Улогата на магнетната резонанца во дијагностика на цервикален карцином

Дневна доза здравје

октомври 10,2020

Начин на дијагностицирање и третирање на рак на грлото на матката

Цервикалниот карцином попознат како рак на грлото на матката е трет најчест гинеколошки малигнитет кој најприсутен кај млади жени (најчесто на 45 -55 годишна возраст) кој може да има сериозни консеквенци.

Ризик фактори

 • хуман папилома вирусот, најчесто тип 16 и 18,
 • мултипли сексуални партнери ,
 • прерана сексуална активност,
 • имуносупресија,
 • орални контрацептиви ,
 • пушење/никотин.

Клинички се презентира со вагинално крварење,вагинален дискомфорт .

Субклинички со абнормален цервикален скрининг тест (ПАП тест ).

Магнетната резонанца е дијагностички модалитет од избор за дијагностицирање на примарен тумор и неговата локална екстензија. За дијагностицирање на далечни метастази се користи компјутеризираната томографија.

Интернационалната Федерација за Гинекологија и акушерство (FIGO) со помош на Магнетна резонанца врши евалуација на значајните прогностички фактори како волумен на лезијата, метастатски лимфни јазли кои се значајни во поставување на стратегијата за третман.

Онколошкиот третман (зрачна и хемотерапија ) се следат со МР евалуација на лезијата.

Стејџингот со помош на магнетната резонанца е неопходен за прогноза и планирање на третманот. Прогнозата зависи од повеќе фактори меѓу кои туморскиот градус, волуменот на примарната маса и хистолошкиот степен.

Петгодишно преживувањето е околу 92% за стадиум I и  17% за стадиум IV.

Главната улога на радиологот со магнетната резонанца е да го утврди стејџингот кој е неопходен за менаџмент на пациентот – хирушки третман или хемо-радиотерапија.

Детекција на параметријална инвазија е круцијален знак во детерминирањето дали пациентот е кандидат за хирургија или не ,а магнетната резонанца е единствена метода од избор за детекција на параметријалната инвазија.

Припрема на пациенот за магнетна резонанца на мала карлица

 • За да се лимитира цревната перисталтика се администрира антиперисталтична медикација интравенски или интрамускулно пред снимањето.
 • Поради администрирање на контрастно средство 4-6 часа пред прегледот пациентот треба да е гладен.
 • Прегледот трае околу 30мин

Со магнетната резонанца се утврдува

 • визибилитет на туморот
 • големина на туморот и интактност на стромалниот прстен околу туморот
 • екстензија во вагината,инвазија на вагинален зид
 • инвазија на пелвичен зид со екстензија во пелвичните мускули
 • инвазија на мочен меур, уретери
 • инвазија на ректум
 • локорегионални лимфни јазли

 

Д-р Магделена Поповска Цветкова
Специјалист по дијагностика