Тимот на Жан Митрев

Константин Митев

Спец. по општа хирургија
Супспец. по трауматологија

konstantin.mitev@zmc.mk

2021
Избран во наставно научно звање вонреден професор по хирургија/трауматологија на Медицинскиот Факултет при Универзитетот Гоце Делчев, Штип

2016
Супспецијалист по трауматологија

2015
Избран во наставно научно звање доцент по трауматологија на Медицинскиот Факултет при Универзитетот Гоце Делчев, Штип

2013

Одбрана на докторска дисертација со наслов “евалуација на клинички резултати со методот на артроскопско

2012
Асистент на медицински факултет Гоце Делчев, Штип од областа на хирургијата
Специјалист – хирург на одделот за Ортопедија и   Трауматологија, во Специјална болница Филип Втори

2010
Асистент по хирургија при медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методи, Скопје
Одбрана на магистерски труд и стекната титула магистер на медицински науки

2009
Завршени постдипломски студии од Трауматологија

2001-2005
Специјализација по општа  хирургија

1998
Положен државниот испит на 23.10.1998 год.

1991-1997
Медицински Факултет,  Универзитет “Св. Кирил и Методиј”-  Скопје, доктор  по медицина

1987-1991
Средно Училиште “Никола Карев”, Скопје

2012 – во тек
Специјалист – хирург на одделот за Ортопедија и  Трауматологија, во Клиничката болница Жан Митрев 
Асистент на медицински факултет Гоце Делчев, Штип од областа на хирургијата

2010
Асистент по хирургија при медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методи, Скопје

1998-2001
Градска Хируршка клиника Св. Наум Охридски –  Скопје

1997-1998
Здравствен дом Скопје

2015
Стручен престој на клиниката за спортска трауматологија во Ухинген, Германија

Стручен престој на Клиника за ортопедија и трауматологија Акромион- Р.Хрватска

2013
Поканет предавач за современ третман на оштетувања на зглобна рскавица на колено организиран од МАДОТ
Торонто, Канада -избран во Комитет на ИСАКОС како координатор за Источна Европа
микрофрактурирање во третманот на оштетувања на зглобната рскавица на коленото” и се здобива со звање доктор на медицински науки

2011
Прифатена изработка на докторската теза од областа на артроскопскиот третман на зглобната рскавица на коленото

2009
Едномесечен стручен престој во Клиника за спортска трауматологија  во Ухинген,Германија

2005
Напреднат курс и работилница по артроскопија во Оточец,Р.Словенија

Напреднат курс по артроскопија во Варна,р.Бугарија

2002
Едномесечен стручен престој на клиниката за Трауматологија во Клиничкиот Центар – Љубљана

Напреден курс за Остеосинтеза, одржан во Блед, Р.Словенија, под покровителство на АО/АСИФ

2001
Курс за спортски повреди, организиран под покровителство на Меѓународниот Олимписки Комитет, Скопје, Март

1999
Основен курс за Остеосинтеза на проксимален фемур и тибија организиран од страна на Европската асоцијација за Ортопедија и Трауматологија, одржан во Скопје, Октомври

1998
Едно месечен престој во Ст.Акершус  во Осло, Норвешка

1. Oртопедско – травматолошки прегледи  за заболувања повреди и пореметеувања  на мускулоскелетниот систем што ги вклучува коските, зглобовите, мускулите, лигаментите, тетивите

 • Повреди на мот систем, меки ткива, зглобови и коски
 • Деформитети на локомоторен систем
 • Инфекции на мускулоскелетниот систем
 • Метални заболувања на локомоторен систем
 • Мускулоскелетни тумори на локомоторен систем
 • Ревматолочки заболувања на локомоторен систем
 • Дегенаритвни заболувања на зглобови

2. Амбулантски процедури – апликација на интраартикуларни  и периартикуларни инекции.

 • ПРП
 • Кортикостероиди
 • локални анестетици
 • деривати на хијалуронска киселина
 • репозиција на зглобови
 • поставување на гипсена имобилизација
 • ортози, појаси

Операции

 • Мекоткивни операции
 • Операции на коските
 • Операции на зглобовите
 • Хируршки третман

Мекоткивни операции

 • Декомпресија на нерви/тунел карпал,кубитал карпал,тарзал тунел синдром
 • Тенотомии (отпуштање на тетиви)  и тенодози
 • Реконструкција на тетиви
 • Биопсија на мекоткивни структури
 • Отстранување на мекоткивни тумори
 • Синовектомии на зглобови

Артроскопии –  Минимално инвазивни процедури на зглобови

Артроскопија на колено

 • менисектомија, реконструкција на преден вкрстен лигамент, лигаменти, трансплантација на рскавица ,отстранување на слободно зглобно тело, хондромалација,микрофрактурирање, латерално ослободување.

Артроскопија на рамо

 • субакромиајална декомпресија, бурзектомија, отстранување на калциумски депозит, третман на ротаторна манжетна

Артроскопија на скочен зглоб

 • Синовектомија,отстраување на слободно тело, коскен и мекоткивен импиџмент третман на рскавица

Артроскопија на рачен зглоб

 • Отстранување на слободно зглобно тело,хондромалација синовектомија

 

3. Хируршки третман на коски – скршеници

 • Остеосинтеза – внатрешна фиксација на скршеници на долги и кратки коски
 • Реостеосинтеза и трансплатација на коска
 • Екстракција на алентеза /остеосинтетски материјал / од долги и кратки коски
 • Корективни остеотомии на долги и кратки коски
 • Отстранување на бенигни и малигни коскени тумори
 • Хируршко лекување на остеомиелитис

4. Хирурчки третман на зглобови

 • Примарна артропластика на зглобови /протези на зглобови
 • Артродеза на зглобови
 • Стабилизација на зглобови
 • Хируршко лекување на перипростетски инфекции

5. Хиуршки третман на остемиеитис и перипостетски инфекции на меките ткива, коските и зглобовите со вакуум третман

 • Македонска асоцијациција-Мадот
 • Германска асоцијација  на артроскопија- АГА
 • Светската Интернационална Асоцијација на Артроскопија –ИСАКОС
 • Претседател на Траума форумот при МАДОТ
 • Активен член во истражувачкиот одбор во Националната фондација за  Трансплантација на Р.Македонија

 1. Лезии на артикулирачката рскавица на колениот зглоб:Инциденца и корелација помеѓу артроскопскиот наод и наодот од магнетната резонанца . Константин Митев, Слободан Вучков, Небојша Настов, Горан Алексовски, Михаило Ивановски. Medicus 2009,vol.XII(2);146-151
 2. Минимално инвазивна остеосинтеза, метода на избор при третман на субтрохантерни фрактури. Константин Митев,Слободан Вучков,Небојша Настов,Горан Алексовски,Михаило Ивановски .Medicus 2008,vol.X(2);160-165
 3. Артроскопска евалуација и третман на лезиите на зглобната рскавица на коленото.Митев Константин,Настов Н,Ивановски М.:Acta Morphologica 2010:vol 7(1);47-51
 4. Минимално инвазивна перкутана остеосинтеза со плочка во третманот на скршениците на дистална тибиа. Настов Небојша,Вучков С, Митев Константин,Ивановски М.Acta Morphologica 2010:vol 7(1):52-59
 5. Минималнa остеосинтеза,во третманот надво и тро партхите фрактури на проксималниот хумерус.,Слободан Вучков,Камилоски В, Константин Митев,Небојша Настов,Горан Алексовски,Михаило Ивановски Acta chirurgica Macedinica .vol.2,No1:2003 ,21-28.
 6. Autologous Chondrocyte Implantation – Artrocel – 3D in knee cartilage repair, Konstantin Mitev, Dimitar A Jontschew, Igor Kaftandziev, Trpeski Sime, Trpkovska Biljana, Kosova Journal of Surgery Vol.6 No1 2012
 7. Посттрауматски мекоткивен импиџмент на скочен зглоб: артроскопски наод и клинички резултати, Константин Митев, МАНУ Прилози 2014
 8. Евалуација на клиничките резултати после третман на  оштетувањата на зглобната рскавица на коленото со методата на артроскопско микрофрактурирање, Константин Митев, Acta Anatomica Morphologica 2013 г.
 9. Интра-артикуларни плазматски инјекции со плазма за третман на болки во коленото поврзани со зглобни ‘рскавици и дегенеративни мениски лезии.
 10. Хируршки исходи по фиксација на акромиоклавикуларна дислокација на зглобовите со кука плоча и техника за пренесување на коракоакромичен лигамент.Артроскопско намалување и перкутана остеосинтеза на фрактури на тибија плато.
 11. Фиксација на хируршка плоча на повеќе фрактури на ребра: извештај за случај.
 12. Посттрауматско нарушување на мекото ткиво на глуждот: артроскопски наоди и хируршки исходи.
 13. Arthroscopic Repair of Knee Cartilage Defects with Minced Cartilage Autograft:A 6-Month Follow-Up Case Report Study, Konstantin Mitev, Journal of Surgical Case Reports ;2023
 14. Treatment of talus osteochondral defects with arthroscopy debridement and bone marrow concentrate: a 6-month follow-up case report study, Konstantin Mitev, Journal of Surgical Case Reports: 2023
 15. Modified Elmslie-Trillat Technique for Knee Cap Dislocation A Retrospective Study with 5 Patients and 1 Year Follow-Up MITEV Konstantin, Annals of clinical and medical case reports ; 2023
 16. Evaluation of thoracolumbar vertebrae fractures  – Nikolov Lj,.  Kaftandziev I , Mitev K- Physioacta 2020​

Англиски
Српски

Останати доктори од овој оддел

Лилјана Брајевиќ

Д-р Лилјана Брајевиќ

Спец. по општа хирургија
Супспец. по торакална хирургија

liljana.brajevikj@zmc.mk

Види го профилот
Ристе Зимоски

Д-р Ристе Зимоски

Специјализант по општа хирургија

riste.zimoski@zmc.mk

Види го профилот
Славчо Стојменски

Проф. д-р Славчо Стојменски

Спец. по општа хирургија
Супспец. по трауматологија

slavcho.stojmenski@zmc.mk

Види го профилот
Владимир Поповски

Проф. д-р Владимир Поповски

Максилофацијален хирург

vladimir.popovski@zmc.mk

Види го профилот
Мане Хаџи-Манчев

Прим. д-р Мане Хаџи-Манчев

Спец. по општа хирургија

mane.hadzi-manchev@zmc.mk

Види го профилот