Физикална терапија - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Физикална терапија

Во одделот за физикална терапија се спроведува физиотерапија за пациенти кои се борат со проблемите предизвикани од пролонгираната имобилност, и истите имаат за цел подобрување на координацијата, зголемуањето на мускулната сила и флексибиноста на телото.  Физиотерапијата се спроведува врз индивидуалните потреби на пациентот со што се овозможува ефективен третман и долготрајна подвижност и истиот може да се состои од  медицински вежби, електротерапија и респираторна физиотерапија.

 

Постоперативната физикална терапија

Главните цели во постоперативната физикална терапија се да се поттикне реинфлација  на респираторниот систем, односно на ателектатични области од белите дробови и да се одржи соодветна вентилација, да се помогне во отстранување на вишокот на бронхијален секрет и во одржување на влажноста на респираторниот тракт. Како и да се помогне околу општата мобилност на пациентот, надвор од креветот, односно за рана мобилизација на пациентот.  Превенција од намалена мобилност на зглобовите или лошо држење на телото, како резултат на инвазивни линии, трахеални цевки, дренажа, како и следење на соодветно и навремено олеснување на болката и соодветна кислородна терапија, според индивидуалните потреби на секој пациент.

Респираторната физикална терапија

Респираторната физикална терапија ја зголемува силата, издржливоста и ефикасноста на респираторните мускули. Самата терапија всушност го зголемува белодробниот волумен и ја подобрува размената на гасови. Ова доведува до намалување на напорот кој што го вложува пациентот за да може правилно да дише и овозможува релаксација на дишните мускули. За таа цел, за да се постигне ова, нашите физиотерапевти формираат план/програма за активност која овозможува враќање на мобилноста, мускулната и респираторната сила на пациентите на интензивна нега. Доколку пациентот е неактивен, имобилен, тоа доведува до последици врз нивниот кардиоваскуларен, нервномускулен и респираторен систем.

CPAP (постојан позитивен притисок на дишните патишта) претставува метод во респираторната терапија кој постојано го одржува притисокот на дишните патишта во текот на целиот респираторен циклус со помош на уреди за механичка вентилација.

 

Рана мобилизација

Раната мобилизација на интензивна нега претставува многу повеќе од промена на положбата на пациентот. Тоа е превентивна форма на физичка и когнитивна рехабилитација, ангажирање на критично болен пациент во активност што ќе му помогне при закрепнување и подобрување на состојбата на кардио-пулмоналниот систем, превенира намалување на мускулната сила и појава на зглобни контрактури. Овој ангажман може да биде тежок процес, меѓутоа раното започнување барем со минимална дневна активност, по можност уште на почетокот на престојот на интензивна нега, му овозможува на пациентот поголема физичка независност, поголема шанса за брзо отпуштање од болница, за рехабилитација во домашни услови и ја намалува стапката на делириум од подолг болнички престој.

Позитивните ефекти од рана мобилизација се подобрување на периферната циркулација, функционалниот капацитет на белите дробови, како и зголемување на силата, издржливоста и ефикасноста на респираторните мускули.  Исто така се овозможува подобрување на мукоцилијарниот клиренс и актот на експекторација, а се превенира и појава на тромбоза, пневмонија, ателектази и други компликации.

 

Електротерапија

Неуромускулната стимулација се постигнува со испраќање на електрични пулсации низ кожата кон нервите и мускулите за да се создаде неволева мускулна контракција. Бидејќи стимулацијата на нервите и мускулите може да се постигне преку електрични пулсации, овој модалитет може да помогне во спречување од појава на мускулна атрофија. Соодветно на тоа, пациентите можат да бидат третирани со употреба на терапевтски третман за добивање на мускулна контракција, со што се подобрува и се одржува тонусот на мускулите без вистинска физичка активност.