Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

25.11.2015

Инфекции на уринарен тракт асоцирани со носење на уринарен катетер

Зошто CAUTI претставуваат товар на ИЦУ
• Инфекциите на уринарниот тракт се најчести инфекции  –  80% се асоцирани со носење на уринарен катетер
• 12 – 60 % од пациентите на ИЦУ носат уринарен катетер
• 3 – 7 % од пациентите кои носат уринарен катетер развиваат уринарна инфекција.

Резултати асоцирани со CAUTI
• Инфекција на уринарен тракт е најчеста нус појава од носење на уринарен катетер
• Морбидитететот на уринарна инфекција е помал доколку станува збор за еднократно наспрема повеќекратното носење на уринарен катетер
• Носењето на уринарен катетер може да предизвика и небактериски инфламации, уретрални стриктури и механичка траума.

Ризик фактори за развој на CAUTI
• Времетраење на катетеризација
• Пол
• Возраст
• Присуство на дренажни системи во близина

Резервоар за трансмисија
• Дренажно кесе

Препознавање на CAUTI
• Треска
• Позитивна уринокултура

Стандарди за користење на уринарен катетер, негово  пласирање  и оддржување
• Дефинирање на строги критериуми за индикација на катетеризација
• Лимитирање на индикациите за катетеризација на следните
а. Периоперативно
б. Мониторинг на диуреза
в. Ретенција на урина
• Само стручен и добро едуциран персонал може да врши поставување на уринарен катетер
• Пласирањето на уринарен катетер мора да се изведува во строго асептични услови
• Водење на соодветна документација за поставување и носење на уринарен катетер (дата на поставување, кој го поставил, карактеристики на катетерот,  датум на вадење на катеетрот)

Надзор на катетер асоцирани уринарни инфекции
• Да се иднетификуваат пациентите во единицата за интензивно лекување кај кои постои ризик за појава на катетер асоцирани уринарни инфекциии
• Да се формираат стандардни критериуми за идентификување на пациенти со катетер асоцирани уринарни инфекции
• Да се собираат информации за носењето на катетер од моментот на пласирање, промени, пропирања и слично.
• Да се пресмета честотата на катетер асоцирани уринарни инфекции наспрема популацијата

Едукација и тренинг
• Здравствените  работници треба да се соодветно едуцирани и тренирани за поставување на уринарен катетер, негово оддржување и вадење.