Ekipi i Zan Mitrevit

Katerina Ristoska

Subspecialiste në nefrologji

katerina.ristoska@zmc.mk

2022

Subspecialiste nefrologe

Bashkëpunëtor i dy studimeve multicentrale të kompanisë farmaceutike “Krka Farma” DOOEL Shkup.

2017

Specialiste në mjekësinë e brendshme

1994

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti  Shën “Kirili dhe Metodi”, Shkup, Maqedoni – Doktor i Mjekësisë

Studimet pasuniversitare në fushën e kardiologjisë

 

 

2023 – sot
Specialiste në mjekësinë e brendshme, Subspecialiste ne nefrologji

2011 – 2013

Menaxhere në Institucionin privat shëndetësor “Preventiva – N” – Gostivar.

2013

Bashkëpunëtore e New Westminster College, Vancouver, British Columbia, Canada

1991 – 1994

MMSA

MSAUCM

Shoqata Humanitare “ESE” – Shkup

Shoqata Humanitare “Месечина/Hëna” – Gostivar

Shoqata Humanitare “Жар / Zjarr” – Gostivar

Bashkëpunëtore aktive e projekteve shëndetësore të organizuara nga OJQ Shoqata e grave të Maqedonisë.

Anëtare dhe bashkëpunëtore aktive e Lions Club që nga viti 2010

2021

Anëtare e Grupit të Punës për Imunonefrologjinë ERA – EDTA (IWG).

Anëtare e ERA-EDTA (European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association)

Anëtare e Grupit të Punës ERA – EDTA për sëmundjet kongjenitale të veshkave (WGIKD).

2019

Anëtare  e grupit të punës ERA – EDTA për Ushqyerjen Renale Evropiane (ERN).

2018

Anëtare e grupit të punës për Dializën Evropiane në ERA – EDTA (EUDIAL).

Anëtare e Këshillit të ESC për Praktikën Kardiovaskulare (CCP)

Anëtare e grupit të punës për e-kardiologji (WGEC)

Anëtare e grupit të punës për sëmundjet e miokardit dhe perikardit (WGMPD)

Anëtare e Këshillit të ESC për infarktin/sulmin në tru (CS)

2017

Anëtare e grupit të punës për Mjekësinë Nefrologjike dhe Kardiovaskulare Evropiane në ERA – EDTA (EUREKA -M).

Anëtare e grupit të punës për Sëmundjet Kronike të Veshkave – Sëmundjet Metabolike të Kockave (CKD-MBD) në ERA – EDTA.

Anëtare e Shoqatës për Kujdesin Akut Kardiovaskular në ESC (ACCA)

Anëtare e grupit të punës për sëmundjet kongjenitale të zemrës tek të rriturit (WGGCHD)

Anëtare e Grupit të Punës për Sëmundjet e Aortës dhe Vaskulare Periferike (WGAPVD)

Anëtare e Shoqatës Evropiane të Nefrologjisë ERA – EDTA Diabetes Group.

2016

Anëtare e Shoqatës Evropiane për Ndërhyrjet Perkutane Kardiovaskulare (EAPCI)

Anëtare e Shoqatës së Insuficiencës së Zemrës të Shoqatës Evropiane të Kardiologjisë (ESC – HFA)

Anëtare e Shoqatës Evropiane për Imazhe Kardiovaskulare (EACVI)

Anëtare e Shoqatës Evropiane për Kardiologji preventive (EAPC)

Anëtare e Këshillit të ESC për Infermierinë Kardiovaskulare dhe Profesionet Aleate /të ngjashme (CCNAP)

Anëtare e Këshillit të ESC për Hipertensionin (CH)

Anëtare e Këshillit të ESC për Sëmundjet Valvulare të Zemrës (CVHD)

2014

Anëtare e Shoqatës së Mjekësisë Interne të Maqedonisë

2011

Anëtare e Kryesisë së Odës së mjekëve të Maqedonisë

1992 – 1994

Kryetare e Departamentit për Arsim dhe Çështje Studentore të Shoqatës Studentore maqedonase të Universitetit Shën “Kirili dhe Metodi” Shkup

1991 – 1994

Anëtare e Kryesisë së Shoqatës së Studentëve të Mjekësisë së Maqedonisë – MMSA

Anëtare e Bordit Ekzekutiv të MMSA dhe Kryetare e Departamentit të Çështjeve të Studentëve dhe Arsimit

1991

Anëtare e Këshillit Universitar të Universitetit Shën “Kirili dhe Metodi” Shkup, Maqedoni

Kryetare e Dispanserisë parashkollore në Qendrën Mjekësore “Boris Kançeski” – Gostivar.

Autore dhe bashkautore e 77 punimeve shkencore, të botuara në kongrese ndërkombëtare në mbarë botën.

Punime te autorit:

1. “Легофер во терапијата на сидеропениски анемии во детска возраст”- 6-ти Битолски медицински денови со меѓународ-но учество;1-2-06-2000 год.; стр.49
2. “Срцеви заболувања во детска возраст регистрирани во детски диспанзер-Гостивар”-Прв семакедонски конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите;27-30-07-2000 год ; стр.59
3. “Приказ на случај со VSD aneurysma, ASD tip secundum и coarctatio aortae”-Втор Македонски конгрес по кардиоло-гија со меѓународно учество;26-29-2002 год.;стр.62
4. “Епидемиолошки карактеристики на срцевите заболувања во детска возраст во периодот од 1996-2002 година на подрачјето на Гостивар” –Втор конгрес на лекарите од пре-вентивната медицина на Македонија со меѓународно учес-тво;2-5-10-2002 год.;стр.26
5. “Приказ на случај со single ventricle, transposition vasorum, hypertonia pulmonum и AV blok totalis III stepen”-XVI Кон-грес на лекарите на Република Македонија со меѓународно учество; 4-7-06-2003 год.; стр.139
6. “Септални дефекти регистрирани кај деца на возраст од 0-15 години” – Трет конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество;9-13-09-2003 год.;стр.204
7. “Застапеност на бронхијалната астма кај децата лечени во детски диспанзер-Гостивар”-Трет конгрес на Македонско-то респираторно здружение со меѓународно учество;15-18-10-2003 год.;стр.53
8. “Пореметувања на ритамот кај деца на возраст од 0-18 години”- Прв конгрес на лекарите по општа медицина на Македонија со меѓународно учество;2-6-06-2004 год.; стр 224
9. “Вродени срцеви заболувања кај деца-превенција,дијагноза и третман”-Конгрес на лекарите,стоматолозите и фарма-цевтите Албанци од Македонија;30-09-2005 год.;стр.148
10. “Планирана и спроведена имунизација на деца и нејзина ефикасност во Гостивар и околината”-Седми меѓународен симпозиум за програмата на имунизација;2005год.Неум; стр.36
11. “Бактериски инфекции регистрирани кај деца со срцеви проблеми”-Трет конгрес на микробиолозите на Македонија со меѓународно учество;17-20-05-2006год.;стр.37
12. “Етиологија и терапија на градна болка во детска возраст”-I Конгрес на Асоцијацијата на лекарите по општа/фамили-јарна медицина на Југоисточна Европа;15-18-06-2006год.; стр.141
13. “Планирана и спроведена имунизација на деца и нејзина ефикасност во Гостивар и околината”-III Конгрес по пре-вентивна медицина на Македонија со меѓународно учес-тво;4-7-10-2006год.;стр.98
14. “Enterofuryl (nifuroxazid) во терапија на акутни диареи во детска возраст-наши согледувања и искуства”-III Конгрес на инфектолози на Македонија со меѓународно учество;13-16-05-2007год.;стр.66
15. “Фамилијарно јавување на срцевите заболувања регистри-рани кај деца” -IV Конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество;18-20-09-2007год.;стр.269
16. “Срцеви заболувања регистрирани кај деца и млади во пе-риодот 1996-2006 година”-XVII Конгрес на лекарите на Р Македонија со меѓународно учество;10-13-10-2007год.;стр. 103/178
17. “Ефикасност на хербион сирупите во терапија на горно и долно респираторни заболувања кај деца”-II Конгрес на лекарите по општа медицина на Р.Македонија со меѓуна-родно учество;19-22-06-2008год.;стр.238
18. “Фреквенција на јавување на респираторните заболувања кај деца со срцеви мани”-IV Конгрес на македонското рес-пираторно здружение со меѓународно учество;27-30-09-2008 год.;стр.
19. ”Сунет-обрежување на младите муслимани-две крајнос-ти- иницијација и траума” – Оголнополска Конференција- Варта-Полска; 31-05 до 01-06-2012 год.
20. “Хромозомски абнормалности и конгенитални срцеви заболувања” – XII Конгрес по интерна медицина – Прага- 02-05-10-2013 год.
21. “Кардијални аритмии кај конгенитални срцеви заболувања” – ESCIM 2014, Швајцарија, Женева, 14-16.05.2014 год.
22. “Cardio renal syndrome, Type 1: Case report” – XXIII Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 26-28-10-2018год, Струга, стр.4, Oral presentation.
23. “Cardio renal syndrome: Case presentation” – 8 th Edition of International Conference on Internal Medicine & Patient Care, 25-26-03.2019god, Rim, ISSN: 2471-982X, DOI: 10.21767/2471-982X-C1-005, str.34, Oral presentation.
24. “Aortic diseases in patents with APKD on hemodialysis” – XXV Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 14-15-10.2020 год, стр.12, on line oral presentation.
25. “Хепатит” – Магазин “Бети” – br.88- Juli 2021god, str.4-5.
26. “SARS CoV-2 Infection among hemodialysis patents: were are we after two years”- XXVI Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 13-14.11.2021 год, стр.16-17, on line oral presentation.
27. “Уникатноста на бубрегот” – Магазин “Бети’ – бр.96- Март 2022год, стр.4-5.

Коавторски трудови:
1. “Застапеност на респираторните заболувања кај деца лечени во педијатриското одделение-Гостивар”-Југосло-венски педијатриски денови Ниш’97;27-29-03-1997год.; стр.113
2. “Наши заклучоци за растот и развојот на предшколските деца и поврзаноста со исхраната”-Педијатријата во оп-штеството 2000+ -Израел, Ерусалим;6-10-07-1997 год.; стр. 28
3. “Дијагноза на бруцелоза кај деца и младинци во текот на 1990-1996 година во Гостивар”-Педијатријата во општес-твото 2000+ -Израел, Ерусалим;6-10-07-1997 год.;стр.120
4. “Мајчиното млеко од значајна важност за нормален детски раст”-XXII Интернационален конгрес на педијатрите 1998-Амстердам;9-14-08-1998 год.;стр.348
5. “Најчести причинители на уринарни инфекции во детски диспанзер – Гостивар”-Втор конгрес на педијатрите на Ма-кедонија со интернационално учество;15-19-09-1998 год.; стр114
6. “Хелминтите како причина за абдоминална болка”-Втор конгрес на педијатрите на Македонија со интернационално учество;15-19-09-1998 год.;стр.115
7. “Наркоманијата и криминалитетот меѓу младите во општина Гостивар во периодот 1996-1998 година”-XV Конгрес на лекарите на Р. Македонија;6-10-10-1999год.; стр.207
8. “Респираторни инфекции во детското одделение при Медицински центар Гостивар во периодот од 1996-1999 година”-Прв семакедонски конгрес на лекарите, стомато-лозите и фармацевтите;27-30-07-2000 год.;стр.194
9. “Синобронхијален синдром-застапеност”-Прв семакедон-ски конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите; 27-30-07-2000 год.; стр.199
10. “Систолните шумови како проблем во педијатриската пракса”-Конгрес на лекари, стоматолози и фармацевти Ал-банци од Македонија;27-28-10-2000 год.;стр.51
11. “Невините шумови во детската возраст”- Втор Македонски конгрес по кардиологија со меѓународно учество;26-29-06-2002 год.;стр.141
12. “Кожни инфекции кај новороденче”- Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија;25-26-10-2002 год.; стр.104
13. “Астма како епидемиолошки проблем”-Втор конгрес на лекарите од превентивната медицина на Македонија со меѓународно учество;2-5-10-2002 год.;стр.27
14. “Флуорот како причинител за забниот кариес кај учи-лишната популација во Гостивар”-Втор конгрес на лек-арите од превентивната медицина на Македонија со меѓу-народно учество;2-5-10-2002 год.; стр.60
15. “Ехосонографска инвестигација на уринарниот систем во кабинетот за ехосонографија во Гостивар во периодот од 1996-2000година”- Втор конгрес на лекарите од превен-тивната медицина на Македонија со меѓународно учес-тво;2-5-10-2002 год.;стр.103
16. “Акутни цревни заразни заболувања на деца од 0-6 години во регионот на Гостивар во периодот 1997-2001 годи-на;Втор конгрес на лекарите од превентивната медицина на Македонија со меѓународно учество;2-5-10-2002 год.; стр.83
17. “Епидемиолошки карактеристики на варичела во регионот на Гостивар во периодот 1996-2002 година”-Втор конгрес на инфектолозите на Македонија со меѓународно учес-тво;20-24-05-2003 год.;стр.108
18. “Акутни цревни заразни заболувања во регионот на Гостивар во периодот 1998-2002 година;-XVI Конгрес на лекарите на Република Македонија со меѓународно учес-тво;4-7-06-2003 год.;стр.128
19. “Нутритивен статус кај предучилишни деца од ОУ “Гоце Делчев” во Гостивар”-XVI Конгрес на лекарите на Ре-публика Македонија со меѓународно учество;4-7-06-2003 год.;стр.137
20. “Неонатални инфекции”-Трет конгрес на педијатрите на Македонија со меѓународно учество;9-13-09-2003 год.; стр.100
21. “Епидемија на мали сипаници во село Корито Гостиварско во 1970 година”-Прв Балкански конгрес за историја на медицината;23-25-10-2003 год.;стр.177
22. “Приказ на епидемија на мали сипаници во село Ломница и Ѓурѓевиште-Гостиварско во 1971 година”-Прв Балкански конгрес за историја на медицината;23-25-10-2003 год.; стр.178
23. “Здравствено-еколошки аспекти на водата за пиење од градскиот водовод во Гостивар во периодот 1998-2002 го-дина”-XXXVII Денови на превентивната медицина-Ниш; 2003 год.;стр.154
24. “Исхраната како ризик фактор за појава на дијабет тип 2”-Прв конгрес на лекарите по општа медицина на Македо-нија со меѓународно учество;2-6-06-2004 год.;стр.122
25. “Акутни цревни заразни заболувања кај деца од 0-6 години во регионот на Гостивар во периодот 1994-2003 година”-XXXVIII Денови на превентивната медицина-Ниш;22-24-09-2004 год.;стр.52
26. “Нутритивен статус во функција за проценка на ризик од незаразни заболувања”-Конгрес на лекарите,стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија;30-09-2005 год.; стр.240
27. “Деформитети на скелетот кај деца на возраст од 7-18 годи-ни регистрирани на систематски прегледи”- “Медикус” бр: 2;2005год.;стр.51-55
28. “Епидемиолошки карактеристики на грип во регионот на Гостивар во периодот јануар/март 2003 година и успех на вакцинацијата кај одредени групи на вакцинирани лица”- Седми меѓународен симпозиум за програма на имунизаци-ја;2005год. Неум;стр.56
29. “Епидемија на заразни заушки во с.Чегране-Општина Гос-тивар”-III Конгрес по превентивна медицина на Македони-ја со меѓународно учество;4-7-10-2006год.;стр.152
30. “Надворешната средина како фактор за антропометриски карактеристики кај детската популација”-III Конгрес по превентивна медицина на Македонија со меѓународно учество;4-7-10-2006год.;стр.164
31. “Приказ на случај со hepatitis chronica agresiva tip B трети-ран со антивирусна терапија”-III Конгрес на инфектолози на Македонија со меѓународно учество;13-16-05-2007год.; стр.38
32. “Санитарно-хигиенски и епидемиолошки аспекти на поја-вите на алиментарни интоксикации во обијекти на колек-тивна исхрана”-III Конгрес на инфектолози на Македонија со меѓународно учество;13-16-05-2007 год.;стр.73
33. “Прекумерна телесна тежина,здебеленост,физичка актив-ност како фектори на ризик низ наш материјал”-II Конгрес на лекарите по општа медицина на Р.Македонија со меѓу-народно учество;19-22-06-2008год.;стр.79
34. “Епидемија на туларемија во с.Врапчиште- општина Гостивар” – 48 Денови на превентивна медицина, Интернационален Конгрес, 23-26-09-2014год, Ниш, стр.74
35. “The Determinants of Hemoglobin Variability in Hemodialysis Patients” – BANTAO Journal 02/2016, 14(2): 77-83
36. “ Акцидентални труења со токсични супстанци кај децана педијатриска возраст во Болницата во Гостивар во периодот од 2015год – Јули 2017 год – XXII Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 27-29.10.2017 год, Струга, стр 58-59.
37. “Vascular access and risk factors for hospitalization and mortality in haemodialysis patients” – 36th Annual Meeting of the International Society of Blood Purification and ERA-EDTA & ISN CME course, 06-09 September, 2018, Skopje, str.27.
38. “Црнодробен ехинокок” – XXIII Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 26-28-10-2018год, Струга, стр.6
39. “The predictors of Parathormone variability in hemodialysis patients” – 15 Congress of The Balkan Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial organs (BANTAO) and 6 th Congress of Macedonian Society of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial organs – 26-29-09.2019god, Skopje – BANTAO Journal 2019, Volume 171, June, 2019& Supplement 1 – September, 2019, ISSN 1312-2517, str.60.
40. “ Имунизација со МРП вакцина во општина Гостивар во периодот од Јануари 2016 до Мај месец 2019 Година” – 7 ми Педијатриски Конгрес, 25-28-06-2019год, Струмица, стр.35
41. “ Конвулзии” – XXIV Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 25-27-10-2019год, Струга, str.18-19
42. “The predictors of parathyroid hormone variability in hemodialysis patents” – 57 th Virtual Congress 06-09 June 2020, Nephrology Dialysis Transplantation, Volume 35, Issue Supplement_3, June 2020, gfaa142.P1414, https://doi.org/10.1093/ndt/gfaa142.P1414
43. “Respiratorni infekcii kaj deca“ – XXV Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 14-15-10.2020 год, стр.16, on line oral presentation.
44. “Risk factors for COVID-19 mortality in hemodialysis patents” – 58 th Virtual Congress 06-09 June 2020, Nephrology Dialysis Transplantation, Volume 36, Issue Supplement_1, June 2021, https://doi.org/10.1093/ndt/gfab098.MO819
45. “Morbus Crohn kaj deca – prikaz na slucaj” – XXVI Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 13-14.11.2021 год, стр.30, on line oral presentation.
46. “ Amonijakalen dermatitis vo doenecki period” –VII Конгрес на дерматовенеролози на Македонија со меѓународно учество, 28.09-02.10.2022год, Охрид, стр.119-120.
47. “ Значај на абдоминалната ехографија во клиничката пракса” – XXVII Конгрес на лекарите, стоматолозите и фармацевтите Албанци од Македонија, 28-30.10.2022 год, стр.17-18.
48. “Vaccination protection and COVID-19 mortality in haemodialysis patents” – 17-th BANTAO Congress, Antalya, Turkey, November 10-13, 2022, str.18.

 

Anglisht

Serbisht

Italisht

Frengjisht

Mjekë të tjerë nga ky departament

Vilma Ampova Sokolov

Dr. Vilma Ampova Sokolov

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

vilma.ampova@zmc.mk

Shihni profilin
Tanja Angjusheva

Dr. Tanja Angjusheva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

tanja.anguseva@zmc.mk

Shihni profilin
Borçe Georgievski

Prof. Dr. Borçe Georgievski

Spec. në mjekësinë e brenshme
Subspec. në hematologji

borche.georgievski@zmc.mk

Shihni profilin
Borjanka Georgieva

Dr. Borjanka Georgieva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

borjanka.georgieva@zmc.mk

Shihni profilin
Lilija Haxhievska

Dr. Lilija Haxhievska

Specialist në mjekësinë e përgjithshme

lilija.hadzievska@zmc.mk

Shihni profilin
Enver Idoski

Dr. Enver Idoski

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

enver.idoski@zmc.mk

Shihni profilin
Shpend Idrizi

Dr. Shpend Idrizi

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

shpend.idrizi@zmc.mk

Shihni profilin
Ninosllav Ivanovski

Prof. Dr. Ninosllav Ivanovski

Subspec. në nefrologji

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

Shihni profilin
Milka Klinçeva

Prof. Dr. Milka Klinçeva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

milka.klinceva@zmc.mk

Shihni profilin
Milan Markovski

Dr. Milan Markovski

Specialiste për mjekësi interne

Shihni profilin
Ilija Neshkovski

Dr. Ilija Neshkovski

Specialist internist

ilija.neskovski@zmc.mk

Shihni profilin
Zorica Zajkova

Dr. Zorica Zajkova

Specialiste interniste

zorica.zajkova@zmc.mk

Shihni profilin
Tanja Trpevska

Dr. Tanja Trpevska

Rezident në mjekësinë e përgjithshme

tanja.trpevska@zmc.mk

Shihni profilin
Vasko Tërpeski

Dr. Vasko Tërpeski

Doktor në mjekësinë e përgjithshme

vasko.trpeski@zmc.mk

Shihni profilin
Jasmina Zafirovska

Dr. Jasmina Zafirovska

Internist tireolog-diabetolog

jasmina.zafirovska@zmc.mk

Shihni profilin