TEVAR (Thoracic Endovascular Aortic Reconstruction) – një mënyrë moderne dhe e sigurt për trajtimin e aneurizmave të aortës

Doza e shëndetit ditor

Nëntor 11,2022

Në klinikën tonë në vazhdimësi kryhen ndërhyrje komplekse në fushën e kardiokirurgjisë. Një prej tyre është TEVAR (rindërtimi i aortës endovaskulare torakale). Në botë, dhe në klinikën tonë për herë të parë në Maqedoni, si risi, ka nisur para dhjetë vitesh dhe vazhdon të kryhet si procedurë.
Procedura TEVAR është një nga mënyrat më moderne dhe më të sigurta për trajtimin e aneurizmave dhe diseksioneve të aortës. Ndërhyrja në fakt përfaqëson implantimin e një proteze të aortës (stent i veshur i aortës, i bërë nga material sintetik), për trajtimin, pra anashkalimin e aneurizmës kronike, pseudoaneurizmin traumatik ose për ri-rrugëzimin e lumenit gjatë diseksioneve të aortës.

Kjo procedurë është ndjeshëm më e shpejtë dhe më pak traumatike për pacientin, e ndjekur nga më pak komplikime pas intervenimit në krahasim me kirurgjinë e hapur klasike të aortës.
Për shkak të kompleksitetit dhe urgjencës së ndërhyrjes dhe me qëllim për të shpëtuar jetën e pacientit, shpesh është vendimtare edhe shpejtësia me të cilën do të bëhet qasja për zgjidhjen e këtij problemi. Vetë ekzistenca e aneurizmave (zgjerimeve) të aortës torakale ose diseksioneve akute dhe kronike të aortës janë kushte mjekësore të karakterizuara nga një rrezik i rritur për pacientin për shfaqjen e rupturës (këputjes) së papritur të aortës, e cila zakonisht përfundon fatalisht për shkak të pamundësisë për të kryer ndërhyrjen si pasojë e gjakderdhjes.

Trajtimet operative të aneurizmave apo diseksionet e aortës torakale janë një nga operacionet më sfiduese për çdo qendër moderne kardiovaskulare, ku rreziku i komplikimeve është i lartë edhe në qendrat e zhvilluara ku kryhen një numër i madh operacionesh të tilla.

Ekipi ynë multidisiplinor që punon me procedurat TEVAR përbëhet nga:
Dr. Zvonko Atanasov – radiolog intervenues, dr. Nikolla Hristov – kirurg kardiovaskular, dr. Vilma Ampova Sokollov – kardiologe intervenuese, dr. Dragica Vuçkova – anesteziologe, infermierë dhe teknolog radiologjik.

Gjatë kontrollit me MSCT, u zbulua aneurizma kronike i lumenit të fals të aortës descendente torako-abdominale si pasojë e mbushjes retrograde me gjak nga rihyrjet e mëdha në zonën e daljeve të arterieve renale.
Ndaj pacientit në aktin e parë i është bërë visceral dibranching nga doktor Mitrev, që do të thotë bypass kirurgjik nga arteria iliake e majtë në truncus celicus, në arterien e sipërme mezenterike dhe në dy arteriet renale.
Pas disa ditësh dhe pas matjeve të bëra më parë dhe porositjes së protezës së aortës, në aktin e dytë bëhet implantimi i protezës së aortës, e cila në mënyrë intervenuese rimodelon aortën torako-abdominale, pra mbyllet rihyrja, me qëllim parandalimin e rikthimit të gjakut.
Pas kësaj ndërhyrje, pacienti pritet të shkojë në shtëpi pas 2 ditësh.

Më pas, pas disa ditësh dhe pas matjeve të bëra më parë dhe një proteze të porositur të graftit të aortës, në aktin e dytë implantohet proteza e aortës, e cila në mënyrë intervenuese rimodelon aortën torakoabdominale, pra mbyllet rihyrja, me qëllim parandalimin e retrogradës. mbushja e lumenit fals të aneurizmës.

Pas kësaj ndërhyrje, pacienti pritet të shkojë në shtëpi pas 2 ditësh.