СИМПОЗИУМ НА ТЕМА ИСХРАНА НА ХИРУРШКИ БОЛНИ

Дневна доза здравје

февруари 02,2015

СИМПОЗИУМ НА ТЕМА ИСХРАНА НА ХИРУРШКИ БОЛНИ

На ден 13.12.2014 година во просториите на Военомедицинската Академија во Белград, Секцијата за анестезија, интензивно лекување и третман на болка во соработка со Националниото здружение за парентерална и ентерална нутриција на Србија организираше симпозиум на тема “Исхрана на хируршки болни”. На симпозиумот беа презентирани 14 предавања преку кои се обрна посебно внимание на критериумите на правилна исхрана на критично болните пациенти, предностите на ентералната исхрана кај хируршките пациенти, несаканите ефекти на парентералната и ентералната нутриција, нутриција на педијатриски пациенти, предностите и значењето на перкутаната гастростома во нутриција на пациентите. Како поканет предавач на овој симпозиум др. Тања Анѓушева од СБХБ Филип Втори одржа предавање на тема “Улога на перкутаната гастростома во третманот на пациентите во единиците за интензивно лекување”. Беше забележан посебен интерес на слушателите во тек на презентирањето на искуствата на Филип Втори на полето на ентерална нутриција на тешко болните пациенти и примена на гастростома. На симпозиумот беше направена евалуација не само на знаењето на слушателите, туку и евалуација на квалитетот на предавањата и начинот на излагање на истите. Во прилог е табелата од евалуациите.