МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

НЕФРОЛОГИЈА

Нефролошки услуги

Нефрологијата е гранка на медицината што се однесува на проучување на бубрезите, нивно нормално функционирање и сите болести на бубрезите, зачувување на здравјето на бубрезите и третман на бубрежни заболувања, од диета и лекови до терапија.

Единицата е посебно компетентна за процена на болни со трансплантиран бубрег, проверка на подобност за примање и дарителство на бубрег, процена на подобност и следење на васкуалерн пристап за хемодијализа. Располага со простор прилагоден за амбулантски болни од сите домени како модерен стационар за дијагностички и терапутски процедури опремен со највисоки стандарди за здравствено згрижување за лекување и нега. Во доменот на амбулансткото згрижување таа располага со:

Модерно опремена амбуаланта

 • Единица за васкуларен пристап за хемодијализа
 • Единица за клиничка имуносупресија
 • Единица за домашна хемодијализа
 • Единица за перитонеална дијализа

 

Ехотомографска лабораторија

 • Ехотомографска дијагностика на бубрези, уровезика, простата, тестиси
 • Доплер за испитување на бубрежна циркулација
 • Доплер за испитување на крвни садови на горниот екстремитет во однос на апликација и следење на васкуларен пристап за хемодијализа

 

Придружна биохемиска лабораторија

 • Крвни анализи
 • Уринарен седимент
 • Уринарен албумин/креатинин однос
 • Протеинруија

 

Микробиолошка лабораторија

 • Уринокултура
 • Хемокултура
 • Уринарни брисеви

 

Имунолошка и генетска лабораторија

 • ХЛА типизација
 • Луминекс техника за анти ХЛА антитела
 • Микро РНА за присуство на вируси, габи и бактерии

 

Современа радиолошка имаџинг дијагностика

 • Мулти-слајс кумпјутерска томографија ( 256)
 • КТ ангографија на ренални крвни садови
 • КТ урографија за процена на уроодводни структури
 • Магнентна резонанца
 • Катетеризација на ренални крвни садови

Во рамките на стационарното лекување (одделение, полуинтензивна и интензивна нега) постојат доволен број капацитети за згрижување на сите видови бубрежни болни како што се:

 • Лекување и нега на болни со сите видови на акутно бубрежно страдање
 • Болни со влошена хронична бубрежна болест
 • Привремен пристап за хемодијализа
 • Вено-венска хемодијафилтрација

 

Бубрежни болни за биопсија на бубрегот

 • Имунофлуоресцентна микроскопија
 • Светлосна микроскопија
 • Електронска микроскопија
 • Молекуларна микроскопија

 

Болни за васкуларен пристап за хемодијализа

 • Сложени зафати на кубитални и брахијални крвни садови
 • А-В графт
 • Суперфицијализација на длабоки венски садови непристапни за редовен процес на хемодијализа

 

Болни во витално- загрижувачка состојба со бубрежно засегање

 • Трауматски повреди со краш синдром
 • Мултиорганско оштетување
 • Компартмански синдром и рабдомиолиза
 • Сепси

 

Болни со трансплантиран бубрег

 • Акутно отфрлање на графтот
 • Хронично отфрлање на графтот
 • Други оштетувања на графтот

 

Болни со малигна артериска хипертензија

Болни со комплицирани имунолошки состојби со или без бубрежно засегање

 • Имуноадсорпција
 • Плазмафереза

Нефролошки услуги

Останати доктори од овој оддел

Нинослав Ивановски

Проф. д-р Нинослав Ивановски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по нефрологија

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

Види го профилот
Катерина Ристоска

Д-р Катерина Ристоска

Спец. по интерна медицина
Супспец. по нефрологија

katerina.ristoska@zmc.mk

Види го профилот