Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Д-р Вилма Ампова Соколов

Спец. по интерна медицина - Супспец. по кардиологија

Place of birth:

E-mail:

vilma.ampova@zmc.mk

2018
Супспецијализација по Кардиологија на Медицински факултет Гоце Делчев – Штип

2011
Специјализација по интерна медицина на Медицински факултет Св. Кирил и Методи – Скопје

2002
Вработена во ПЗУ Филип Втори – Скопје

2001
Завршен Медицински факултет на Медицинска Академија – Софија, Р. Бугарија

 

2020 -во тек
Едукација и дозвола за самостојна работа за транкатетар замена на аортна валвула (transcatheter aortic valve implantation – TAVI)

2018- во тек
Специјалист по интерна медицина, Супспецијалист по кардиологија во Жан Митрев Клиника, Скопје, Македонија

2016
Специјалист по интерна медицина во Жан Митрев Клиника, Скопје, Македонија

2011 -2016
Специјалист по интерна медицина – во ПЗУ Филип Втори – Скопје, Македонија

2002-2016
Инвазивна и неинзазивна Кардиологија во ПЗУ Филип Втори – Скопје

 • Трансторакална ехокардиографија.
 • Дијагностички коронарографии.
 • Перкутани коронарни интервенции.
 • Асистирање при конгенитални интервентни процедури (дивајси) – адулти и деца.
 • Имплантација на интра-аортална балон пумпа.
 • Инвазивен мониторинг.

2024
ТАВИ курс во Универзитетската клиника Св. Ана – Софија, Бугарија

2023
Техники на комплексни интервенции (Coplex interventional tecniques) – Meril Centar, Вапи, Индија.

2022
ЕРАЗМУС курс за кардиоимиџинг – магнет на срце и компјутерска томографија на срце

2020
Едукација за транкатетар замена на аортна валвула (transcatheter aortic valve implantation – TAVI)

2009
Курс за Напредно одржување во живот во организација на македонското здружение за реанимација под покровителство на Европското здружение и 5 годишна сертификација

2007
– Курс за Трансторакална ехокардиографија и нејзина клиничка апликација во организација на Европската асоцијација за ехокардиографија – Белград, Р. Србија

-Едукација за Контрола на Интрахоспитални инфекциии во Клинички Болнички Центар – Ребро – Загреб, Р. Хрватска, под менторство на Проф. Др. Смиља Калениќ

2006-2007
Едукација Интервентна Кардиологија под менторство на Проф. Др. Сашко Кедев

 • Неинвазивни процедури
  • Трансторакална ехокардиографија
  • Трансезофагијална ехокардиографија
  • Доплер на артериската циркулација на врат и на екстремитетите
  • Коронарен стрес тест
  • 24 часовен ЕКГ и АБП мониторирање
  • Спирометрија
  • Ергоспирометрија
 • Инвазивни процедури
  • Коронарографијa и срцева катетеризација (инвазивна дијагностика)
  • Стентирање на коронарните артерии и артериите на периферија
  • Транскатетер замена на аортна валвула (ТАВИ процедура)
  • Третман на вродени срцеви мани – затворење на персистентен форамен овале при мигрени
  • Кардиоверзија
  • Имплантација на привремен пејсмекер
  • Плеурална пункција
  • Транскраниален доплер – при мигрени
  • Учество во процедура – Thoracic endovascular aortic repair (TEVAR) – Трансторакална ендоваскуларна репарација на аорта
 • Член на лекарска Комора на Р. Македонија
 • Член на Македонското Кардиолошко Здружение
 • Член на Европското Кардиолошко Здружение
 • Член на Македонското Здружение за Интрахоспитални инфекции
 • Член на Македонското Здружение за Ресусцитација
 • Член на Европското Здружение за Ресусцитација
 • Член на Македонското Здружение за Кардиална, Торакална, Васкуларна и ендоваскуларна хирургија

Англиски

Бугарски

Српски