За сите оние кои примиле вакцина: Нов IgG SARS – CoV-2 тест кој се препорачува да се направи најмалку 15 дена после примена втора доза од вакцината

Дневна доза здравје

март 03,2021

Нашата лабораторија будно ги следи најновите истражувања поврзани со коронавирусот и ги применува сите видови тестови за SARS-Cov-2 вирусот. Најновиот тип серолошки квантитативен тест кој веќе се изработува е IgG SARS – CoV-2 кој покажува каков е имунолошкиот одговор на организмот на примената вакцина. Со овој тест се детектираат IgG антителата, вклучително и неутрализирачките антитела, на рецептор-врзувачкиот дел (RBD) S1 суб-единицата на “spike” протеинот на SARS-CoV-2.

Тој може да помогне при:

– Одредување и следење на имунолошкиот одговор на вакцините, вклучувајќи и истражување за да се утврди колку долго трае одговорот ;
– Во проценка дали нивото на антителата е резултат на природен одговор на вирусот или одговор на примената вакцина ;
– Во проценка на нивоата на антитела за да се утврди потенцијалот за донирање на конвалесцентна плазма.

Тука да напоменеме дека доколку се следи ефектот од вакцинацијата, многу е важно тестот да се изведува во иста лaбораторија, со иста метода. Ова се препорачува затоа што различни лаборатории имаат различни тестови и вредности.

Секако достапни се и веќе познатите типови на тестови:
IgG SARS-CoV-2 тестот од крвта, кој детектира антитела на нуклеокапсидниот протеин на вирусот.
IgM SARS-CoV-2 тестови, кои овозможуваат откривање неодамнешна инфекција и понатамошна прогресија на болеста.