ДРУГИ УСЛУГИ

СТЕРИЛИЗАЦИЈА

Централна стерилизација

Централната стерилизација опфаќа комплексна предстерилизациска и стерилизациска постапка при обработка на медицинските помагала, како основен предуслов за асептичко работење.

Прием на медицински помагала за обработка

• стандардизација на транспорт и прием на медицински помагала;

• обработка на медицински помагала;

• третман на инструменти во ултразвучна кадичка;

• машинска обработка на флексибилна ендоскопија;

• машинска обработка на шишиња за аспирација, набулајзери, тацни;

• машинска обработка на хируршки инструменти, контејнери, црева за аспирација, бебешки шишенца, кломпи…;

• документирање на постапките индикатори;

• контрола на полнење со хемиски индикатори.

•документирање на стерилизациската постапка

• еднострано пакување во фолии;

• двострано пакување во фолии;

• пакување во контејнери;

• пакување во крпи и креп хартии.

Централна стерилизација

Затворање на фолии

Затворање на фолиите (двокомпонентно пакување од ламинатен филм и хартија од чиста целулоза помеѓу кои се наоѓа индикатор за автоклав стерилизација и гасна стерилизација) со помош на машина за лемење на температура од 175°C.

Затворање на фолиите (двокомпонентни пакувања помеѓу кои се наоѓа индикатор за плазма стерилизација) со помош на машина за лемење на температура од 135°C.

Затворање на фолии

Стерилизациска обработка на медицински помагала

Автоклав стерилизација – на пареа

• најпогодна;

• најуспешна;

• најевтина.

Формалинска стерилизација

• ниска температура на 60°C;

• работа во негативен притисок.

Плазма стерилизација со H2O2 и високофрекфентна струја

• сигурна;

• веродостојна;

• брза;

• ниска температура на 55°C;

• нема штетно дејство на околината.

Контрола на стерилизациската постапка

• вакум тест;

• Bovie & Dick-тест;

• биолошка контрола со 3М Атест биолошки.

•складирање на медицинските помагала, издавање и транспорт.

•документирање на издавањето на медицинските помагала.

Стерилизациска обработка на медицински помагала