Успешно изведена TAVI хибридна операција на срце

Дневна доза здравје

март 03,2021

Во нашата клиника од страна на кардиолошкиот тим предводен од д-р Никола Христов, а заедно со д-р Иван Милев, д-р Вилма Ампова-Соколов, анастезиолошкиот тим и д-р Тања Анѓушева, беше изведена една од најкомпликуваните хибридни операции на замена на срцеви залистоци кај пациент со тешка аортна стеноза. Поради фактот дека овој пациент веќе беше претходно опериран со направен бајпас, ризикот од повторно отворање на градниот кош беше огормен и затоа беше одбран ваквиот хибриден пристап.
Имено, оваа операција позната скратено како TAVI (Trans-catheter Aortic valve Implantation), всушност претставува операција при која се поставуваат вештачки аортни залистоци на местото на оштетените природни аортни залистоци, без при тоа да се отвори градниот кош. Залистокот се поставува преку катетер кој влегува преку артеријата на ногата и од таму стигнува до заболениот залисток.

По пат на софистициран маханизам, оштетениот залисток се истиснува и се заменува со нов функционален биолошки залисток кој обезбедува долгогодишна непречена работа на срцето.
TAVI се препорачува за пациенти кои се категоризирани како високоризични кај кои веќе биле направени операции на срце со потреба за третман на аортна валвула или пак поради други придружни болести кои го зголемуваат ризикот.
Малата инвазивност на операцијата за пациентот обезбедува краток болнички престој во траење од само 1 ден, побрзо заздравување и мала можност за дополнителни компликации.
Нашиот пациент од Струмица г-ди Јордан Мираковски, веќе замина дома и се чувствува одлично.