Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Д-р Вилма Ампова Соколов

Спец. по интерна медицина - Супспец. по кардиологија

Place of birth:

E-mail:

vilma.ampova@zmc.mk

2018
Супспецијализација по Кардиологија на Медицински факултет Гоце Делчев – Штип

2011
Специјализација по интерна медицина на Медицински факултет Св. Кирил и Методи – Скопје

2002
Вработена во ПЗУ Филип Втори – Скопје

2001
Завршен Медицински факултет на Медицинска Академија – Софија, Р. Бугарија

 

 

 

 

 

2016 – во тек

Специјалист по интерна медицина – Субспецијалист по кардиологија во “Zan Mitrev Clinic”, Скопје, Македонија

2002 -2016

Инвазивна и неинзазивна Кардиологија во ПЗУ Филип Втори – Скопје

 • Трансторакална ехокардиографија (3500/година)
 • Дијагностички коронарографии (трансрадиални, трансфеморални)
 • Перкутани коронарни интервенции (балондилатации и коронарни стентирање) .
 • Асистирање при конгенитални интервентни процедури (дивајси) – адулти и деца.
 • Имплантација на интра-аортална балон пумпа (ИАБП)
 • Инвазивен мониторинг (CVK, артериски катетер, пулмонален катетер)

2009
Курс за Напредно одржување во живот во организација на македонското здружение за реанимација под покровителство на Европското здружение и 5 годишна сертификација

2007
– Курс за Трансторакална ехокардиографија и нејзина клиничка апликација во организација на Европската асоцијација за ехокардиографија – Белград, Р. Србија

-Едукација за Контрола на Интрахоспитални инфекциии во Клинички Болнички Центар – Ребро – Загреб, Р. Хрватска, под менторство на Проф. Др. Смиља Калениќ

2006-2007
Едукација Интервентна Кардиологија под менторство на Проф. Др. Сашко Кедев

 • Неинвазивни процедури
  • Трансторакална ехокардиографија
  • Трансезофагијална ехокардиографија
  • Доплер на артериската циркулација на врат и на екстремитетите
  • Коронарен стрес тест
  • 24 часовен ЕКГ и АБП мониторирање
  • Спирометрија
 • Инвазивни процедури
  • коронарографијa и срцева катетеризација ( инвазивна дијагностика)
  • Стентирање на коронарните артерии и артериите на периферија
  • третман на вродени срцеви мани
  • кардиоверзија
  • плеурална пункција
  • транскраниален доплер
 • Член на лекарска Комора на Р. Македонија
 • Член на Македонското Кардиолошко Здружение
 • Член на Европското Кардиолошко Здружение
 • Член на Македонското Здружение за Интрахоспитални инфекции
 • Член на Македонското Здружение за Ресусцитација
 • Член на Европското Здружение за Ресусцитација
 • Член на Македонското Здружение за Кардиална, Торакална, Васкуларна и ендоваскуларна хирургија

Англиски

Бугарски

Српски