Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

03.03.2017

Центар за едукација – Жан Митрев Клиника

Со ребрендирањето на Специјалната болница “Филип Втори“ во  “Жан Митрев Клиника“ се поврзува уште еден новитет, а тоа е отпочнување со функционирање на Центарот за едукација на средно медицински персонал.

На 06 март, 2017 година и официјално ќе отпочне со работа Центарот за едукација, кој ќе функционира во рамките на болницата. Со тоа ќе се реализира  уште една иницијатива  која треба да придонесе за теоретски и практично воведување во работата на средно медицинскиот персонал кој ќе работи во болницата, но и на вработените на овие позиции, кои треба да ги потврдат и унапредат своите знаења и вештини. Основната цел на овој центар е структуирано, целно едуцирање на лицата кои ќе се пријават на конкурс за едукација, заради лична едукација или вработување во болницата. Програмата за обука опфаќа основно и напредно ниво на обуки.

Наскоро ќе биде објавен Конкурс со критеруми за пријавување на сите заинтересирани медицински сестри за обука и вработување. “Обуката ќе биде тримесечна, по однапред развиен курикулум за tailor-made training или т.н. скроена обука. Тоа подразбира посетување на обука од кандидатот која се состои од теоретски и практичен дел, пет дена во неделата. Предавањето е предвидено да трае од 3 до 4 часа, а потоа канидадатот ќе треба да посетува пракса во траење од 4 часа. На крајот од денот, наученото ќе биде проверувано од страна на менторот, номиниран за секој од кандидатите, пред почетокот на обуката. По тримесечната едукација, секој кандидат ќе полага испит, пред комисија за сертификација, и секој што успешно ќе помине на истата ќе добие сертификат за завршена едукација (каде ќе бидат наведени сите вештини кои би можеле да ги извршуваат лицата кои ќе поминат на оваа едукација). Сите кои ќе покажат одлични резултати, а по препорака на комисијата ќе имаат можност да се вработат во болницата.

Овој конкурс е отворен и за сите заинтересирани лица од други институции или невработени млади со завршено средно медицинско образование кои сакаат да го надоградат своето знаење, да поминат пракса во болницата. За тие лица, кои дополнително ќе се пријават, услугата ќе треба да биде платена.  „Тоа подразбира дека во нашиот центар ќе може да се пријават на тримесечната обука повеќе лица отколку што е планирано за вработување во болницата. Тоа секако, ќе биде детално објаснето во конкурсот кој ќе биде објавен пред секоја обука“.

Во текот на процесот на едукација, учесниците ќе добијат и прирачник за работа, составен од сите предавања кои ќе бидат одржани.

Овој центар е со финансиска  поддршка од д-р Жан Митрев кој континуирано е фокусиран на воведување на нови стандарди во работењето, постојаност во јакнење на капацитетите на вработените, а еден од начините за тоа е и овој едукативен модел. Со овој новитет, кој е единствен во клиниките и болниците во Р.Македонија, ќе се придонесе за унапредување на знаењето и на вработенитете од редот на средно медицински персонал во болницата, а во насока на континуирано јакнење на  нивните капацитети и следење на современите трендови во работата.