Тимот на Жан Митрев

Јован Мирчевски

Супспец. по абдоминална хирургија

jovan.mircevski@zmc.mk

2011

Специјален престој во Улм, Германија, школа за хирургија на панкреас

1997

Примариус

1995

Школо за лапароскопска хирургија, Љубљана

1992-1994

Супспецијализација по Абдоминална Хирургија на Медицински факултет, Скопје

1984-1985

Постдипломски студии по Абдоминална хирургија на Медицински Универзитет во Загреб

1978-1982

Специјализација по Општа Хирургија на ВМА, Белград

1965-1971

Медицински Факултет, Универзитет “ Св. Кирил и Методиј”, Скопје

2011

Асистент на факултетот за медицински науки, УГД Штип

2007

Општ и Абдоминален хирург во специјалната болница по хирургија Филип Втори

2005-2007

Назначен за национален координатор на Р. Македонија за управување со кризи (Полковник – хирург)

2002-2006

Потпретседател на Гастроентерохепатолозите на Македонија

1983-2007

Хирург во Воена Болница Скопје со разни должности и функции

1971-1977

Началник на санитет на Воздухопловниот гарнизон Петровец – Скопје

 • Здружение на хирурзите на Македонија
 • Лекарска комора на Македонија
 • Македонско лекарско друштво
 • Здружение на дигестивни хирурзи на Македонија

Оперативни интервенции на Хранопроводник

 • Езофагогастрични ресекции со воспоставување на континуитет со тенко црево – езофагоинтестинопластика
 • Езофагогастропластика при корозивни оштетувања на хранопроводниот
 • Енуклеации на бенигни Ту од езофагус
 • Згрижување на повреди на хранопроводникот
 • Креирање на езофагостоми
 • Оперативни интервенции на желудник
 • Двотретински ресекции на желудник ( Bilroth I и II )
 • Хемиресекции на желудник  со селективна ваготомија  ( Harkins I и II )
 • Гастеректомија и проширена гастректомија со лимфна дисекција до излезот на  tr.coeliacus со езофагојејуноанастомоза Roux-“Y”
 • „Feeding“ гастростоми
 • Сегментални ресекции на желудник
 • Згрижување на повреди на желудник
 • Интервенции на перфорации на желудник
 • Акутни кртварења од желудник
 • Крваречки и перфорирани улкуси
 • Оперативни интервенции на жолчни патишта
 • Холецистектомија
 • Холедохолитотомии  со Т-дренажа
 • Холодоходуодено анастомоза
 • Холедохојејуно анастомоза
 • Хепатикојејуно анастомоза
 • Холецистојејуно анастомоза

Оперативни интервенции на црниот дроб

 • Абцеси на црниот дроб
 • Ехинококови цисти
 • Згрижување на повреди на црниот дроб
 • Лева лобектомија
 • Сегментална ресекција
 • Метастазектомии

Оперативни интервенции на Дванаестопалачно црево

 • Повреди на дуоденумот
 • Дивертикули
 • Нео процеси на Ватеровата папила

Оперативни интервенции на панкреас

 • Псеудоцисти на панкреас
 • Дистална спленопанкреатектромија
 • Субтотална и тотална панкреатектомија
 • Дуоденопанкреатектомија цефалика- Випл-ова операција
 • Деривациони интервенции на панкреас
 • Инсулином на панкреас

Oперативни интервенции на тенките црева – сите видови на интервенции
Оперативни интервенции на дебелото црево

 • Ресекции
 • Десна и лева хемиколектомија
 • Колектомија
 • Проктоколектомија
 • Лапароскопски интервенции
 • Лапароскопска холецистектомија-лапароскопско вадење на жолчната кеса
 • Лапароскопска спленектомија – лапароскопско вадење на слезенката
 • Лапароскопска херниопластика
 • Лапароскопска апендектомија – лапароскопско вадење на слепо црево
 • Лапароскопски ресекции на дебело црево
 • Лапароскопски интервенции на тенките црева
 • Лапароскопски интервенции на аднексите

 1. Мирчевски Ј., Секуловски К., Босковски Т., Црвенков Б.,
  Цефалицна дуоденопанкреатектомија при лекуванје на малигномите на главата на панкреасот и периампуларната регија, Зборник на трудови на конгрес на хирурзите на Македонија Охрид 1995 стр. 33
 2. Мирчевски Ј., Бошковски Т., Секуловски К., Црвенков Б., Деспотовски В., Божиновска Г. , Новески Л.
  Аденом на жолчното кесе – приказ на случај ( видеопрезентација), Зборник на трудови, 14 -ти Конгрес на лекарите на Мак. Охрид, 1995 стр. 6
 3. Мирчевски Ј., Секуловски К., Бошковски Т., Црвенков Б.,
  Цефалична дуоденопанкреатектомија код лечења малигнома главе панкреаса и периампуларне регије (Парк – Хебиере – ова модифокација), 19-ти Конгрес на хирурзи на Југославија.
 4. Мирчевски Ј., Секуловски К., Несковски М. , Димитровски Ц. , Деспотовски В., Црвенков Б., Новески Л., Ивчев Ј. .
  ?Insulinoma of the head of the pancreas-a case report”, 5-ти Конгрес на гастроентеролозите и хепатолозите, Зборник на трудов 1996,131.
 5. Мирчевски Ј.
  Хирургија на панкреасот со можностите на пероперативната ултасонографија, Македонско здружение по гастоентерохепатологија, Стручен состанок, Тетово 28.11.1997 (усно излагање – слајдови)
 6. Мирчевски Ј…
  Нашето искуство со ресекциите при карциномот на панкреасот и периампуларната регија
  Мак. лекарско друштво, Здружение на хирурзите на Македонија, 5-ти стручен состанок, Струга, 5-7 јуни 1998г. (усно излагање-слајдови).
 7. Мирчевски Ј., Црвенков Б., Секуловски К., Бошковски Т., Деспотовски В., Старделова К., Коминовски З., Новски М.В., Божиновска Г., Томевски Д.,
  Хируршко лекување на малигномите на дуоденопанкреатичната регија – наше искуство, 6-ти Конгрес од гастроентерологија и хепатологија, Зборник на трудови стр. 28/септ. 2000
 8. Мирчевски Ј., Црвенков Б., Секуловски К., Бошковски Т., Деспотовски В., Старделова К., Коминовски З., Миновски В., Божиновска Г., Томевски Д.,
  ?Surgikal treatment of Duodenalpancreatio region malignoms- our experience?, Интернационална гастроентерологија бр.3 , Септември 2000/ стр.127/8
 9. Мирчевски Ј., Секуловски К., Димитровски Ч., Нешковски М., Попова Р., Деспотовски В.
  Наше искуство со хируршкото лекување на инсулиномите, Прв македонски конгрес по ендокринологија и метаболни нарушувања, Зборник на трудови абстракти , Октомври 2000, стр.108 и 176.
 10. Мирчевски Ј., Нешковски М., Деспотовски В., Балабанова М., Димитровски Ч., Богоев м., Петрушевска Г., Неделковски Д.
  Ретки тумури на панкреасот – Глукагоном “Acta chirurgica Macedonika?, br.2 Скопје, јуни 2003 год.
 11. Мирчевски Ј., Анѓушева Т., Митрев Ж.
  Егзулцериран карцином на главата на панкреасот; приказ на случај, 8-ми македонски конгрес по гастроентерологија и хепатологија, Зборник на трудови Охрид, Македонија , септември 24-27 , стр 26.
 12. Црвенков Б., Мирчевски Ј.
  Шок кај повреди на абдоминалните органи, Медицински билтен на Скопската армиска област бр.3-4 дец. 1986 стр.33
 13. Мирчевски Ј., Секуловски К., Стојановски С.
  Заштита на панкреатојејуностомијата при цефаличната дуоденопанкреатектомија, Македонски медицински преглед бр.3-4 , Скопје 1990 год. Стр.70.
 14. Бошковски Т., Мирчевски Ј., Секуловски К., Црвенков Б., Јовчевски А., Стојаноски С. , Стошиќ Д., Деспотовски В., Неделковски д., Галески Д., Божиновска Г., Новески Л., Стравревски Б.
  Колоректални анастомози – споредба на мануелни и инструментални сутури на наш материјал, Зборник на трудови на прв конгрес на хир. На Македонија, Охрид, 1995 год., Стр 42.
 15. Бошковски Т., Мирчевски Ј., Секуловски К., ., Црвенков Б., Јовчевски А., Стојаноски С. , Стошиќ Д., Деспотовски В., Неделковски д., Галески Д., Божиновска Г., Новески Л., Стравревски Б.
  Предоперативна маханичка припрема и антибиотска профилакса – значаен фактор за успех во колоректалната хирургија, Зборник на трудови на прв конгрес на хирурзите на МАкедонија , Охрид 1995год., стр.36.
 16. Бошковски Т., Мирчевски Ј., Секуловски К., ., Црвенков Б., Јовчевски А., Стојаноски С. , Стошиќ Д., Деспотовски В., Неделковски д., Галески Д., Божиновска Г., Новески Л.
  Колоректален карцином : анализа на 108 случаи, Зборник на трудови, 14 -ти Конгрес на лекарите на Македонија , Охрид 1995 год. , стр. 244.
 17. Секуловски К., Мирчевски Ј., Црвенков Б.,
  Малигни тумори на црниот дроб и нивниот хируршки третман, Зборник на трудови, 14 – ти Конгрес на лекарите на Македонија, Охрид 1995год., стр. 434.
 18. Бошковски Т., Мирчевски Ј., Новески Л., Стојаноски С.
  Езофаго- је јуноанастомоза. Компарација механички и мануелен шаф после тотална гастректомија, 19 – ти Конгрес на хирурзите на Југославија, ” Acta chirurgica Jugoslavica Suplement 1,95 po 12″
 19. Бошковски Т., Мирчевски Ј., Секуловски К., Стошиќ Д., Јовчевски А.
  Слабости, грешки и компликации при лапароскопската холецистектомија анализа на нашите први 100 воведни операции. 5- ти конгрес на Гастроентеролозите и хепатолозите , Зборник на трудов , 1996 год. , 67
 20. Секуловски К., Мирчевски Ј.
  Нашето искуство со ресекциите на црниот дроб кај малигните тумори
  Здружение на хирурзите на Македонија, 5 – ти стручен состанок , струга, 5-7 јуни 1998 год. ( усно излагање – слајдови)
 21. Серафимов К., Мирчевски Ј.
  Хирургија на жолчното кесе и екстрахепаталните жолчоводи
  Култура, 2003 , стр. 139 ( референце 14) “Aсеse of enormous overfilled gallbladder empyema due to the acute cholecystitis. Personal communication , 2001год.
 22. J. Mirchevski, Zh.Mitrev, Zh. Popov, B. Stavreski, T. Angjuseva, E. Idoski, M. Klincheva. Total duodenopancreatectomy with right radical nephrectomy and retroperitoneal lymph dissection during a malignant tumor of the pancreas with surrounding infiltration. The New Journal of Urology 2013, p.g. 146.
 23. Секуловски К, Црвенов Б., Јовчевски А, Мирчевски Ј., Бошковски Т. Трансекција на езофагусот со степлер во згрижување на езофагеалните варикси при портална хипертензија – 5-ти конгрес на гастроентеролозите и хепатолозите, 19-21.09.1996.год.
 24. Cedomir M Dimitrovski, Nebojsa Pesic, Jovan G Mircevski and Gjorgi Gocev.  Pancreatic Glucagonoma with Normal Glucose Tolerance, International Journal of Endocrinology and Metabolic Disorders, Volume: 3.3
 25. Андонова И, Илиев В, Мирчевски Ј. Ендометриом на голем јајчник кај 26 годиншна пациентка
  1. Оддел за гинекологија и акушерство, Клиника Жан Митрев, Скопје, Република Северна Македонија
  2. Оддел за абдоминална хирургија, Клиника Жан Митрев, Скопје, Република Северна Македонија

Англиски
Српски

Останати доктори од овој оддел

Андреј Николовски

Доц. д-р Андреј Николовски

Абдоминална хирургија

andrej.nikolovski@zmc.mk

Види го профилот
Клаудиа Ѓиноска

д-р Клаудиа Ѓиноска

Специјалист по абдоминална хирургија

klaudia.gjinoska@zmc.mk

Види го профилот