Ekipi i Zan Mitrevit

Ninosllav Ivanovski

Subspec. në nefrologji

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

2011

Diploma evropiane për transplantin e veshkave

1995

Subspecialist në nefrologji, Fakulteti i Mjekësisë Shkup, Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodi”

1990

Doktor në Shkenca Mjekësore, Fakulteti i Mjekësisë Shkup, Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodi”

1980

– Specialist internist, Fakulteti i Mjekësisë Shkup, Maqedoni

– Master i Shkencave Mjekësore në Nefrologji, Fakulteti i Mjekësisë Shkup, Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodi”

1974

Doktor i Mjekësisë, Fakulteti i Mjekësisë Shkup, Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodi”

1976-1980

Specializimi në mjekësinë e brendshme

2013 – sot

Specialist në mjekësi interne – Subspecialist në nefrologji, Spitali klinik Zhan Mitrev, Shkup, Maqedoni

1991-2013

Shef i departamentit për transplantim të veshkave në Klinikën Universitare për Nefrologji Shkup

1975-2013

Klinika Universitare për Nefrologji, Fakulteti i Mjekësisë

2009-2011

Profesor i asociuar në Klinikën për Nefrologji, Dializë dhe Transplant në Spitalin Kremlin Bicetre – Paris

2003

Profesor i rregullt i mjekësisë së brendshme

1998

Profesor vizitues – Sérvice de néphrologie, Hôpital Necker, Paris

1997

Profesor i Asociuar i Mjekësisë së Brendshme

1991

Profesor asistent i mjekësisë interne, Fakulteti i Mjekësisë Shkup

1974 – 1990

Doktor specialist i punësuar në Departamentin e Dializës dhe Transplantit të Veshkave në Klinikën e Nefrologjisë

1985

Asistent në Mjekësinë Interne, Fakulteti i Mjekësisë Shkup

2009-2011

Sérvice de Nephrolige, Dialyse et Transplantation, Kremlin Bicétre Hospital, Paris. Chef de service: Prof Dr Bernard Charpantier

1998

Sérvice de Néphrologie- Necker Hospital: Prof Dr Tilman Drueke

1994

Kantonspital Basel, Klinik fur Nephrologie und Transplantation: Leiter: Prof Dr Gilbert Thiel

1993

Department of Nephrology and Transplantation, Royal Free Hospital, London, UK. Head: Prof Dr John Moorhead

1988

Forschung Nephrologie – Rostock  – DDR. Leiter: Prof Dr Dieter Falkenhagen

1986-1987

Specializim për transplantin e veshkave – Unité de transplantation rénale, Hôpital Necker, Paris. Chef de Service: Prof Dr Henri Kreis

2009

Çmimi shtetëror “Goce Dellçev” për veprën shkencore të botuar “Sëmundja kronike e veshkave – epidemiologjia, klinika dhe terapi”

2000

Çmimi shtetëror “11 tetori” për prezantimin e transplantit të veshkave në Maqedoni

1994-2004   Kryetar i Shoqatës së Nefrologjisë në MLD për dy mandate

2006-           Themelues dhe kryetar i Shoqatës së Maqedonisë për transplantim të organeve dhe indeve

2012-            Kryetar i Seksionit Maqedonas të Unionit Mjekësor Ballkanik

2012-            Anëtar i Këshillit të Shoqatës Frankofone për Transplant

2009-2019  Anëtar i Grupit të Punës ELPAT për Aspektet Etike të Transplantit të Veshkave dhe Indeve

1974 – 2019  Anëtarë në Shoqatat dhe Asociacionet e mëposhtme

  • Shoqata e Nefrologëve të Maqedonisë
  • Shoqata e Nefrologëve të Jugosllavisë
  • Shoqata Evropiane për Dializë dhe Transplant
  • Shoqata Ndërkombëtare e Nefrologjisë
  • Shoqata Ndërkombëtare për Organet Artificiale
  • Shoqata Ndërkombëtare për Transplant
  • Shoqata Evropiane për Transplantimin e Organeve
  • Shoqata Frankofone për Transplant

Autor dhe bashkautor i mbi 200 botimeve të publikuara në extenso, nga të cilat 62 u zhvendosën në Medline, kryesisht me faktor ndikimi

Pjesëmarrës si autor prezantues dhe/ose bashkëautor i të gjitha konferencave kryesore në nefrologji dhe transplantim të veshkave

Redaktor i kapitullit të Nefrologjisë në librin e Mjekësisë së Brendshme të botuar nga Fakulteti i Mjekësisë dhe Departamenti i Mjekësisë së Brendshme në 2004

Autor i monografisë “Sëmundja kronike e veshkave”, Departamenti i mjekësisë interne, Fakulteti i Mjekësisë në Shkup, 2009

Autor dhe bashkautor i monografisë “HOTT Project” si botim i projektit europian 2012-2016

Mentor i 3 disertacioneve të doktoraturës të mbrojtura në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup dhe 3 të tjera që janë në fazën përfundimtare

Mentor i 2 temave të magjistraturës të mbrojtura në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup dhe Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore në Universitetin Sveti Kliment Ohridski / Shën Kliment Ohridski në Manastir.

Pjesëmarrës dhe hulumtues kryesor i dy projekteve ndërkombëtare dhe 4 projekteve vendore të financuara nga Ministria e Shkencës së Republikës së Maqedonisë dhe MANU.

Anëtar i Bordeve Editoriale dhe recensues i disa revistave ndërkombëtare me faktor ndikimi.

Anglisht

Serbisht

Mjekë të tjerë nga ky departament

Vilma Ampova Sokolov

Dr. Vilma Ampova Sokolov

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

vilma.ampova@zmc.mk

Shihni profilin
Tanja Angjusheva

Dr. Tanja Angjusheva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

tanja.anguseva@zmc.mk

Shihni profilin
Borçe Georgievski

Prof. Dr. Borçe Georgievski

Spec. në mjekësinë e brenshme
Subspec. në hematologji

borche.georgievski@zmc.mk

Shihni profilin
Borjanka Georgieva

Dr. Borjanka Georgieva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

borjanka.georgieva@zmc.mk

Shihni profilin
Lilija Haxhievska

Dr. Lilija Haxhievska

Specialist në mjekësinë e përgjithshme

lilija.hadzievska@zmc.mk

Shihni profilin
Enver Idoski

Dr. Enver Idoski

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

enver.idoski@zmc.mk

Shihni profilin
Shpend Idrizi

Dr. Shpend Idrizi

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

shpend.idrizi@zmc.mk

Shihni profilin
Milka Klinçeva

Prof. Dr. Milka Klinçeva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

milka.klinceva@zmc.mk

Shihni profilin
Milan Markovski

Dr. Milan Markovski

Specialiste për mjekësi interne

Shihni profilin
Ilija Neshkovski

Dr. Ilija Neshkovski

Specialist internist

ilija.neskovski@zmc.mk

Shihni profilin
Katerina Ristoska

Dr. Katerina Ristoska

Subspecialiste në nefrologji

katerina.ristoska@zmc.mk

Shihni profilin
Zorica Zajkova

Dr. Zorica Zajkova

Specialiste interniste

zorica.zajkova@zmc.mk

Shihni profilin
Tanja Trpevska

Dr. Tanja Trpevska

Rezident në mjekësinë e përgjithshme

tanja.trpevska@zmc.mk

Shihni profilin
Vasko Tërpeski

Dr. Vasko Tërpeski

Doktor në mjekësinë e përgjithshme

vasko.trpeski@zmc.mk

Shihni profilin
Jasmina Zafirovska

Dr. Jasmina Zafirovska

Internist tireolog-diabetolog

jasmina.zafirovska@zmc.mk

Shihni profilin