Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Д-р Енвер Идоски

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Place of birth:

E-mail:

enver.idoski@zmc.mk

2011

Субспецијализација по кардиологија на универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, Македонија

2004
Постдипломска квалификација за абдоминална ехографија

1998

Дипломира како општ лекар на медицинскиот универзитет во Софија, Бугарија

2004 – во тек

Специјалист по интерна медицина – Субспецијалист по кардиологија во Клиничка болница Жан Митрев, Скопје, Македонија

2011

Избран за асистент на медицинскиот факултет при УГД Штип

1999

Општ лекар во воената амбуланта во Дебар

2003
Специјализација за интерна медицина на медицинскиот универзитет во Софија, Бугарија

2001

Курс за ехокардиографија

2000

Курс за ехографија во медицината

1998

Курс за превентивна кардиологија на медицинскиот универзитет во Софија, Бугарија

– 6-тата национална конференција за ехокардиографија во Созопол,

– Бугарија (September, 2000)

– 8-иот национален конгрес за гастроентерологија и ентерална исхрана Софија, Бугарија (Ноември, 2002

– Конгрес за кардиологија во Охрид, Македонија (2006) (2010)

– Конгрес за кардиологија во Велешта, Македонија (2006)

– Седми хрватски ехокардиографски состанок, Дубровник, Хрватска (2013)

– Петти македонски конгрес по кардиологија јуни 2014 година

 

 • Неинвазивни процедури
  • Трансторакална ехокардиогтафија
  • Трансезофагеална ехокардиографија
  • Васкуларен Доплер на крвни садови на екстремитети
  • Васкуларен Доплер на каротидни  артерии
  • Транскранијален Доплер
  • Абдоминална ехографија
  • Ехографија на тиреоидна жлезда
  • Коронарен стрест тест
  • 24 часовен холтер ЕКГ мониторинг
  • АБП мониторинг ( 24 часовно следење и анализа на крвниот притисок)
 • Инвазивни процедури:
  • Поставување на IABP (интрааортална балон пумпа)
  • Перикардиоцентеза
  • Перкутана торакална дренажа
  • Плеврални пункции
  • Парацентеза ( Вадење на течност од стомак )
  • Пласирање на CVK ( Централен венски катетер )
  • Пласирање на артериска линија за континуирано следење на артерискиот притисок
  • Хемодинамски мониторинг ( Vigileo )
  • Пласирање на фолиеви уринарни катетри
 • Лекарска комора на Македонија
 • Македонско кардиолошко здружение
 • Европско кардиолошко здружение
 1. Enver Idoski, Tanja Angusheva, Zan Mitrev
  REVERSE LEFTVENTRICULAR REMODELLING AFTER SURGICAL CORRECTION OF ISCHAEMIC MITRAL REGURGITATION
  Седми хрватски ехокардиографски состанок, Дубровник, Хрватска ( 2013 )
 2.  Митрев Ж, Идоски Е, Христов Н, Мантов М, Димитровска М,Ристов Т.
  Средни резултати од следењето на редукционата асцедентна аортопластика.
  Четврит конгрес на кардиолозите на Македонија 2010 година стр. 144
 3. Митрев Ж, Идоски Е, Христов Н, Димитровска М, РистовТ, Павлов Б. Конвенционален кардиоплегичен арест наспроти операција на пулсирачко срце со тешко оштетена лева комора.
  Четврит конгрес на кардиолозите на Македонија 2010година. стр. 141
 4. Митрев Жан, Идоски Енвер, Христов Никола, Павлов Борче.
  Срцева силуета по митрален валвуларен репласман, трикуспидна анулопластика и биатриопластика.
  Четврит конгрес на кардиолозите на Македонија 2010година. стр. 139
 5. Mitrev Zan, Idoski Enver, Hristov Nikola.
  Spontaneus recanalization of occluded saphenous vein graft following femoro-politeal bypass.
  Четврит конгрес на кардиолозите на Македонија 2010година. стр. 147
 6. Z. Mitrev, T. Anguseva, V. Belostotskij, V. Petrovski, N. Hristov, E. Idoski, Surgical treatment of aortic aneurysms in a patient with ehlers-danlos syndrome.
 7. Енвер Идоски, Жан Митрев.
  Хируршки третман на постинфарктен VSD.
  Стручен симпозиум на здружението на лекари на Р. Македонија. Струга 27.10.2006 година. MEDICUS ISSN 1409-6366-UDC61 2006 година
 8. Mitrev Zan, Idoski Enver, Hristov Nikola, Pavlov Borce.
  Cardiac silhouette following a mitral valve replacement, tricuspid annuloplasty and atrioplasty of both atria.
  Четврит конгрес на кардиолозите на Македонија 2010година. стр. 140
 9. Shpend Idrizi, Ivan Milev, Enver Idoski, Anica Vasileva, Tanja Angjuseva, Zan Mitrev.
  Transesophageal echocardiography in the early postoperative period following open heart surgery.
  Стручен симпозиум на здружението на лекари на Р. Македонија. Струга 27.10.2006 година. MEDICUS ISSN 1409-6366-UDC61 2006 година
 10. Tanja Anguseva, Ivan Milev, Vlado Petrovski, Anica Vasileva, Enver Idoski, Borjanka Georgieva, Zan Mitrev.
  Intraoperative 3D transesophageal evaluation of the heart.
  Стручен симпозиум на здружението на лекари на Р. Македонија. Струга 27.10.2006 година. MEDICUS ISSN 1409-6366-UDC61 2006 година.
 11. Mitrev Z., Anguseva T., Belostotckij V., Petrovski V., Hristov N., Idoski E.
  Surgical treatment of aortic aneurysms in a patient with Ehlers-Danlos syndrome
  05/2010 Portoroz, Slovenia “7th Annual Euro-Asian Bridge Society”
 12. Mitrev Z., Anguseva T., Belostotckij V., Petrovski V., Idoski E.
  Spontaneous rupture of Left Ventricle true aneurysm
  05/2010 Portoroz, Slovenia “7th Annual Euro-Asian Bridge Society”
 13. J. Mirchevski, Zh. Mitrev, Zh. Popov, B. Stavreski, T. Angjuseva, E. Idoski, M. Klincheva
  Total Duodenopancreatectomy With Right Radical Nephrectomy ang Retroperitoneal Lymph Dissection a Malignant Tumor of Pancreas With Surrounding
 14. Mitrev Ž, Anguseva T, Hristov N, Stoicovski E, Idoski E, Milev I, Idrizi S
  Surgery for thoracoabdominal aortic aneurysm
 15. Mitrev Ž,Anguseva T, Stoicovski E, Hristov N, Idoski E, Matvejcuk A Reconstructive surgery for Aortic Valve and Aortic Root.
 16. Klincheva M, Ambarkova Vilarova E, Anguseva T, Milev I, Idoski E, Mitrev Z
  Combination of genetic mutations could lead to myocardial infarction in a very young male adult – CASE REPORT
 17. Z.Mitrev, T.Anguseva, E.Stoicovski, N.Hristov, E.Idoski, A.Matvejcuk*
  Reconstructive surgery for Aortic Valve Stenosis
  *MORF 3 CVKG im.A.A.Vishnevskogo,Krasnogorsk,Moscow region
 18. Z.Mitrev ,T. T. Angusheva , N.Hristov.,E Stoicoski, E. Idoski , A. Mtvejcuk
  **MORF 3 CVKG im.A.A.Vishnevskogo,Krasnogorsk,Moscow region
  Surgery for thoracoabdominal aortic aneurysm
 19. Dr. Elena Vilarova Ambarkova, D-r Enver Idoski
  RATIONAL USE OF BLOOD COMPONENS IN CARDIAC SURGERY – OUR NINE YEARS EXPERIENCE

Англиски

Српски