Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

08.10.2013

Перкутано затварање на перзистентен артериски канал со помош на коил емболизација

Перкутано затварање на перзистентен артериски канал со помош на коил емболизација- ефикасен и брз начин-ретроградно затварање преку торакалната аорта

Ductus arteriosus persistens (DAP) е честа аномалија со 9%- 15% од сите адулти со вродени срцеви маани (VSM) и во 25% кај други. Новородени со комплексни ВСМ може да имаат ДАП зависна циркулација (прекинат аортен ла, пулм. артрезија без вентрикуларен септален дефект). Протокот зависи од ширината на ДАП и пулмоналната васкуларна резистенција. Постоење на ДАП е непожелно поради можност од артеритис, пулмонална хипертензија, срцева слабоста, Eissenmenger Sy. Лекувањето може да биде хируршко или пeкутано. Морфолошки, според Криченко класификацијата се дели на: тип A (цилиндар, триаголник, конус), C (тубуларна форма) и аортопулмонален прозор, и од тука зависи изборот на протезата за (device’s ili coili). Во суштина постојат два типа на затварање: антеградно (преку белодробна артерија) или ретроградно (преку аорта). Затворањето на дуктусот зависи од формирање на тромб- пред да се извлече катетрот за имплантација. Во различни студии комплетно затворање има кај 95% од пациентите.Прикажуваме случај на младо женско доенче (С.А) на возраст од 5 месеци, со преходно ехографски верифициран ДАП.После адекватна подготовка, во општа анестезија е направена аортографија со приказ на дуктусот. Од овој ангиографски приказ зависи методот на затварање (антеграден или ретрограден). Во суштина, кога може ДАП да се затвори ретроградно, се избегнува антеградното затварање и пункција на феморалната вена, т.е се пунктира само феморалната артерија.

Сл. 1 ангиографски приказ со пигтејл катетер, 4F- аортографија

Потоа следен чекор беше канулација и поминување на ДАП со десен коронарен катетер (JR 4F).

Сл. 2 канулација на ДАП, JR 4F

Преку JR 4F катерот потоа беше имплантиран еден Cook coil 5/3.

Сл. 3 имплантација на Cook coil 5/3

Контролната ангиографија покажа комплетно затварање на дуктусот и отсуство на резидуален шант низ него.

Сл.4 ангиографија после затварање

Во добро организирани услови, со веќе претходен волумен од повеќе од 60-тина пациенти со ДАП третирани во Филип Втори (првиот во 2004-та година), оваа процедура трае помалку од 30 минути.Кај малата С.А. фектите од затварањето се очекувано долготрајни и постигнато е целосно излекување без оперативен зафат. Следниот ден доенчето беше пуштено дома во добра општа состојба.