Тимот на Жан Митрев

Славчо Стојменски

Спец. по општа хирургија
Супспец. по трауматологија

slavcho.stojmenski@zmc.mk

2013

Редовен професор по општа хирургија – Медицински факултет, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“

2009

Вонреден професор по општа хирургија

2004

Доцент по општа хирургија

Медицински факултет-Унив.”Кирил и Меториј” ,  Скопје – Македонија

2002 

Завршена докторска дисертација:

„Евалуација на условите за развој на длабока венска тромбоза кај пациенти со проксимални фрактури на бедрената коска и профилакса на ДВТ“

1996

Заврши со Супспецијализација по трауматологија

1993

Супспецијализира на трауматологија

Клиника за трауматологија, Хируршки клиники

Медицински факултет – Скопје

Универзитетот „Кирил и Методиј“ Скопје – Македонија

1988 – 1992

Специјализација на општа хирургија

Медицински факултет – Скопје

Универзитетот „Кирил и Методиј“

1989

Започна магистериум – магистерски студии

1988

Помлад асистент по општа хирургија

Медицински факултет-Унив.”Кирил и Методиј” , Скопје – Македонија

Универзитетот „Кирил и Методиј“ – Скопје – Македонија

1988 – 1992

Специјализација на општа хирургија

Хируршки клиники

Универзитетот „Кирил и Методиј“ – Скопје – Македонија

Општа хирургија

Специјалист хирург

1987

Положил Државен испит по општа медицина, Универзитетот „Кирил и Методиј“ ,  Скопје – Македонија

– одобрување за работа со лиценца

1985

– Вработување на Хируршки клиники

Медицински факултет – Скопје

Потоа, Одделот за трауматологија, сега Клиниката за трауматологија

– Промовирање во ректорат

1984

Дипломирал на Медицинскиот факултет – Универзитетот „Кирил и Методиј“ , Скопје – Македонија

 

2010-2013

Раководител на Клиниката за Трауматологија

2006-2010

Директор на Трауматолошката клиника во Скопје

2009

Шеф на организациониот комитет на Третиот конгрес на МАДОТ во Охрид

2007-2009

Претседател на МАДОТ

1997

Назначен за началник на септичкиот оддел на Клиниката за трауматологија, Скопје

1995

Избран за секретар на МАДОТ на Македонија

1985

Моето прво вработување  на КЛИНИКАТА ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА отсек – ТРАУМА, Медицински факултет, Унив.Кирил и Методиј, Скопје, Македонија.

1984

Волонтира на Одделот за трауматологија во Скопје и започна со постдипломски студии по хирургија

1976-1984

За време на  студирањето испратен да се занимава  со интерна медицина во Нови Сад и да практикува хирургија на Првата хируршка клиника во Белград.

 

 

2019

АО траума курс, Базични принципи,Скопје,Македонија

2018

АО Траума курс Долен екстремитет како предавал,Скопје ,Македонија

2017

2 Хрватско-Словенски Траума конгрес Загреб,Хрватска

АО траума курс горен екстремитет како предавач,Скопје,Македонија

2016

АО Спајн напреден симпозиум,Солун,Грција

Симпозиум за дегенеративни заболувања и повреди на колениот зглоб,Скопје,Македонија

Учество со предавање на стручен состанок под наслов Третман на рани со негативен притисок

2014

15 ЕФОРТ Конгрес Лондон,Велика британија

Симпозиум Општ пристап на пациенти со Остеоартротис, Скопје. Македонија

2013

14 ЕФОРТ Конгрес Истамбул,Турција

Проксимал феморал митинг Скопје,Македонија

2012

9 Интернационален курс за Артроскопски техники Љубљана,Словенија

Лиценца за Форензична Трауматологија на полето на Општата хирургија

2011

2 Балкански конгрес за артроскопија,Охрид,македонија

2010

АО Напреден симпозиум Портомасо,Малта

АО Глобал Спајн Конгрес ,Барцелона,Шпанија

Состанок на меѓународната работна група за ВТЕ профилакса во Ортопедската хирургија Виена,Австрија

Работилница за Ендопротези во Скопје, Македонија

Модерна орална антикоагулантна терапија (предавач) Скопје,Македонија

2009

10 ЕФОРТ Конгрес Виена,Австрија

Курс за третман на артикуларни и периартикуларни фрактури,Крањска гора,Словенија

Глобал Тромбозис Форум Атина,Грција

7 Интернационален симпозиум  за третман на болка Прага,Чехословачка

2008

6 годишна конференција на спајн експертс груп,Бојана резиденција,Софија, Бугарија

Предавал на Курсот за менаџирање на Трауматски шок Скопје,Македонија

6 Интернационален симпозиум за третман на болка Херсионисос,Крит,Грција

9 ЕФОРТ конгрес Ница,Франција

Тренинг курс за Добра Клиничка пракса за истражувачи Скопје,Македонија

2007

5 Годишна средба на Спајн Еџпертс Груп во Белград,Србија

2006

7 Европски Траума конгрес Љубљана,Словенија

2001

АО Компрехенсивен спинален курс Блед,Словенија

2000

Интернационален симпозиум и воркшоп -Траума на карлица и ацетабулум Љубљана,Словенија

1999

– Предавач на Спортски медицински курс на Меѓунадорен олимписки комитет во Белград

– Предавач на Курсот за Фрактури на вратот на фемурот третирани со канулирани штрафови Скопје,Македониј

1998

А-О Напреден курс за карлица и ацетабулум, Љубљана, Словенија

1997

Заврши седумдневен семинар за BWM

Внатрешен фиксаторски спинален систем – Bad Wildungen – Германија

1996

– Конгрес на ЕФОРТ – Минхен
– СИКОТ – Амстердам

1995

Тримесечно образование на Одделот за траума и хирургија на ‘рбетот на Универзитетот во Регенсбург, Германија, Марш

Поминав два месеци на Универзитетска клиника – Регенсбург

1976-77

Диплома во акцијата Избираме најдобар студент

1971

Диплома од Градскиот одбор на Црвениот крст на РМ

 

 

 

2015

Успешно завршил обука од областа на медицината во Комората за вештаци на Република Македонија

2007

Завршил стручна обука за здравствен менаџмент

Член на Германското здружение на трауматолози-Герхард Кинчер Крајс

Член на АО Спајн и АО Траума

Член на меѓународната работна група за ВТЕ профилакса кај ортопедски пациенти во Виена,Австријс

2013

Еден од авторите на книгата СПЕЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА од хирурзите од Универзитетот Свети Кирил И Методи во Скопје

 1. „ Имуноморфолошки карактеристики на ентеритисот при tifus abdominalis„

С. Стојменски, Љ. Гроздев

Зборник на трудови од Студ. Конгрес во Приштина, 1980

 1. „Превентива, рано откривањ и лекување на синдромот на масна емболија кај трауматизирани болни„

С. Стојменски, Ј. Савевски

Зборник на трудови, Лепенски Бир, 1982

Трудот е рецензиран во Билтен бр. 466, 1985 г. стр.16

 1. „Белодробни компликации кај нестабилни фрактури на рбетникот со невролошки испади„

С. Стојменски, Ј. Савевски, Д. Жераиќ, Е. Стојковска

(Зборник на резимеа, ВИИИ, пулмолошки денови,1987, Охрид)

 1. „Пелвична дизрупција кај политрауматизирани„

Ј. Савевски, Д. Жераиќ, Б. Гавриловски, С. Стојменски, Д. Голевски

Acta Chirurgica Yugoslavica, vol. XXXV, 1988

 1. „Индикације за вањску фиксацију код пелвичне дизрупције„

Ј. Савевски, М. Симеонов, Б. Гавриловски, С. Стојменски, Е. Стојковска

( Зборник на резимеа на XVII конгрес на хирурзите на Југославија, 1988, Сараево)

 1. „Екстерна фиксација код фрактура дисталног краја радиуса„

Б. Гавриловски, Ѓ. Велковски, Ј. Савевски, Е. Стојковска, С. Стојменски

( Зборник на резимеа од XVII конгрес на хирурзите на Југославија, 1988, сараево)

 1. „Белодробни компликации кај повреди на карличниот прстен„

Е. Стојковска, Ј. Савевски, Д. Жераиќ, С. Стојменски

(Зборник на резимеа VIII пулм. Денови, 1987, Охрид)

Трудот е рецензиран во овој билтен кај кандидатот Емилија Стојковска.

 1. „Нега на болен со параплегија по повреда на рбетот„

С. Стојменски, В. Цветановски

(Конгрес на здравствените работници на Македонија, Крушево, 1989)

 1. „Хофманоф спољашни фиксатор код отворених фрактура„

Ѓ. Велковски, Ј. Савевски, М. Симеонов, Б. Гавриловски, С. Стојменски

( Зборник на резимеа на XVII-от конгрес на хирурзите на Југославија,1938, Сараево)

Трудот е рецензиран во Билтен 547, стр. 142

 1. „Третман мултифрагментарних интраартикуларних фрактура дисталног краја радиуса„

М. Симеонов, С. Стојменски

(Зборник на резимеа на XVII-от конгрес на хирурзите на         Југославија)

Трудот е рецензиран во Билтен 553, стр. 44

 1. „Проблеми у третману квадриплегичара у непосредном посттрауматском периоду„

Е. Стојковска-Пемовска, И. Тодоров, Ј. Савевски, С. Стојменски

( Зборник на резимеа Вараждинске Топлице, 1989)

Рецензиран во Билтен 547, стр.141

 

 1. „ХАЛО апарат за спиналну скелетну тракцију и фиксацију како метод избора у третману пацијената са нестабилним преломима цервикалног дела кичменог стуба, без појаве неуролошког дефицита“

С. Стојменски, М. Симеонов, Ј. Савевски, Е. Стојковска-Пемовска

Рецензиран во Билтен 553, стр. 45

 1. „Иницијална постапка-алгоритам при сомнение за повреда на вратниот дел од рбетниот столб“

С. Стојменски, Ѓ. Велковски

( Седми конгрес на лекарите на Југославија, Охрид, јуни 1990)

Рецензиран во Билтен 553, стр.45

 1. “Вредност на методот на предна декомпресија и фузија со графт од криста илиака кај пациенти со повреда на вратниот дел од рбетникот“

М. Симеонов, Ј. Савевски, С. Стојменски, Е. Стојковска-Пемовска

(Седми конгрес на лекарите на Југославија, Охрид, јуни 1990)

Рецензиран во Билтен 553,стр.34

 1. “Хируршки третман на нестабилни тораколумбални фрактури„

Ј. Савевски, И. Тодоров, М. Симеонов, С. Стојменски, Е. Стојковска-Пемовска, З. Андоновски

( седми конгрес на лекарите на Југославија, Охрид, јуни 1990)

Рецензиран во Билтен 553, стр.45

 1. “Surgical stabilization of thoracic and lumbar spine fractures“

Ј. Савевски, Д. Жераиќ, И. Тодоров, М. Симеонов, Ѓ. Велковски, Б. Гавриловски, С. Стојменски (апстракт, стр.189).

(Исток-запад , комбинирана средба на ортопеди, Белград, 1988

Рецензиран во Билтен 455.

 1. “ Преживување на квадриплегични пациенти по повреда на вратниот дел од рбетот“

Е. Стојковска-Пемовска, И. Тодоров, Ј. Савевски, П. Ачковски, С. Стојменски

( VII конгрес на лекарите на Југославија, Охрид 1990

Рецензиран во Билтен 593/93

 1. “Евалуација на различни типови остеосинтези користени при фиксација на пертрохантерните фрактури“

Б. Гавриловски, Ј. Савевски, И. Тодоров, М. Симеонов, С. Стојменски, Ѓ. Велковски

( Конгрес на трауматолозите на Југославија, Белград 1991, апс.

Рецензиран во Билтен 594, стр. 56)

 1. „Употреба на ендерови клинови, ДА или НЕ“

Б. Гавриловски, Ј. Савевски, И. Тодоров, М. Симеонов, С. Стојменски

( Конгрес на трауматолозите на Југославија, Белград, 1991, апс.

Рецензиран во Билтен 594, стр. 56

 1. “Internal fixation techniques in pelvic fractures“

Ј. Савевски, И. Тодоров, С. Стојменски, и. Кафтанџиев, З. Андоновски

(VI конгрес на бугарските ортопеди и трауматолози, со интернационално учество, 1993, Русе)

 1. “Anterior osteosyntesis in unstable f-res of vertebral column“

Ј. Савевски, С. Стојменски

(VI конгрес на бугарските ортопеди и трауматолози, Русе, 1993)

 1. „Treatment of extracapsular f-res of femoral neck with Ender nail“

Б. Гавриловски, П. Птеровски, Ј. Савевски, И. Кафтанџиев, С. Стојменски, З. Андоновски

(VI конгрес на бугарските ортопеди и трауматолози, Русе, 1993)

 1. “Грижа за повредените во напредна и старачка возраст“

Цветановска В. Ризова Л. Стојменски С.

Конгрес на здравсвените работници, Скопје, 1994

 1. “Приказ случаја-третман коминутивног прелома калканеуса са постојеќом зглобном депресијом (Есекс-Лопрести) помоќу споњашног фиксацијом“

С. Стојменски

XI конгрес ортопеда и трауматолога Југославије са меѓ. Учшчем, Ниш, 5-8 окт.1994. зборник на трудови, стр.169

 1. “Профилакса ДВТ и ПЕ код пацијената са акутном спиналном траумом“

С. Стојменски, Б. Поповска

(XI  конгрес ортопеда и трауматолога Југославије са меѓ. Учешчем, Ниш, 5-8 окт.1994. зборник на трудови, стр.106)

 1. “Профилакса ДВТ и ПЕ код повредених пацијената“

(XI  конгрес ортопеда и трауматолога Југославије са меѓ. Учешчем, Ниш, 5-8 окт.1994. зборник на трудови, стр.106)

 1. „Хируршки третман код нестабилнихфрактура цервикалног сегмента Ц3-Ц7“

Савевски Ј. , Тодоров И., Симеонов М., Велковски Ѓ., Стојменски С.

(XI  конгрес ортопеда и трауматолога Југославије са меѓ. Учешчем, Ниш, 5-8 окт.1994. зборник на трудови, стр.64)

 1. “Резултати декомпресивне фораже асептичне некрозе главе фемура као последица трауме“

Симеонов М., Стојменски С.,

(XI  конгрес ортопеда и трауматолога Југославије са меѓ. Учшчем, Ниш, 5-8 окт.1994. зборник на трудови, стр.198)

 1. “Флексибилна интрамедуларна фиксација код фрактуре фемура методом ендера“

Симеонов М., Стојменски С.

(XI  конгрес ортопеда и трауматолога Југославије са меѓ. Учешчем, Ниш, 5-8 окт.1994. зборник на трудови, стр.199)

 1. “Тромбопрофилакса во итната хирургија“

С. Стојменски, В. Поповска

Конгрес на хирурзите на Македонија со интернац. Учество, Охрид, 1995. Зборник на трудови, стр.11

 1. “Intratecal infusional analgesia for nonmalignant pain:Analgesic efficacy of intratecal opioid with or without bupivacaine-case report“

Б. Поповска, П. Ачковски, Г. Гучев, Ј. Христова, С. Стојменски

Конгрес на хирурзите на Македонија со интернац. Учество, Охрид, 1995. Зборник на трудови, стр.155

 1. “ Фрактура на обата талуса кај политрауматизиран пациент“ (Houkins III-IV)

Гавриловски Б., Стојменски С

Конгрес на хирурзите на Македонија со интернац. Учество, Охрид, 1995. Зборник на трудови, стр.19

 1. “Anus preternaturalis bipolaris како пат на деривација кај политрауматизиран пациент со повреда на ректум“

Стојменски С., Симеонов М., Савевски Ј

Постер на I-от конгрес на хирурзите на Македонија со интер. Учество, Охрид,1995

 1. “Metastatic pathological fractures of the axis from thyroid carcinoma“

Тодоров И., Гавриловски Б., Савевски Ј., Стојменски С.

II конгрес на ЕФОРТ , 4-7 јули, 1995, Минхен, апстр. Стр. 32

 1. “Our experience in surgical treatment of open tibial fractures of III degree with Hofman external fixatoring system“

Симеонов М., Стојменски С., Савевски Ј., Андоновски З.

I конгрес за траума и итна хирургија, 19-23 септ. 1995, Истанбул. Зборник на трудови стр. 402

 1. “Tibial condylar fractures“

Гавриловски Б., Тодоров И., Лазаров М. ,Стојменски С.

I конгрес за траума и итна хирургија, 19-23 септ. 1995, Истанбул. Зборник на трудови стр. 397

 1. “Аnus preternaturalis bipolaris as a way of derivation in politraumatised patient with a rupture of the rectum“

Стојменски С., Симеонов М., савевски ј., Гавриловски Б.

I конгрес за траума и итна хирургија, 19-23 септ. 1995, Истанбул. Зборник на трудови стр. 67

Трудот е прикажан во вид на слајдови а е со истата содржина како рецензираниот труд со ред број 33 во истиов билтен.

 1. “Профилакса на ДВТ и ПЕ кај повредени пациенти„

Стојменски С., Поповска Б

I конгрес на анестезиолозите на Македонија со интер. Учество, Охрид, 1995. Зборник на трудови,П3

 1. “Профилакса на ДВТ и ПЕ кај пациенти со акутна спинална траума“

Поповска Б., Стојменски С

I конгрес на анестезиолозите на Македонија со интер. Учество, Охрид, 1995. Зборник на трудови,П2

 1. “ Употреба на морфин во спиналната анестезија со бупивакаин“

Поповска Б., Стојменски С

I конгрес на анестезиолозите на Македонија со интер. Учество, Охрид, 1995. Зборник на трудови стр. 57

 1. “Tromboprophylaxis in the patients with acute spinal trauma“

Стојменски С., Симеонов М.

VI конгрес на IFSSH,3-7 juli, 1995, Хелсинки. Зборник на трудови , стр. 253

 1. “Tretment of multifragmental intraarticular fractures of the distal end of the radius“

Симеонов М., Стојменски С

VI конгрес на IFSSH,3-7 jули, 1995, Хелсинки. Зборник на трудови , стр. 181

 1. “The incidence of compartment syndrome in various types of fractures in the lower leg“

Гавриловски Б., Тодоров И., Стојменски С., Гавриловски М.

XVIII Panhelenic surgical congress, International forum, Anbstract 394: 33, November, Athens,1992)

Рецензиран во Билтен 594, стр. 57

 1. “treatment of pelvic disruption“

Савевски Ј., Стојменски С., Андоновски З.

Конгрес на хрватското здружение на ортопеди и трауматолози, 24-25 мај 1996, Загреб, апстракт стр.111

 1. “Use of cannulated screws in the treatment of femoral neck fractures in eldary patients with concomitant diseases“

Стојменски С., Симеонов М.

Конгрес на хрватското здружение на ортопеди и трауматолози, 24-25 мај 1996, Загреб, апстракт стр.159

 1. “ Хируршки третман на акутна акромиоклавикуларна дијастаза„

Андоновски З., Савевски Ј., Симеонов М., Велковски Ѓ., Гавриловски Б., Стојковска Е., Стојменски С., Кафтанџиев И.

Македонски медицински преглед, Бр 3-4,1996, стр. 11119-121

Рецензиран во Билтен 675, стр 101

 1. „Valgus position and consolidation of femoral neck fractures“

М. Симеонов, З. Андоновски, И. Кафтанџиев, С. Стојменски

I Balcan congress of orthopedics, 8-11 Oct, 1997 Solun, Supl

 1. “Prediction of fracture union after internal fixation of intracapsular femoral neck fractures“

Симеонов М., Стојменски С.

4 th EFFORT Congress 3-8 јуни, Брисел,

Abstract of posters P373

 1. “Фрекфенција на ДВТ кај пациенти со фрактура на проксимален фемур и применета пролонгирана профилакса со нискомолекуларен хепарин

Стојменски С., Симеонов М., Нетков С

Македонски медицински преглед, 1997,51,Бр3-4, стр. 124-126

 1. “трауматски инстабилитет на колениот зглоб“

М. Симеонов, Ѓ. Велковски, С. Стојменски, З. Андоновски

XV конгрес на лекарите на Македонија, Зборник на апстракти, Слободни теми

 1. „Оперативен третман на предниот инстабилитет на рамениот зглоб кај спортисти“

Ѓ. Велковски, З. Андоновски, М. Симеонов, С. Стојменски

XV конгрес на лекарите на Македонија, Зборник на апстракти, Слободни теми

 1. “Третман на фрактурите на вратот на фемурот со канулирачки шрафови„ 1995-1998

С. Стојменски, М. Симеонов

Македонски медицински преглед, 1998 год, 52, бр.1-2 стр.42-43

 1. “Хируршко лекување на нестабилни скршеници на карличниот прстен“

Ј. Савевски, М. Симеонов, С. Стојменски, З. Андоновски

I конгрес на МАДОТ , 3-6 јуни, 1997, Скопје, Книга на апстракти стр. 90

 1. “Лекување на скршеници на вратот на фемурот вклучувајќи ја и техниката со канулирани шрафови“

С. Стојменски, М. Симеонов

I конгрес на МАДОТ , 3-6 јуни, 1997, Скопје, Книга на апстракти стр. 96

 1. “ Приказ на случај, артродеза на скочниот зглоб со канулирани шрафови според Ulric Holz“

С. Стојменски, Б. Гавриловски

I конгрес на МАДОТ , 3-6 јуни, 1997, Скопје, Книга на апстракти стр. 178

 1. “Our experience with operative treatment of acute humeral shaft fractures„

Кафтанџиев И., Тодоров И., Стојменски С., Гавриловски Б.

8 th Instructional Course lectures of EFFORT, june 22-25, 2000, Prague, Abstracts No.81A

 1. „Еnder pins as a method of choice in the treatment of femoral fractures in politraumatised patients“

Симеонов М., Савевски Ј., Стојменски С., Андоновски З.

8 th Instructional Course lectures of EFFORT, june 22-25, 2000, Prague, Abstracts No.114A

 1. “Tromboprofylaxis of DVT and PE in injured patients with proximal femoral fracture“

Стојменски С., Симеонов М., Савевски Ј., Кафтанџиев И.

8 th Instructional Course lectures of EFFORT, june 22-25, 2000, Prague, Abstracts No.119A

 1. “Treatment of Monteggia bifocal fracture Type I (BADO Clasification) with intramedullary fixation of ulna“

Стојменски С., Симеонов М., Савевски Ј., Кафтанџиев И.

8 th Instructional Course lectures of EFFORT, june 22-25, 2000, Prague, Abstracts No.120

 1. “Choice of surgical treatment in posterior and anterior pelvic injuries“

Савевски Ј. Стојменски С., Кафтанџиев И.

Trauma of the pelvic and acetabulum, international symposium and workshop, Ljubjlana, 11-13 May, 2000, str. 104

 1. “Третман на фрактури на талус“

Стојменски С., Симеонов М. , Савевски Ј.

II конгрес на хирурзите на Македонија, 23-30 септ, Охрид 2000, Книга на апстракти стр. 80

 1. “ДВТ кај фрактури на проксимален фемур (1998-2000)“

Стојменски С., Симеонов М. , Савевски Ј.

II конгрес на хирурзите на Македонија, 23-30 септ, Охрид 2000, Книга на апстракти стр. 80

 1. “Улогата на Д-димер вредностите во поставувањето на дијагнозата на рана ДВТ кај повредени пациенти со скршеница на проксимален фемур (1998-2000)

Стојменски С., Симеонов М. Костовска С., Џикова С.

I конгрес на трансфузиолозитена Македонија, 10-13 окт, Охрид 2000, Книга на апстракти стр.227

 1. Stojmenski S., Simeonov M., Dzikova S., Kostovska: Thromboprophylaxis in injured patients with proximal femoral fractures, Втора средба на македонско-јапонските ортопеди и трауматолози, 17 ноември 2000, Скопје
 2. Стојменски С., Симеонов М., Џикова С., Костовска С., Велковски Ѓ.: New concept for tromboprophylaxis in injuried patients with proximal femoral fracture. Turkish journal of trauma and emergency Surgery (TJTES), October, 2002
 3. Стојменски С., Симеонов М.,Велковски Ѓ.: Радиолошка постоперативна проценка на резултатите од оперирани пациенти со фрактура на вратот на фемурот третирани со канулирани шрафови. 3 Конгрес на радиолозите на Македонија, Охрид, 12-16 јуни, 2002., Книга на апстракти, стр.71
 4. Стојменски С., Симеонов М.,Велковски Ѓ.: Приказ на случај-третман на тип II комплетна вулзија на епифизата на тибијалниот туберкул кај четиринаесетгодишно момче.

3 Конгрес на радиолозите на Македонија, Охрид, 12-16 јуни, 2002., Книга на апстракти, стр.72

 1. Стојменски С., Гавриловски А.: Приказ на случај-третман на остеомиелитис на проксимална фаланга на десниот палец со надворешен фиксатор. XVI конгрес на лекарите на Македонија, Охрид, 4-7 јуни 2003, Книга на апстракти стр. 210
 2. Николов Љ., Трпевски С., Стојменски С., Симеонов М.,: Местото и улогата на нискомолекуларниот хепарин во конзервативниот третман на парцијална руптура на m.gastrocnemius.

XVI конгрес на лекарите на Македонија, Охрид, 4-7 јуни 2003, Книга на апстракти стр. 215

 1. Simeonov M., S. Stojmenski, Kostov H., Trpeski S., Simeonov R.: Evaluation of the knee stability after the reconstruction of the anterior cruciate ligament with patellar graft tendon. Научна конференција по проблеми на човековото движење, 2003,Русински универзитет “Ангел К’мчев“
 2. Stojmenski S., Simeonov M., Nikolov Lj., Trpeski S., Kostov: Importance of tromboprophylaxis in patients with performed arthroscopy. “Научна конференција по проблеми на човековото движење, 2003,Русински универзитет “Ангел К’мчев“
 3. “Избор на третман на фрактурите на долгите коски на долниот екстремитет во склоп на мултитраума“

Симеонов М., Савевски Ј., Велковски Ѓ., Стојменски С., Костов Х., Трпески С.

II Конгрес на МАДОТ со меѓународно учество, 15-18 мај, 2002 Охрид, Р. Македонија

 1. “Малеоларни фрактури-оперативен третман“

Велковски Ѓ., Савевски Ј., Тодоров И., Симеонов М., Гавриловски Б., Стојменски С., Кафтанџиев И., II Конгрес на МАДОТ со меѓународно учество, 15-18 мај, 2002 Охрид, Р. Македонија

 1. “Тромбопрофилакса кај пациенти со скршеница на потколеницата третирани конзервативно со гипс-имобилизација“

Стојменски С., Симеонов М., Велковски Ѓ., Трпески С.,

II Конгрес на МАДОТ со меѓународно учество, 15-18 мај, 2002 Охрид, Р. Македонија

 1. “Приказ на случај-склопетарна повреда на проксимална фаланга на показалец третирана со надворешна фиксација и спонгиопластика“

Стојменски С., Симеонов М., Велковски Ѓ., Новески Л.

II Конгрес на МАДОТ со меѓународно учество, 15-18 мај, 2002 Охрид, Р. Македонија

 1. “Пролонгирана тромбопрофилакса кај повредени пациенти со скршеница на проксимален дел на фемурот“

Стојменски С., Симеонов М., Велковски Ѓ.,кафтанџиев И., Пејкова С.

Македонски ортопедски-трауматолошки гласник, бр.2 јуни,2004

 1. “Радиолошка постоперативна проценка на резултатите од оперирани пациенти со фрактура на вратот на фемурот третирани со канулирани шрафови“

Стојменски С., Симеонов М., Велковски Ѓ

III конгрес на радиолозите на Македонија со меѓунар. Учество, 12-16 јуни, Охрид, 2002

 1. “Приказ на случај-третман на тип II комплетна вулзија на епифизата на тибијалниот туберкул кај четиринаесетгодишно момче“

Стојменски С., Симеонов М.,Велковски Ѓ.

III конгрес на радиолозите на Македонија со меѓунар. Учество, 12-16 јуни, Охрид, 2002

 1. “ Two years experience with BWM- spinal fifator system„

Stojmenski S., Simeonov M., Velkovski G., Kaftandziev I., Kostov H., Gavrilovski A.

IX Kongress of Bulgarian orthopedics and Trauma Surgeons with international participation 14-17 Oct. Plovdiv, Bulgaria, 2004

 1. „Algoritam as a choice of treatment for femoral neck fractures“

Симеонов М., Стојменски С.

IX Kongress of Bulgarian orthopedics and Trauma Surgeons with international participation 14-17 Oct. Plovdiv, Bulgaria, 2004

 1. “Menagment of displaced femoral neck fractures in young adults“

Костов Х., Велковски Ѓ., Стојменски С., Кафтанџиев И., Арсовски О., Пејкова С

IX Kongress of Bulgarian orthopedics and Trauma Surgeons with international participation 14-17 Oct. Plovdiv, Bulgaria, 2004

 1. “Neglected spondylolisthesis of lower cervical spine in cases with politrauma„

Stojmenski S., Simeonov M., Velkovski G., Kaftandziev I., Kostov H., Nikolov .

IX Kongress of Bulgarian orthopedics and Trauma Surgeons with international participation 14-17 Oct. Plovdiv, Bulgaria, 2004

 1. “Operative treatment of intercondylar fractures on the distal femur“

Kostov H., Velkovski g., Stojmenski S., Arsovski O., Pejkova S., Andonov g.

IX Kongress of Bulgarian orthopedics and Trauma Surgeons with international participation 14-17 Oct. Plovdiv, Bulgaria, 2004

 1. “Long term tromboprophylaxis in injured patients with proximal femoral fractures“

Stojmenski S., Simeonov M., Velkovski G., Kaftandziev I., Kostov H.

IX Kongress of Bulgarian orthopedics and Trauma Surgeons with international participation 14-17 Oct. Plovdiv, Bulgaria, 2004

 1. “Early osteosyntesis of femoral and tibial dyaphyseal fractures in politraumatised patients“

Велковски Ѓ., Стојменски С.

“Дни на спешната хирургија“, Велинград, 26-28 окт, 2005

 1. “Tromboprophylaxis in politraumatised patients“

Stojmenski S., Velkovski G.

“Дни на спешната хирургија“, Велинград, 26-28 окт, 2005

 1. “The place of intramedullary nonrimed static nailing in the treatment of pathologic diaphyseal femoral fracture“

Stojmenski S., Velkovski I., Kaftandziev I., Nikolov Lj., Trpeski S.

7th European Trauma Congress, May 14-17,2006, Ljubljana (Europian journal of trauma)

 1. “Our fiveyears experience with tromboprophylaxis in injured patients with colli femoris fractures (2000-2005)“

Stojmenski s., Velkovski G., Simeonov M., Kaftandziev I., Nikolov Lj., Trpeski S.

7th European Trauma Congress, May 14-17,2006, Ljubljana (Europian journal of trauma)

 1. “ Лимитирана калибрирана интрамедуларна фиксација во третманот на отворени скршеници на дијафизата на тибијата“

Кафтанџиев И., Савевски Ј., Стојменски С., Трпески С., Пејкова С.

Македонски трауматолошко-ортопедски гласник, вол.4, август 2006

 

 

 1. Two stage minimal invasive Method with Locking plate Application on Dystal Tibial Fractures -Our Experience

HasaniI.,. Kaftandziev I., Stojmenski S., Trpeski S.,Kostov H.,

 

 1. Treatment of decubitus ulcer stage IV in the patient with Polytrauma and Vertical Share Pelvic fracture, diagnosed Entherocollitis and Deep Wound Infection with Clostriudium Difficiler with Combined Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) and Faecal Management system:Case report

Stojmenski S., Merdzanovski I., Gavrilovski A., Pejkova S.,Dzokic Gj., Tudzarova S.,

Macedonian Journal  of Medical Sciences,Jul,2017

 1. 3D printing Assistive Devices

Stojmenski A., Chorbev I., Joksimoski B., Stojmenski S..International Conference on Mobile Networks and Management (pp.446-456) Springer,Cham.September,2014

 1. Aplication of the First Expert Arthrodesis nail to a patient with praevious performed Arthrodesis according to Ulrich Holz-Case report

Stojmenski S., Dimitrovski D., Merdzanovski I.

Macedonian Journal  of Medical Sciences,Sep.2014

 1. Reliability Assessment of Arthroscopic findings Versus MRI in ACL injuries of the knee

Kostov H., Stojmenski S., Kostova E.

Acta Informatica Medica

2014;22(2):111-114

 1. Diagnostic significance of MRI and Arthroscopy findings for lateral and mnedial meniscal tears

Kostov H., Stojmenski S., Gavrilovski A., Kostova E.,

Physioacta 2013, Vol.7 –No.3, 51-59

 

 

 1. Sentinel lymph node mapping in patients with melanoma

Noveski L., Dzonov B., Stojmenski S., Angelevska M. Stojanovski S.,

Acta morphol. 2012; Vol 9(2): 34-37

 1. Treatment of periprosthetic fracture – Type C according to Vancouver classification in a patient with previous hip subtotal prosthesis: Case report

Stojmenski S., Kostov H., Trpeski S.,

Physioacta 2014, Vol.8 –No.2, 121-127

  Gavrilovski A., Dimovska Gavrilovska A., Nikolov

Lj., Kostov H., Stojmenski S., Kaftandziev I.,Poposka A.,

ACTA MORPHOLOGICA Vol.13 (2) 2016, str. 17-25

 

 1. Treatment of tibial plateau fractures – Comparative analysis of two operative techniques
 2. Минимално инвазивен пристап во третманот на фрактури на долниот дел на тибијата – Приказ на случај

Hasani I., Stojmenski S., Kaftandziev I., Arsovski O., Kostov H., Velkovski V. , Emini S., Saveski A.,Dalipi R.,

Acta Orthopaedica et Traumatologica macedonica  No.9.,Juni 2017, 26 -34

 1. Five most frequent indications for application of arthrodesis nail in Traumatology clinic in Skopje during last five years-Stojmenski S.,Merdzanovski I., 5 Hrvatski Traumatoloski kongres 2017 s medjunarodnim sudjelovanjem, 23 – 25.03.2017,Zagreb,Hrvatska
 2. ФИКСАЦИЈА СО ПРОКСИМАЛЕН ФЕМОРАЛЕН КЛИН КАКО МЕТОД ШТО СЕ ПОЧЕСТО СЕ ПРЕФЕРИРА ВО ТРЕТМАНОТ НА ПЕРТРОХАНТЕРНИТЕ СКРШЕНИЦИ НА ТРАУМАТОЛОШКАТА КЛИНИКА ВО СКОПЈЕ – ПРИКАЗ НА ПЕТГОДИШНО КЛИНИЧКО ИСКУСТВО

Стојменски Славчо, Гавриловски Андреа, Мерџановски Игор, Јакимовска Весна, Георгиевски Горан

4ti KONGRES NA MADOT,26-29April 2018,Ohrid,Makedonija

 

 1. NOV TREND KON PROFILAKSATA NA DVT KAJ TRAUMATOLO[KI PACIENTI

Stojmenski Slav~o1, Gavrilovski Andreja1 , Merxanoski Igor1, Petroska Blagica,  Jakimovska M. Vesna1, Georgevski Goran1

4ti KONGRES NA MADOT,26-29April 2018,Ohrid,Makedonija

 

103.The Effect of proper timing of Hip fracture Surgery in Geriatric patients in First 24 Hours after Injury

S.Trpeski,I.Kaftandziev,S.Stojmenski,I.Hasani,Lj.Nikolov,O.Arsovski,I.Merdzanovski,A.Saveski,A.Trajanovski,A.Andonovski,M.Mihajlova,

ABSTRACT BOOK,4th Congress of MAOT,26-29April 2018,Ohrid,Macedonia

 

104.HAEMOSTASIS SCREENING USING DABIGATRAN ETEXILATE FOR THROMBOPROPHYLAXIS IN PATIENTS WITH COLLI FEMORIS FRACTURE AND APPLICATION OF SUBTOTAL BIPOLAR PROSTHESIS

Todorovska E.,Stojmenski S.

5th Congress of Macednonian society for Transfusion medicine with International participants 16-19 October,2019

Mac.Med.Rewiev,2019,73(supl.106).

105.A PATIENT WITH ANCYLOSING SPONDYLITIS-BECHTEREV DISEASE AND FRACTURE OF CIV,CV WITH PRIMARILY QUDRIPLEGIA

Gavrilovska Dimovska Aleksandra,Gavrilovski Andreja,Stojmenski Slavcho

ACTA MORPHOLOGICA Vol.17(1)2020,str. 52-55

106.THE ROLE OF HEMOSTATIC MONITORING OF DABIGATRAN ETAXILATE IN PATIENTS WITH POROXIMAL FEMORAL FRACTURE UNDERGOING BIPOLAR ENDOPROSTHESIS

Todorovska E.,Makarovska-Bojadzieva T.,Stojmenski S.

ACTA MORPHOLOGICA Vol.14(1)2020,str. 15-23

107.CORRELATION OF LOW-ENERGY VERTEBRAL FRACTURE,CLINICAL RISK FACTORS AND BONE DENSITOMETRY IN POSTMENOPAUSAL WOMEN

Popovska D.,Stojmenski S.,Karevski Jl.,Andonovski A.

ACTA MORPHOLOGICA Vol.14(1)2020,str. 55-66

108.3D PRINTING ASSISTIVE DEVICES

A.Stojmenski,I,Corbev,B.Joksimoski,S.Stojmenski

Volume 141 of Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences,Social Informatics and Telecomunications Engineering,pages 446-456,Springer,2014

 

2016

Благодарница по повод 35 годишниот јубилеј од Единицата за специјални задачи на МВР на РМ

2015

Благодарница од Лекарска комора на Македонија

2013

Благодарница по повод 20 години постоење на МАДОТ

2009

Плакета од МАДОТ на Претседателот  на МАДОТ за негов придонес во развој на Ортопедијата и Трауматологијата

2000

Диплома од Македонско лекарско друштво за придонес и работата во истото

1997

Благодарница од Македонско лекарско друштво

1979

Признание за учество во работата на Третиот стручен конгрес на студентите по медицина

1976

Во време на школувањето во средно училиште Ја добив најголемата награда од нашиот градски совет-награда, 13 Ноември за поезија

Англиски

Останати доктори од овој оддел

Константин Митев

Проф. д-р Константин Митев

Спец. по општа хирургија
Супспец. по трауматологија

konstantin.mitev@zmc.mk

Види го профилот
Лилјана Брајевиќ

Д-р Лилјана Брајевиќ

Спец. по општа хирургија
Супспец. по торакална хирургија

liljana.brajevikj@zmc.mk

Види го профилот
Ристе Зимоски

Д-р Ристе Зимоски

Специјализант по општа хирургија

riste.zimoski@zmc.mk

Види го профилот
Владимир Поповски

Проф. д-р Владимир Поповски

Максилофацијален хирург

vladimir.popovski@zmc.mk

Види го профилот
Мане Хаџи-Манчев

Прим. д-р Мане Хаџи-Манчев

Спец. по општа хирургија

mane.hadzi-manchev@zmc.mk

Види го профилот