Квалитетен систематски преглед значи здрав работник и стабилен работен процес

Дневна доза здравје

август 08,2018

My alt text

Согласно актуелните законски прописи во Република Македонија, систематските прегледи се задолжителни за вработени во сите дејности на јавниот и приватниот сектор, за сите лица осигурени од повреда на работното место или професионални болести според прописите за пензиско, инвалидско  и здравствено  осигурување. Законот во државава предвидел работодавецот да е должен на работникот да му овозможи лекарски преглед со кој ја утврдува работната способност според барањата на  работната позиција и изложеноста на ризик на работно место.

Освен што е важно да се почитува од страна на работодавачите, за реализирањето на систематскиот преглед за вработените исклучително се битни два моменти:

1.Изборот на здравствената установа каде што ќе се направи ситематскиот преглед. Таа мора да е кредибилна и професионална, веродостојна. Тука неминовно треба да се земат во обзир сите акредитации и сретификати што ги поседува таа установа ако се сака систематскиот преглед да биде ефективен и ефикасен. Впрочем, брзи, точни и квалитетни резултати ќе значат реална слика за здравствената состојба на работниците во една компанија. 2.Изборот на соодветен пакет на здравствени услуги при реализација на систематскиот преглед. Имено, има разлика на пакетот услуги при систематскиот преглед во зависност од струката, профилот на професијата.

My alt text

Во последно време сведоци сме на се повеќе здравствени установи кои имаат трудова медицина и оттука и вршат систематски прегледи, но често истите прегледите ги прават за да се задоволи само формата на прегледот. Тоа значи дека најчесто прегледот се прави за работадавачот да има доказ дека ја завршил обврската.

Едно е јасно и не е спорно, дека треба да се зголеми свесноста не само кај работниците, туку и кај работодавачите и здравствените работници за ефектите кои може да ги има еден квалитетен и веродостоен систематски преглед, но, и обратно.

Зголемувањето на свесноста кај сите клучни партнери кои се вклучени во безбедноста и здравјето на работниците е неминовна затоа што на тој начин би се овозможило полесно препознавање на евентуална болест или попреченост на работникот. Кога лицето е со нарушено здравје, се зголемува бројот на денови на негово отсуство од работа, а се јавува и еден феномен наречен презентизам, што значи дека работникот е присутен на работното место, но не ја извршува квалитетно својата работа. Сето ова може да се превенира со квалитетен систематски преглед направен во кредибилна здравствена установа.

Што мислите Вие за систематските прегледи дека е најважно?