Тимот на Жан Митрев

Станислава Анѓелеска

Специјалист по педијатрија

stanislava.angjeleska@zmc.mk

2022 

Специјалист Педијатар 

Завршена специјализација по Болничка Педијатрија  

ЈЗУ Универзитетска Клиника за Детски болести  

Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј ‘’- Скопје  

 

2001 -2007 

Доктор на медицина  

Медицински факултет  

Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј ‘’- Скопје  

 

1997 -2001

 Средно Медицинско училиште ,,Никола Штејн Тетово , насока -Општа медицина. 

2022- во тек  

Специјалист по Педијатрија при Клиничката болница Жан Митрев – Скопје 

 

2015- 2021 

Доктор на Специјализација по Болничка Педијатрија, Клиника за Детски болести Медицински факултет, Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј ‘’- Скопје. 

 

2008- 2015 

Доктор по општа медицина ЈЗУ Здравствен дом – Гостивар  

 

2007-2008 

Приправнички стаж Клинички центар -Скопје 

 • Сертификат за учество на Меѓународен симпозиум:,,Алергии во детска возраст ‘’мај 2024 год.
 • Сертификат за учество на симпозиум со меѓународно учество ,,Хронична кашлица кај деца и асоцирани болести “ – мај 2023 год.
 • 8-ми Педијатриски Конгрес – Педијатриско здружение на Македонија -2023 год.
 • Сертификат за учество на стручен состанок ,,Вирусни инфекции кај деца “
 • Македонско Педијатриско Респираторно Здружение – 2023 год.
 • Сертификат за учество на Школа за срцева слабост- Напредната срцева слабост-новини во лекувањето – 2023 год.
 • Сертификат за учество на стручен состанок ,,Ентероколити во детска возраст “ – 2022 год.
 • Сертификат за учество на симпозиум ,,Значење на имунизација во детска возраст “ – 2022 год.
 • Сертификат за учество на стручен состанок на тема ,,Подгответе го Вашиот имунитет -заштитете се од различни вирусни и респираторни бактериски инфекции “ 2021 год.
 • Сертификат за учество на работилница на тема ,, Горнореспираторни инфекции”- 2021 год.
 • Сертификат за учество на работилница на тема ,,Новини во Тераписки пристап кај децата” – 2021 год.
 • Сертификат за учество на стручен состанок на тема ,,Пробиотици – улога и примена од Најрана возраст “ -2021 год.
 • Сертификат за учество на стручен состанок на тема ‘ Ментално здравје и рехабилитација на пациенти по прележан САРС- КОВ-19 инфекција – 2021 год.
 • Сертификат за учество на работилница ,,Рани знаци на аутизам “– 2021 год.
 • Сертификат за учество на стручен состанок ,, Бактериски респираторни инфекции кај деца” – 2020 год
 • Сертификат за учество на стручен состанок на тема ,,Како да го подготвиме имунитетот за во зимскиот период “– 2020 год.
 • Сертификат за учество на работилница на тема ,,Алгоритам на дијагностика на лимфаденопатијата и улога на примарната и секундарната здравствена заштита во раната дијагностика на лимфаденопатија и современ третман на CD20+ хематолошки малигнитети “-2019 год.
 • Сертификат за учество на стручен состанок на тема ,,Кашлица и нејзин ефикасен третман” -2019 год.
 • Сертификат за учество на Балканска педијатриска школа – Септември 2018 год.
 • Сертификат за учество стручен состанок на тема : Teрапија на вирусни инфекции на горни респираторни патишта во детска возраст-има ли лек ? -2018 год.
 • Сертификат за учество на стручен состанок на тема ,,Aктуелни новини во кардиореспираторна педијатриска нега и третман “ – 2018 год.
 • Сертификат за учество на стручен состанок на тема: Новини во алергологија – 2018 год.
 • Сертификат за учество на стручен состанок на тема ,,Современ третман на дислипидемии кај пациенти со релативен, низок, и среден КВР “ – 2018 год.
 • Обука од областа на BLS-Basic Life Support -01.2017 год.
 • Обука од областа на ATLS-Advanced Trauma Life Support -06.2017 год.
 • Обука од областа на PLS-Pediatric Life Support -06.2017 год.
 • Сертификат за учество на секција ,,Kанабис за медицинска употреба на детска возраст – можности и перспективи “ -2017 год.
 • Сертификат за присуство на работилница “ Анемии кај деца “ – 2017 год.
 • Сертификат за присуство стручен состанок на тема “ Третман на акутна дијареа кај деца. Модалитети за третман на функционална опстипација кај деца” – 2017 год.
 • Белупова Школа за здравје – Ровињ ,Хрватска. 2016 год.
 • Сертификат за присуство на работилница,, Обезитас и деформитети кај деца” – 2016 год.
 • Сертификат за присуство на работилница ,,зависност од лекови и рационална употреба на антибиотици во ПЗЗ” -2016 год.
 • Сертификат за учество на работилница на тема ,,Современ дијагностичко-тераписки пристап кон најчестите пулмолошко- алерголошки заболувања “ -2016 год.
 • Обука од областа на ALS-Advanced Life Support – 12.2015 год.
 • Сертификат за учество на стручен состанок на тема ,, Новитети во профилактичната примена на Витамин К кај новородени и доенчиња” – 2015 год.
 • Сертификат за учество на стручен состанок на тема ,, Третман на болка и циркулаторни нарушувања кај невролошките заболувања “ – 2015 год.
 • Сертификат за учество на стручен состанок на тема ,, Профилакса со витамин Д3 во педијатриската популација – 2015 год.
 • Сертификат за учество на стручен состанок на тема ,, Метаболен синдром “ – 2015 год.
 • Сертификат за учество на стручен состанок на тема,, Фармакотераписки пристап во лекувањето на бронхијална астма и алергиски ринитис “ – 2015 год.
 • Сертификат за учество на стручен состанок на тема,, Третман на болка и циркулаторни нарушувања кај невролошките заболувања “ -2015 год.
 • Сертификат за присуство на работилница на тема ,, Ургентни состојби во ПЗЗ”- 2014 год.
 • Сертификат за учество на стручен состанок на тема,, Улога на НСАИЛ и клопидогрел во појава на гастрични улкуси и улогата на ППИ во нивна превенција “ -2014 год.
 • Сертификат за учество на работилница на тема ,, Предизвици во дијагноза и третман на најчестите кардиоваскуларни заболувања “ -2014 год.
 • Сертификат за учество на стручно усовршување на тема ,, Хемороидална болест и Анална фисура. Иновативен локален етиолошки третман “ – 2014 год.
 • Сертификат за учество на Симпозиум Новини во Педијатријата- 2013 год.
 • Сертификат за учество на работилница на тема ,, Нарушување на растот, Дијабетес во детска возраст “ – 2013 год.
 • Сертификат за учество на работилница на тема,, Латентна туберкулозна инфекција и БЦГ имунизација “ – 2012 год.
 • Сертификат за учество на стручен состанок на тема ,, Железо – дефицитна анемија: принципи во дијагноза и терапија “ – 2012 год.
 • Сертификат за учество на стручен состанок на тема ,,Предизвици во секојдневната пракса при спроведување на имунизацијата “ – 2012 год.
 • Сертификат за учество на работилница ,, Дијабетес, ХОББ и рана дијагноза на анемија” – 2012 год.
 • Сертификат за учество на стручен состанок на тема,, Новини во терапијата со АЦЕ инхибитори “ -2012 год.
 • Сертификат за учество на работилница на тема,, Современи насоки во третманот на акутен исхемичен цереброваскуларен инсулт “ -2012 год.
 • Сертификат за учество на работилница на тема ,, Современ пристап на третманот на кардиоваскуларни заболувања” -2011 год.
 • Сертификат за учество на стручен состанок на тема ,, Надминување на бактериската резистенција “ -2011 год.
 • Сертификат за учество на работилница на тема ,, Хронични опструктивни респираторни болести “ -2011 год.
 • Сертификат за учество на работилница ,, Имуномодулаторски својства на витамин Ц , ,,Новини во метаболизмот на железото , витамин Ц и феродефицитната анемија” – 2010 год.
 • Сертификат за учество на работилница на тема ,,Бенигна простатична хиперплазија – терапевтски пристап кај пациентите со БПХ. “ -2010 год.
 • Сертификат за учество на тема ,,Фармакотерапија во ургентна медицина “ – 2009 год.
 • Сертификат за учество на стручен состанок ,,Школа за АСТМА” – 2009 год.
 • Сертификат за учество на работилница ,,Заразната жолтица ,јавно здравствен проблем и во 21 век” – 2009 год.
 • Сертификат за учество на работилница ,,Контрола на туберкулозата во Р.Македонија “ -2009 год.
 • Сертификат за учество на стручен состанок на тема ,,Антитромбоцитна терапија во третман на акутен коронарен синдром “ , ,,Периферна артериска болест -кога е време за клопидогрел ? – 2009 год
 • Сертификат за учество на стручен состанок на тема ,,Превенција на Кардиоваскуларни болести “ – 2008 год.
 • Сертификат за учество на стручен состанок,,Коронарна артериска болест “ -2008 год.
 • Сертификат за учество на работилница на тема,,Ефикасен и безбеден тераписки пристап на умерена до тешка болка кај амбулантски пациенти во примарна пракса “ – 2008 год.
 • Сертификат за учество на стручно усовршување на тема ,, Хипертензија -ризик фактори и предности на комбинирана антихипертензивна терапија – 2008 год и
 • многу други конгреси ,семинари ,работилници.
 • Асистирање при изведување на хирушки интервенции во операциона сала (2007 год.-2008 год)​ Клинички центар, Скопје

 • Здружение на Педијатрите на Р.С. Македонија 
 • Македонско Респираторно Педијатриско Здружение 
 • Лекарска комора на Р.С. Македонија ЛКМ 
 • Македонско Лекарско Друштво МЛД 
 • Европска академија на Педијатриски здруженија EAPS 

 • Коавтор на стручен труд PFAPA SYNDROME објавен како постер презентација на 50.Pedijatriski dani Srbije u Nis 22-24.10.2020 god. Со меѓународно учество во склоп на сесија за уринарни инфекции и фебрилност кај деца. 
 • Стручен Труд: PFAPA SYNDROME-Angjeleska Stanislava,Tasic Velibor,Jovic Stefan., University Children’s Hospital,Medical School,Skopje. 

Англиски 

Српски 

Останати доктори од овој оддел

Катерина Василева Димовска

Д-р Катерина Василева Димовска

Спец. по педијатрија

katerina.dimovska@zmc.mk

Види го профилот
Благица Манчева

Прим. д-р Благица Манчева

Педијатар

blagica.manceva@zmc.mk

Види го профилот
Иван Милев

Д-р Иван Милев

Спец. по педијатрија
Супспец. по кардиологија

ivan.milev@zmc.mk

Види го профилот