09. 1981 год.

 

 1. Б. Методиев, С. Талевски, П. Богданов, Љ. Симоновска, “Акутна псевдоанафилактична реакција на прокаин пенцилин Г (ППГ)”, Плуќ. бол. туберк. 1981, 33, 153 – 156.

 

 1. А. Живков, Љ. Симоновска, К.Минчев, “Наша искуства са туморима типа пакоас-тобијас”, Плуќ. бол. туберк. 1981, 34, 45 – 48.

 

 1. А. Живков, Љ. Симоновска, К.Минчев, “Акутна милијарна туберкулоза плуќа код особа старијих од 40  година”, Плуќ. бол. туберк. 1982, 34, 59 – 63.

 

 1. П. Богданов, С. Нолчев, А. Живков, Љ. Симоновска, З. Ангеловски, “Пароксизмална суправентикуларна тахикардија и примарен белодробен канцером”, Зборник на трудови од ЏИ-от конгрес на лекарите на СРМ, Струга, 23. – 25. 09. 1982 год.

 

 1. С. Нолчев, С. Талевски, Љ. Симоновска, Ј. Николиќ, З. Ангеловски, “Вентилаторна функција кај болни со белодробен карцином”, Зборник на трудови од XI-от конгрес на лекарите на СРМ, Струга, 23. – 25. 09.1982 год.

 

 1. M.Joncevska, S.Talevski, Lj.Simonovska, “Multi-drug resistance of Mycobacterium tuberculosis in Macedonia 1991-1997”, Global Congress on Lung Health 29th World Conference of the Inetrnational Union Agaist Tuberculosis and Lung Diseases IUATLD/UICTMR, Bangkok-Thailand,23-26 Novemner 1998.

 

 1. П. Богданов, Љ. Симоновска, Б. Методиев, С. Талевски, “Плевралин изливи од кардијално потекло во нашиот материјал”, Год. зб. на Мед. фак. Скопје, 27, 139 – 141, 1981 год.

 

 1. С. Нолчев, Љ. Симоновска, “Пушење кај една група студенти по медицина, Год. зб. на Мед. фак. Скопје, 27, 143 – 144, 1981 год.

 

 1. П. Спасов, Ј. Васевски, С. Нолчев, Љ. Симоновска, “Пушење код група становника Скопља”, Зборник радова: “Плуќа и пушење”, Соко Бања, 1982 год., 187 – 191.

 

 1. Љ. Симоновска, П. Богданов, “Вентилаторна функција кај болни со силикоза”Год. заб. Мед. фак. Скопје, 1984 : 30 (1) : 67 – 68.

 

 1. С. Талевски, Б. Методиев, С. Нолчев, Љ. Симоновска, А. Шабани, Н. Марковски, “Дијагностика на бронхијални аденоми”, Зборник на трудовите од ВИИ-те пулмолошки денови на лекарите на СРМ, Охрид, септември 1985 год.

 

 1. С. Талевски, Б. Методиев, А. Живков, С. Нолчев, Љ. Симоновска, “Приказ четири случаја са бронхијалним аденомом”, Зборник радова саопштених на састанку пнеумофизиолога Србије и бронхолошког симпозијума у Београду, новембра 1986 год.

 

 1. П. Богданов, Б. Методиев, Љ. Симоновска, А. Живков, “Нарушување на срцевиот ритам кај болни со хронично белодробно срце во нашиот материјал”, Зборник на трудовите од ВИ-те пулмолошки денови на лекарите на СРМ, Охрид, септември 1983 год.

 

 1. С. Нолчев, П. Спасов, Љ. Симоновска, “Проток-волумен кривата кај болни од белодробна турбекулоза”, Зборник на трудови од ВИ-те пулмолошки денови на лекарите на СРМ, Охрид, септември 1983 год.

 

 1. А. Живков, С.Нолчев, Љ.Симоновска, С.Талевски, “Милијарна карциноза плуќа”, “Саопштења”, Сремска Каменица број 1-2, 1988 год.

 

 1. А. Живков, С.Талевски, Љ.Симоновска, С.Нолчев “Примарни карциноми трахеје”, “Саопштења”, Сремска Каменица број 1-2, 1990 год.

 

 1. Љ.Симоновска, П.Богданов,Б.Илиевска, М.Јончевска, “Лекување на пропратна бактериска инфекција кај болни со белодробна туберкулоза”, Симпозиум – “Актуелни Пневмофтизиолошки проблеми ’90”, Зборник на  резимеа, Струга, 1990 год.

 

 1. Љ. Симоновска, А. Живков, С. Нолчев, С. Талевски, “Хипертрофична остеоартропатија (ПИЕРЕ МАРИЕ БАМБЕРГЕР) во дијагноза на бронхопулмоналниот карцином”, ВИИ-ми пулмолошки денови, 26. – 28. 09. 1985 год., Охрид, ст. 52.

 

 1. П. Богданов, Љ. Симоновска, А. Видоевска, Б. Илиевска, “Пореметување на срцевиот ритам и спроводливоста кај болни со белодробна туберкулоза”, XIII-ти Конгрес на лекарите на Македонија со меѓународно учество, Охрид, 26. – 29. 06. 1991 год.

 

 1. Љ. Симоновска, Н. Миновска, “Карактеристики на хроничната белодробна туберкулоза и принципи на нејзино лекување”, II Симпозиум “Актуелни пневмофтизиолошки проблеми”, Стуга 12. – 14. Јуни 1992.

 

 1. Љ. Симоновска, Н. Миновска, “Плазматското ниво на цАМП кај болни со белодробна туберкулоза”, I Конгрес на медицинските биохемичари, Охрид 13. – 14. Октомври 1993.

 

 1. Љ. Симоновска, “Компаративно ислдување на клиничките манифестации на белодробната туберкулоза во 1982 и 1992”, I Македонски пулмоалерголошки Конгрес со меѓународно учество, Охрид 06. – 10. Септември 1993.

 

 1. Љ. Симоновска, А. Видоевска, “Отежнато струење на воздухот во малите дишни патишта кај болни со белодробна туберкулоза”, I Македонски пулмоалерголошки Конгрес со меѓународно учество Охрид 06. 09- 10. 09. 1993

 

 1. П. Богданов, М. Јончевска, Б. Илиевска, Љ. Симоновска, А. Видоевска, “Бактериолошки наоди во спутумот кај болни со неспецифични белодробни заболувања лекувани во одделението за интензивна нега”, Зборник на резимеа од I Конгрес на пневмофтизиолозите на Р. Македонија со меѓународно учество, Отешево 20.09 – 23. 09. 1994.

 

 1. Љ. Симоновска, А. Видоевска, П Богданов, Н.Петкова, “Корелација помеѓу видот и степенот на манифестната вентилаторна инсуфициенција и проширеноста на белодробната туберкулоза”, Зборник на резимеа од И Конгрес на пневмофтизиолозите на Р. Македонија со меѓународно учество, Отешево 20.09- 23. 09. 1994.

 

 1. Љ. Симоновска, “Компаративно иследување на резултатите од примената на шестомесечниот и деветомесечниот режим на лекување на белодробната туберкулоза”, Зборник на резимеа од И Конгрес на пневмофтизиолозите на Р. Македонија со меѓународно учество, Отешево 20.09 – 23. 09. 1994.

 

 1. Lj.Simonovska, P.Petrovski, O.Grncarovska, “Air pollution  of the  city of Veles  and its influence  on the respiratory             tract and  its    function”, 3rd  International conference od Balkan Environmental Association, 23-26 November, 2000, Bucharest, Romania.

 

 1. Љ.Симоновска, “Хематолошки отстапувања како паранеопластична манифестација кај болни со бронхијален карцином”, XIV Конгрес на лекарите на Македонија, Охрид 05. – 07. Октомври 1995.

 

 1. П.Богданов, С.Талевски, Б.Илиевска, С. Јаначкова, Љ.Симоновска, “Застапеност на белодробниот карцином на нашиот клинички материјал”, XIV Конгрес на лекарите на Македонија, Охрид 05. – 07. Октомври 1995.

 

 1. N. Minovska, S. Nolcev, M.Trajcevska, Lj. Simonovska, “Biochemical studies of sputum from patients with pulmonary tuberculosis”, Proceedings of the XVI International Congress of Clinical Chemistry, London 8 – 12 July 1996.

 

 1. A.Vidoevska, B. Ilievska, S. Talevski, Lj. Simonovska, “Lung cancer in young patients, aged up to 40”, 1st Slovenian Congress of pneumology, Bled, 3 – 5 October 1996.

 

 1. Lj. Simonovska, “Distribution of blood groups and Rh factor in patients with lung             tuberculosis”, 1st Slovenian Kongress of pneumology, Bled, 3 – 5 October, 1996.

 

 1. Lj. Simonovska, S.Janackova, “Echotomographic detection of abdominal metastases in patients with lung carcinoma”, Balkan Congress of oncology, Athens, July 3-7 1996.

 

 1. Lj. Simonovska, “Inhibitory effect of pyrazinamide on renal tubular secretion of uric acid in patients with lung tuberculosis”, Balkan Journal of clinical laboratory Hercegnovi 03.1996.

 

 1. Љ. Симоновска, “Лекување на резистентна туберкулоза”, II Конгрес на Македонското респираторно здружение, Охрид, 18 -21 Јуни 1997.

 

 1. С. Јаначкова,П. Богданов,Б. Илиевска,Б. Методиев, М.Вујовиќ, В. Поповиќ, Љ. Симоновска, “Белодробна саркоидоза”, II Конгрес на Македонското респираторно здружение, Охрид, 18 -21 Јуни 1997.

 

 1. Љ.Симоновска, А.Видоевска, Б.Илиевска, “Промени во велтираторната функција кај болни со белодробна саркоидоза”, III Симпозиум “Актуелни плвмофизиолошки проблеми”. Струга, 21 -22 Јуни 1996.

 

 1. Љ. Симоновска, “Лекување на новооткриени болни со туберкулоза со посебен осврт на примената на ДОТС стратегија на СЗО”, Семинар за контрола на туберкулозата, Молика, Ноември 1997.

 

 1. Lj. Simonovska, M.Zakoska, A.Sandevski, N.Zumberi, “Drug resistance profile of pulmonary tuberculosis in Macedonia,2007”, 39th World Conference on Lung Health of the International Union Against tuberculosis and Lung Disease (The Union), 16-20 October 2008, Paris, France.

 

 1. Љ. Симоновска, “Лекување на туберкулозата кај одредени физиолошки состојби кај болните и при асоцирани заболувања”, Семинар за контрола на туберкулозата, Молика, Ноември 1997.

 

 1. Lj. Simonovska, S. Janackova, “Klinical aspects of lung tuberculosis relapses”, Conference of global lung health and the 1997 Annual meeting of the International union, Paris 1- 4 October 1997.

 

 1. B. Ilievska, Lj. Simonovska, P. Donevska, “Haematogones lung tuberculosis”, Conference of global lung health and the 1997 Annual meeting of the International union, Paris 1- 4 October 1997.

 

 1. 49. Б. Илиевска-Поповска, А. Видовеска, М. Јончевска, С. Талевска, П. Богаданов, Љ. Симоновска, “Анализа на бактериолошкиот наод кај болни со пневмонија”, Прв Македонски  пулмо-алерголошки  конгрес  со меѓународно учество, Зборник на абстракти, Охрид 1993.

 

50        П. Богданов, Л. Ветеровска, Љ. Симоновска, А. Видоевска, Р.Трајковска, Б.Илиевска, “Cor pulmonale chronicum кај болни лекувани во одделот за интеннзивна нега и лекување”, Прв Мекдонски пулмо-алерголошки Конгрес со меѓународно учество, Зборник на апстракти,Охрид 1993.

 

 1. A. Vidoevska, S. Talevski, Lj. Simonovska, B. Ilievska-Popovska, A. Sandevski, “Acute bacterial infection – a risk of exacerbation in patients with COPD”, 30TH IUATLD Word Conference on  Lung Health , Madrid, The international Journal of Tuberculosis and Lung Diseases vol.3, suppl. 1,1999

 

 1. S. Talevski, A. Vidoevska, B. Ilievska-Popvska, Lj. Simonovska, M. Trajcevska, N. Milanovski, S. Atanasova, A, Sandevski, G. Bikova, “Two-year experience of DOTS implementation-weaknesses and achievements”, 13th ERS Annual Congress Vienna, Austria, The European respiratory Journal, abstracts vol. 22, suppl. 45, Sep 2003.

 

 1. Б.Илиевска-Попвска, С.Талевски, Љ.Симоновска, М.Јончевска. Ѓ.Бикова, А.Видоевска, М.Трајчевска, “Туберкулозата во Македонија 1965-2001”, Мак/мед преглед 2002, бр 1-2 36-42.

 

 1.   Lj. Simonovska, M. Vulovic, Gj. Bikova, “Prevalence of the primary resistance of M tuberculosis toward the       essential antituberculotic medicaments in Republic of Macedonia”, 1st Congress of The IUATLD, Europe Region in association with the 51st Congress of the Hungarian Respiratory Society, Budapest, Hungary, April 12-15, 2000.

 

 1. Љ. Симоновска, “Епидемиолошката состојба на туберкулозата во Македонија во последните 10 години”, 3 Конгрес на Македонското респираторно здружение, Охрид, 15-18 Октомври 2003.

 

 1. А. Сандевски, М. Трајчевска, К. Пиловска, С. Талевски, Љ. Симоновска, “Дијагностички процедури кај плевралните изливи”, 3 Конгрес на Македонското респираторно здружение, Охрид, 15-18 Октомври 2003.

 

57.      Lj. Simonovska, Z. Nanovic, A. Galev, “Comparison of rate of sensitivity and specificity between smear examination and fluorescence microscopy in diagnosis of pulmonary tuberculosis”, 32th IUATLD World Conference on Lung Health, Paris, 2001.

 

 1. Lj. Simonovska, J. Sarafilovska, A. Sandevski, “A subscription to the evaluation of the effect of protection from the BCG vaccination patients with post primary lung and non-lung tuberculosis”, 30th IUATLD World Conference on Lung Health, Madrid, Spain, 14-18 September  1999.

 

 

 1. А. Сандевски, М. Трајчевска, Љ. Симоновска, “Значење на кардиоембрионалниот антиген (ЦЕА) во дијагноза на   плевралните изливи”, 3 Конгрес на радиолозите на Македонија со меѓународно учество, Книга   на абстракти, Охрид, Јуни 2002.

 

 1. Z. Nanovic, Lj. Simonovska, “Aspergilloma-rare but serious complication of open-healed tuberculosis    caverns”, World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress, Florence, Italy, August-September, 2000.

 

 1. Lj. Simonovska, “Rapid serodiagnosis of tuberculosis-our basic experiences” World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress, Florence, Italy, 30 August-3 September 2000.

 

 1. М. Закоска, Н. Милановски, Љ. Симоновска, С. Атанасова, М. Методиева, “Туберкулоза у Македонији у 2005 години”, Мајски Пулмолошки дани 2006, Јахорина-Република Српска , 25-27 Мај 2006.

 

 1. М.Закоска, Љ.Симоновска, “Белодробна туберкулоза во 2005 година во Р.Македонија”, Конгрес на превентивна медицина, Охрид ,2006

 

 1. Љ.Симоновска, М.Закоска, “Клиничка евалуација болесника са туберкулозом хоспитализираних  на  Институту за плуќне болести и туберкулозу у Скопљу 2005 године”, Мајски Пулмолошки дани 2006, Јахорина-Република Српска , 25-27 Мај  2006.

 

 1. Љ. Симоновска, Б. Илиевска, С. Поповска, А Ковачки, Д. Галевски, “Дијабетис мелитус и белодробна туберкулоза во нашиот материјал”, IX-ти пулмо-алерголошки научно-стручен состанок, 9. – 13. 10. 1989 год., Охрид, ст. 175.

 

 1. Љ. Симоновска, Е. Главаш, А. Живков, С. Талевски, Б. Илиевска, “Испитивање на селектолитичното дејство на АМБРОЏОЛ- РЕТАРД капсули во компарација со таблети БРОМХЕЏИМ” IX-ти пулмо-алерголошки научно-стручен состанок, 9. – 13. 10. 1989 год., Охрид, ст. 232.

 

 1. Б. Илиевска, Љ. Симоновска, Б. Методиев, С. Талевски, “Белодробни метастази кај Ца мамме вирилис – приказ на пет случаи” IX-ти пулмо-алерголошки научно-стручен состанок, 9. – 13. 10. 1989 год., Охрид, ст. 127.

 

 1. М. Јончевска, Б. Илиевска, Љ. Симоновска, А. Видоевска, С. Талевски, “Клинички значај на изолацијата на ентеробактерии во спутумот” XIII-ти Конгрес на лекарите на Македонија со меѓународно учество, Охрид, 26. – 29. 06. 1991 год.

 

 1. А. Видоевска, П. Спасов, Љ. Симоновска, Б. Илиевска, “Респираторна инсуфициенција кај болни со туберкулоза”, Зборник на резимеа од И Конгрес на пневмофтизиолозите на Р. Македонија со меѓународно учество. Отешево 20. – 23. 09. 1994.

 

 1. Љ.Симоновска, “Дијагноза на туберкулозата”, Тренинг за лекари-специјалисти – Контрола на туберкуозата во Македонија”, Скопје 2006.

 

 1. Љ.Симоновска, “Лекување на туберкулозата”, Тренинг за лекари-специјалисти “Контрола на туберкуозата во Македонија”, Скопје 2006.

 

 1. Љ.Симоновска, “Значењето на образецот ТБ 10  за адекватно  регистрирање, пријавување и  известување  на болните со туберкулоза”, Тренинг за лекари-специјалисти, “Контрола на туберкуозата во Македонија”, Скопје 2007.

 

 1. Љ.Симоновска, “Резистентната туберкулоза-особен терапивски проблем”, Тренинг за лекари-специјалисти “Контрола на туберкуозата во Македонија”, Скопје 2007.

 

 1. Љ.Симоновска, “Значењето на бактериолошката дијагноза во контролата на туберкулозата”, Тренинг за лекари-специјалисти “Контрола на туберкулозата во Македонија”, Скопје 2008.

 

 1. Љ.Симоновска, “Организациона поставениост на мрежата на лаборатории за испитување на причинителот на туберкулозата во Македонија,   сега и во иднина”, Тренинг за лекари-специјалисти “Контрола на туберкуозата во Македонија”, Скопје 2009.

 

 1. M. Zakoska,LJ. Simonovska,N. Milanovski,C. Vragoterova, “Tuberculosis at prisons in Rrepublik of Macedonia”, Treci kogres respiratornog udruzenja u Bosni i Hercegovini sa medjunorodnim ucescem, Tuzla,2009.

 

 1. LJ. Simonovska, M. Zakoska, Z. Nanovic, “Evaluation of drug resistance in previously treated pulmonary tuberculosis in Macedonia, 2006-2009”, Treci kogres respiratornog udruzenja u Bosni i Hercegovini sa medjunorodnim  ucescem, Tuzla,2009.

 

 1. M. Joncevska, S. Talevski, Lj. Simonovska, M. Metodieva, “Conversion of sputum smear and culture in tuberculosis (TB) patients with primary resistance”, World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress, Florence, Italy, August 30 September-3, 2000.

 

 1. P. Bogdanov, Z. Nanovic, Lj. Simonovska, “Haematogenous forms of lung tuberculosis”, 30th IUATLD World Conference on Lung Health, Madrid,14-18 September , 1999.

 

 1. M. Ttrajcevska, Lj.Simonovska, A. Sandevski, “Prognostic value from C -reactive  protein  and  alpha 1 acid glycoprotein in pulmonary tuberculosis”, 13th ERS Annual Congress Viena, Austria, The European respiratory Journal, abstracts vol. 22, suppl 45, Sep 2003.

 

 1. Z. Nanovic, M. Trajcevska, Lj. Simonovska, M. Vulovic, K. Pilovska, “Lung cancer in patients below of 40 years”, 13 th ERS Annual Congress Vienna, Austria, The European respiratory Journal, abstracts vol. 22, suppl. 45, Sep 2003.

 

 1. A. Vidoevska, S. Talevski, Lj. Simonovska, B. Ilievska-Popovska, “Do we need to refresh our knowledge for Tb?”, 11th ERS Annual Congress Berlin, Germany, September 22-26,2001

 

 1. Z. Nanovic, Lj. Simonovska, “Pulmonary echinococcus granuloses-five years study “11th ERS Annual Congress Berlin, Germany, September 22-26,2001.

 

 

 1. Z. Nanovic, M. Trajcevska, Lj. Simonovska, O. Jotovska, “Clinical aspects of diagnosis in patients with lung carcinoma “Turkish Thoracic Society, 5ti annual Congress,Antalya,Turkey 24- 27,April, 2002.

 

85        Lj. Simonovska, N. Milanovski, M. Trajcevska, A. Sandevski, Z. Nanovic, Gj.Bikova, “Incidence of chest diseases in person in correctional facilities (prisons) in the Republic of Macedonia”, Turkish Thoracic Society, 5ti annual  Congress, Antalya, Turkey 24-27, April 2002.

 

 1. С. Талевски, В. Јовчев, Љ. Симоновска, М. Јончевска, А. Видоевска, “Епидемиолошка состојба на туберкулозата во Македонија 2 Конгрес на Македонското респираторно здружение”, Охрид,18-21 Јуни, 1999, Охрид,18-21 Јуни, 1997.

 

 1. Lj. Simonovska, M. Joncevska, “Prevalence of secondary resistance of M tuberculosis to  the essential antituberculotic medicaments  in  our material”, Global Congress on Lung Health, 29th World Conference of the International  Union against Tuberculosis  and Lung Diseases  IUATLD/UICTMR, Bangkok-Thailand,23-26 November 1998.

 

 1. Сандевски А, Трајчевска М, Симоновска Љ., “Проценка на големина и еволуција на туберкулозниот ексудативен плеврит според радиолошките критериуми”, Зборник на трудови, ИИ радиолошки конгрес, Охрид 2002.

 

 1. Trajcevska M, Sandevski A, Simonovska Lj., “Are the Macedonian citizens well informed about tuberculosis?”, ERS Annual Congress, Munich, Germany, The European Respiratory Journal, abstracts, vol.22, suppl.45, 2006.

 

 1. Trajcevska M, Sandevski A, Simonovska Lj., “Initial values of alpha 1 antitrypsin and transfer in in patients with pulmonary tuberculosis”, ERS Annual Congress, Stockholm, Sweden, The European Respiratory Journal, abstracts, 2007.

 

 1. Lj. Simonovska, G. Kamceva, “Influence of the risk factors and belonging to the risk groups in manifesting of the previously treated tuberculosis”, 6th Conference of The  Union Europe region, International Union Against  Tuberculosis and Lung Disease, 4-6 July 2014, London, United Kingdom.

 

 1. Lj. Simonovska, M. Trajcevska, “Significance of contacts in the  manifestation of tuberculosis  as  an  infectious  disease”, ERS Annual Congress Barcelona, September  2013.

 

 1. M. Trajcevska, A. Sandevski, Lj. Simonoivska, “Are the roma population risk group for tuberculosis?”, 44th World Conference on Lung Health of the International Union against Tuberculosis and Lung Disease, Paris, France, 30 October -3 November 2013.

 

 1. Sandevski A, Jovkovska Kaeva B, Gligorovski Lj,Simonovska Lj, Sandevsska E., “Frequency and characteristics of pleural  effusions  in pulmonary embolism”, Прилози,Одделение за  биолошки и медицински наукиXXXIII2,   Skopje, 2012

 

 1. Lj. Simonovska, B. Ilievska-Popvska, “Comparison of results  from treatment for tuberculosis in hospital and  ambulatory”, Macedonian Journal of Medical Sciences, 2015

 

 1. Lj. Simonovska. I. Ahmeti, “Evaluation of C – reactive  protein in patients  with  chronic obstructive pulmonary disease”, Macedonian Journal of Medical Sciences, 2015.

 

 1. Lj. Simonivska, M. Trajcevska, V. Miteski, I. Simonovska, “The causes of death among patients   with tuberculosis in Institute  for lung disease and tuberculosis”, Skopje, Macedonia.  45 World Conference  on Lung Health of the International Union against Tuberculosis and Lung Disease, Barcelona, Spain ,28 October-1 November, 2014.

 

 1. Љ. Симоновска, “Разлики во етиологијата,дијагнозата лекувањето на  астмата и  ХОББ”,  Работилница, ХОББ-АСТМА-Пушење 2013, Пехчево.

 

 1. Љ. Симоновска, “Дијагноза на латентната туберкулозна  инфекција”, 13 Симпозиум , Актуелни пневмофтизиолошки порблеми , Дојран  2013.

 

 1. Љ. Симоновска, “Евалуација на  белодорбната функција кај пациенти со хронична опструктивна белодорбна болест, лекувани со долгоделувачки антихолинергик”, Втор Конгрес на пневмофтизиолозите на Република Македонија со  меѓунардоно учество, Скопје, 3-5 Ноември, 2011.

 

 1. Љ. Симоновска, Г.Камчева, “Клинички аспекти на повторно лекувана  туберкулоза”, Втор Конгрес на пневмофтизиолозите на Република Македонија со  меѓунардоно учество, Скопје, 3-5 Ноември, 2011.

 

 1. Љ.Симоновска, “Дијагноза и лекување на латентна туберкулозна инфекција”, Работилница, Контрола  на туберкулозата во Р.Македонија  “,Скопје,  за лекари специјалисти, 2011.

 

 1. Љ. Симоновска, “МДР-Туберкулоза, Работилница”, Контрола на туберкулозата во Р.Македонија, за лекари специјалисти,  “,Скопје, 2011.

 

 1. Љ. Симоновска, “Вонбелодорбна туберкулоза-дијагностички постаки, Работилница”, Туберкулоза-идни предизвици“, за лекари специјалисти, Скопје  2012.

 

 1. Љ.Симоновска, “Професионални билести на респираотниот систем, Работилница Туберкулоза-идни предизвици“,  за лекари специјалисти, Скопје  2012.

 

 1. Љ.Симоновска, “Административни мерки за контрола на инфекцијарта со причинителот на туберкулозата. Работилница, Туберкулозaта и контрола на инфекцијата”,  за  лекари специјалисти, Скопје, 2013.

 

 1. Љ.Симоновска, “Лекување на туберкулозата. Работилница “ Контрола на туберкулозата во Република  Македонија “, Скопје  2014.

 

 1. 108. Љ.Симоновска, “Етиопатогенеза и идијагноза на туберкулозата. Работилница “ Контрола на туберкулозата во  Република  Македонија “, Скопје

 

109      Љ.Симоновска, “Значењето на  квантиферонот во дијагнозата на латентната туберкулозан инфекција Работилница, ДОТС интервенции во  Република Македонија“, Скопје  2015

 

 1. Љ.Симоновскa, “Дали туберкoлoзата може да биде професионално заболување? Работилница, ДОТС интервенции во Република Македонија“, Скопје  2015.

 

 1. Љ.Симоновска, “Хронична опструктивна белодорбна болест, Работлница, Практичен пристап кон менаџментот на  болестите на респираотниот систем“, 2013, 2014, 2015. 2016, 2017.

 

 1. Љ. Симоновска, “Лекување на хроничната опструктивна белодорбна болест Работлница  Практичен пристап кон менаџментот на  болестите на респираотниот систем“, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

 

 

 1. .Ljiljana Simonovska, Iva Paneva, Vladimir Miteski, C reactive protein, biomarker of comorbidities in patients  with conic obstructive pulmonary disease Knowledge International  Journal vol  20 December ,2017

 

 1. Ljiljana Simonovska,Iva Paneva, Gordana Panova,Lence Nikolovska,  Clinical  aspects of  multidrug resistant  tuberculosis, Knowledge International  Journal vol  22.5 March,2018

 

 1. Ljiljana Simonovska, Iva Paneva, Gordana Panova Lence Nikolovska, Multidrug resistant  tuberculosis- challenges,dilemmas,treatment, Knowledge International  Journal vol  26.4 September ,2018

 

 1. Katerina Boskovska1*, Stojka Naceva-Fustic2, Liljana Simonovska3, Mirjana Dilberovska1, Dragan Dacevski1, Gorica Popova1, Ivana Arnaudova1, Irena Cakalarovska1, Comparison of IFN-Levels in Children with Tuberculosis Disease (TB) and Latent Tuberculosis Infection (LTBI), Open Access Macedonian Journal of  Medical Sciences,2018,Nov,25,6

 

 1. Enver Zenku,Sheval Memishi,Ljiljana Simonovska, Quantitative and immunohistochemical amalysis  of lymphoid cell of  swine  immunized with Escherichia coli  bacteria, International  Journal of  advences in pharmacy,biology  and  chemistry IJAPBC.Vol4(3), Jul-Sep 2015ISSN 2277-468

 

 1. Ljiljana Simonovska, Iva Paneva, The inportance of the  diagnosis and treatment of latent tuberculosis infection on the  tuberculosis  control, Knowledge International  Journal vol  54.4 March, 2019

 

 1. Ljiljana Simonovska,Iva Paneva.Evaluation of the causes of  death   among patients  with tuberculosis, ERS Amsterdam  International Congress,2015

 

120      Ljiljana Simonovska,.Корелација на нивото на  ЦРП  со присуството на коморбидитети кај пациенти со  хронична опструктивна белодорбна болест ,Трет конгрес на пневмофтизиолози  на Македонија, Струга, 2015

 

 1. Gordana Panova, Snezana Stanoevska, Ljiljana Simonovska, Djordji Sumanov, Care and treatment of the elderly, Knowledge International Journal vol  20.5 March ,2018

 

 1. Lence Nikolovska, Violeta Kabranova,Svetlana Joeska, Ljiljana Simonovska, The role of proprioceptive neuromuscular facilitacio techiques in ehabilitationof patinets with stroke. Knowledge International  Journal vol  20.5 March,2018

 

 1. Gordana Panova,Djordji Sumanov, Violeta Dzidrova,Marija Petrova,Ljiljana Simonovska, The role of healthcare professionals on education of patients with allergic reactions, Knowledge International  Journal vol  20.5 March,

 

 1. Gordana Panova, Djordji Sumanov, Ljiljana Simonovska, Strahil Gezapov, Nutrition and treatment for pregnant women, Knowledge International  Journal vol  26.4 September ,2018
 2. Gordana Panova, Ljiljana Sionovska, Djordji Sumanov ,Social economic aspect and treatment of the patients with  stroke, Knowledge International  Journal vol  26.4 September ,2018

 

 1. 126. Ljiljana Simomovska, Iva Paneva ,Control of infection from  mosocomial transmission of tuberculosis , Knowledge International  Journal, vol  5 , December, 2018

 

Учебници и наставно – научни помагала

 

 • Прирачник за туберкулоза   (2006)
 • Учебник  за студенти  по медицина (2009)
 • Учебник  за медицински сестри (2009)
 • Прирачник за дијагноза и лекување на латентна туберклозна инфекција (2010)
 • Прв рецензент на книга “Развој на антитуберкулозната служба во Македонија во периодот  1928-1998” (автор Д-р Александар Живков)
 • Protocol – Diagnosis and treatment of multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB), 2013
 • Модул-ПАЛ, Практичен пристап кон менаџментот на болестите на респираторниот систем, 2013
 • Прирачник, Практичен пристап  кон болестите на респираторниот  систем,  2013
 • Прирачник за  контрола на инфекција во  лабораториите  за туберкулоза,  2014
 • Прирачник  за  мерките   за контрола на инфекцијата  со туберкулоза, 2014,
 • Протокол за контроола на инфекција, 2014
 • Учебно помагало (скрипта), Одбрани поглавја од пулмологија и  фтизиологија, 2015
 • Учебно помагало ( практикум), Пулмологија и фтизиологија, 2015
 • Протокол  за  лекување  на мултирезистентна  туберкулоза (2018).

 • Проект на СЗО за контрола на туберкулозата во Македонија, финансиран од ECHO (1999, 2000, 2001, 2002).
 • Проект на Републички црвен крст на РМ во соработка со Меѓународната федарација на црвениот крст и црвената полумесечина- “Open space” (2004).
 • Тренинг, мониторинг, евалуација и други активности во рамките на проектот за туберкулоза на Глобалниот Фонд за ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија (2006-2017).
 • HZC113782: “A clinical Outcome Study to compare the effect of Fluticasone Furoate/ Vilanterol Inhalation Powder 100/25 mcg with placebo on Survival in Subjects with moderate COPD and a history of or at increased risk for CVD.”, GlaxoSmithKline group of companies, 2010-2015.
 • FLT3509: “A randomised, double-blind, double dummy, parallel group study comparing Fluticasone propionate/formoterol fumarate (FlutiformR)250/10mg (2puffs BID) and FlutiformR 125/5mg (puffs BID) versus Formoterol fumarate dihydrate (Atimos R) 12mg (1puff BID) in subject with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)” (“the Study”)., MUNDIPHARMA, PAREXEL International GmbH, 2013-2015.
 • EDMS – ERI – 73765690,7.0 – MARINER-Medically Ill Patient Assessmnet of Rivaroxaban Versus Placebo IN Reducing Post- Dischagre Venous Thrombo-Embolism Risk. Janssen Research&Development, LLC. 2015-2018.

Англиски

Српски

Останати доктори од овој оддел

No related doctors found.