Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

07.08.2013

Хронична пострауматски мекоткивна болка и оток во предел на скочниот зглоб

Хронична пострауматски мекоткивна болка и оток во предел на скочниот зглоб:Артроскопски наод и хируршки резултат

Пациентка на 36 годишна возраст се јавува на преглед поради болка,оток и ограничена подвижност на скочниот зглоб. Пациентката оперирана пред 2 години поради скршеница на скочниот зглоб задобиена при пад од мотор. По направените клинички и ртг иследувања се констатира предно надворешен импиџмент или појава на т.менискоидна лезија во предел на предно надворешен компартмент на скочниот зглоб.

Слика – РТГ профил

Направена артроскопија на скочен зглоб констатирани задебелување и пролиферација на синовијално ткиво, и задебелен дистален сноп од долен тибиофибуларен лигамент кое беа третирани со дебридман,синовектомија и адхезиолиза.

Слика 2,3–дебридман Слика 4 -после дебридман (чистење ) на зглобот

Постоперативно резултатите евалуирани со AAFS- скоринг системот (America foot and ankle score) od 66 бода достигнаа 92 бода ,следуваше брза физикална терапија, со сукцесивно подобрување на движењата (исправање и виткање ) и силата на скочниот зглоб.На 1 месец од операција пациентката без оток и болка во предел на афектираниот скочен зглоб при секојдневни активности.

Слика 4- 1 недела од операција

На 1 месец од операција пациентката без оток и болка во предел на афектираниот скочен зглоб при секојдневни активности .