Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

02.04.2012

Фото-сензитивна епилепсија

Фото-сензитивна епилепсија

Епилепсијата претставува функционално растројство на мозокот, кое настанува од абнормални ексцесивни празнења на нервните ќелии во мозокот, кое надворешно се манифестира со генерализирани или парцијални епилептични напади. Епилептичните напади може да се јават почесто во детската возраст, каде најчесто може да бидат причина породилни повреди, или некои метаболни растројства, енцефалопатии, инфекции со воспаление на мозокот или мозочните обвивки, а неретко се генетските фактори, каде се познати одредени генетски дефекти.За илустрација ќе прикажеме случајот на Н.С., кој на 12-годишна возраст се јавува во Филип Втори поради настапи на краткотрајно губење на континуитетот на свеста, при што ги превртува очите и трепка неколку секунди. Нападите се јавиле од пред 2 години и се повторуваат и по неколку пати во месецот или денот, почесто кога е изложен на трепетливо светло. Досега не е лекуван со антиепилептика. Невролошки статус уреден. ЕЕГ наодот на 11.03.2011 е изразито патолошки изменет, со присуство на чести пароксизмални избивања од високи остри бранови, во траење од по 1-5 секунди, на моменти со исходиште од десната темпорална регија. Овие промени се понагласени завреме на фотостимулација. (сл. 1)

Поставена е дијагноза: епилепсија ( фотосензитивни напади).Терапија: таблети, Депакине хроно а 300 мг 2х1ЕЕГ контролен на 11.01.2012 г. наодот е во физиолошки граници без пароксизмални избивања. клинички нема напади. (сл. 2)

Препорачана 64мскт церебрална ангиографија за откривање на евентуални морфо-структурални промени, кои би биле причина за нападите.