Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

09.07.2014

Петти конгрес на кардиолози на Р. Македонија

Петти конгрес на кардиолози на Р. Македонија

Во периодот од 04.06 – 07.06.2014 година, во Александар Палас во Скопје, се одржа Петтиот конгрес на кардиолози на Р.Македонија со меѓународно учество на еминентни стручњаци од областа на кардиологијата.На конгресот активно се претстави и персоналот од Специјалната болница по хируршки болести “Филип Втори” преку презентирани трудови од страна на лекари и средно медицински персонал.

Академик Жан Митрев, во 15- минутно излагање го презентираше 15- годишното искуство од областа на васкуларната хирургија- третман на каротиди, проследено со последните гајдлајнси за хируршки третман на каротидна болест и даде јасна компарација на постигнатите резултати во “Филип Втори” со светски објавените резултати во досегашните активни студии.На конгресот, со усни излагања учествуваа и следните лекари:1. Др. Иван Милев- “Перкутани интервенции кај срцеви мани, краткорочни и среднорочни резултати”2. Др. Тања Анѓушева- “Улога на 3D трансезофагеална ехокардиографија кај хирургија при аортни заболувања”3. Др. Енвер Идоски- “Третман на постинфарктен меѓукоморен септален дефект”

Како постер презентации беа прикажани следните трудови:1. Резултати после асцедентна аортопластика2. Случај на 26- годишна жена со вентрикуларен септален дефект и мултипли периферни стенози на пулмоналната васкулатура3. Транскатетерско решавање на перивалвуларен лик кај високо ризични пациенти: искуство од еден центар4. Случај на голема коронарна фистулакај 6-годишно девојче: транскатетерско затварање на со антеграден пристап5. Перкутана балон валвулопластика на пулмонална стеноза кај адолесценти и адулти6. Стентирање на аортна коарктација – метод на избор кај селектирани пациенти, искуство на еден центар7. Високостепена билатерална каротидна артериска стеноза кај 62-годишен пациент8. Комбинацијата на генетски мутации може да доведе до инфаркт на миокардот кај млад маж- приказ на случај9. Лева вентрикуларна strain анализа после перкутана обнова на аортна коарктација