Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

04.03.2013

Приказ на тетралогија Фало со МСКТ ангиографија кај адултни пациенти

Приказ на тетралогија Фало со МСКТ ангиографија кај адултни пациенти

Тетралогија на Фало е вродена кардиоваскуларна аномалија каде се гледа:- голем вентикуларен септален дефект (ВСД) – хипертрофија на десна комора, – јавачка аорта, – пулмонална инфундибуларна стеноза пред пулмоналната валвула,Симптоми: цијаноза, диспнеа при хранење, спор растTретман: хируршки. Постојат полесни таканаречени пинк форми кои преживуваат подолго време и се решаваат оперативно во адултниот периодОваа аномалија е застапена 7 до 10 % од сите срцеви вродени аномалии и се јавува на секое 5-то од 10 000 бебињаМоже да биде пропратена и со десен аортен лак (25%),абнормална анатомија на коронарите артерии (5%),стеноза на гранките на пулмоналната артерија, прооден дуктус артериозус, комплетен АСД итн

Приказ на две адултни пациентки кои имаат полесна форма на тетралогија Фало:

Пациентка Ј. А. на 30 годишна возраст со Тетралогија Фало, лесна -пинк форма. ЕФ 60%. НИХА 3. МСКТ наод:

Присутна комуникација на аортата со левата пулмонална артерија.

Лева пулмонална артерија со сигнификантна стеноза проксимално.

Присутен ВСД – 23мм.

Kоронарните крвни садови се прикажаа уредни.

Индицирана хируршка корекција на срцева маана

Пациентка С. А. на 28годишна возраст со Тетралогија на Фало, хемодинамска гр 2. Умерена (50%) декстропозиција на аортата. Централна цијаноза. НИХА 3. РБББ.

МСКТ наод:

Аорта со декстропозиција, диjаметар на синус Валсалва 40мм,

Трункус пулмоналис: диjаметар на главно стебло 11мм, десна пулмонална артерија 11мм, диjаметар на лева пулмонална артерија 23мм.

Присутен ВСД – 13мм

Наголемени десно срцеви кавитети.

Коронарните крвни садови се прикажаа проодни , дилатирани, извијугани ,без знаци за обструктивни лезии.

Индицирана хируршка корекција на срцева маана