Тимот на Жан Митрев

Предраг Милојевиќ

Кардиохирург

predrag.milojevik@zmc.mk

Супспецијализација 

Го положил супспецијалистичкиот испит по кардиохирургија на Медицинскиот факултет, Универзитет во Белград во 2010 година со одличен успех.

Специјализација

Го положил специјалистичкиот испит по општа хирургија на Медицинскиот факултет, Универзитет во Белград во 1996 година со одличен успех.

Докторат

Ја одбранил докторската дисертација со наслов “Проценка на морбидитетот и морталитетот кај пациенти подложени на реваскуларизација на коронарните артерии со чукање срце” во 2006 година на Медицинскиот факултет, Универзитет во Белград (комисија: проф. д-р Ѓорѓе Радак, претседател; вонр. проф. д-р Синиша Павловиќ, член; проф. д-р Миљко Ристиќ, ментор).

Магистерски студии

Ја одбранил магистерската теза со наслов “Морфолошки карактеристики на вентилскиот систем на долната шуплеста вена и илијачните вени”, во областа на хируршката анатомија, во 1995 година на Медицинскиот факултет, Универзитет во Белград (комисија: проф. д-р Александар Илиќ, претседател; вонр. проф. д-р Миљко Ристиќ, член; проф. д-р М. Простран, ментор).

Додипломски студии

По завршувањето на средното образование во Чачак со одличен успех, во учебната 1981/82 година, вонр. проф. д-р Предраг Милојевиќ се запишал на Медицинскиот факултет, Универзитет во Белград и дипломирал во учебната 1986/87 година со просечен успех 8,71 (осум, седумдесет и една).

 

 

 

Доктор кардиохирург во Клиниката Жан Митрев, Скопје

Тековна позиција: В.Д. Заменик директор на Институтот за кардиоваскуларни болести “Дедиње” Белград, Србија

Вонреден професор – потесно научно поле хирургија (кардиохирургија), Медицински факултет, Универзитет во Белград,  Србија

 1996-2003

Работел како хирург на Клиниката за кардиохирургија, Институт за кардиоваскуларни болести “Дедиње”, а во периодот 2003-2015 година бил раководител на Одделот II за кардиохирургија, Клиника за кардиохирургија. Од 2015 до октомври 2017 година бил в.д. директор на Институтот, а потоа в.д. заменик директор на Институтот и е кардиохирург на Клиниката за кардиохирургија на Институтот.

Вонреден професор на Медицинскиот факултет, Универзитет во Белград, за предметот ХИРУРГИЈА СО АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА (општа хирургија – кардиохирургија).

Во редовната настава, проф. д-р Предраг Милојевиќ учествува во наставата по предметот: Хирургија со анестезиологија за 9-тиот и 10-тиот семестар (предавања и вежби: 20 часа теоретска настава, 10 семинари, 60 часа практична настава по семестар). Тој е член на 25-тата испитна комисија за полагање на испитот по хирургија со анестезиологија на додипломските студии и редовно учествува во нејзината работа.

Во последипломската настава, на Катедрата за специјалистичка настава и супспецијализација по кардиохирургија, тој учествува со 8 часа предавања, и континуирано е вклучен, за време на работното време, во обуката на резидентите кои го изведуваат делот од предвидената програма за обука во Институтот. Тој е ментор на резидентите од оваа област и моментално, како посветен ментор, се грижи за еден студент кој го посетува овој курс. На Катедрата за супспецијалистичка настава по кардиологија, тој има 2 часа предавања. На Медицинскиот факултет, Универзитетот во Крагуевац, исто така има 2 часа на Катедрата за супспецијализација по кардиологија. Тој е заменик претседател на комисијата за полагање на специјалистичкиот и супспецијалистичкиот испит на Катедрата за кардиохирургија и редовно учествува во нејзината работа. Во периодот 2009-2012 година, бил секретар на оваа катедра.

Англиски

Македонски

Останати доктори од овој оддел

Жан Митрев

Доц. д-р Жан Митрев

Кардиоваскуларен хирург

Види го профилот
Никола Христов

Д-р Никола Христов

Специјалист по кардиоваскуларна хирургија

nikola.hristov@zmc.mk

Види го профилот
Слободан Илиќ

проф. д-р Слободан Илиќ

Кардиохирург

slobodan.ilikj@zmc.mk

Види го профилот
Горазд Коњановски

Специјализант Горазд Коњановски

Специјализант по кардиохирургија

gorazd.konjanovski@zmc.mk

Види го профилот
Симона Патчева

Д-р Симона Патчева

Специјализант по кардиохирургија

simona.patcheva@zmc.mk

Види го профилот