Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Трансфузиона медицина

Вовед

Трансфузионата медицина ( трансфузиологија) е медицинска гранка која се однесува на трансфузија на крв и крвни компоненти и хемовигилноста. Дејноста ја обавуваат лаборанти трансфузисти под супервизија на лекар специјалист трансфузиолог.

Хемовигилноста ги покрива сите активности во ланецот на трансфузионата медицина од дарителот на крв до примателот. Овие постапки овозможуваат идентификација и превенција на појавата или повторувањето на несакани ефекти асоцирани со трансфузија на крвни компоненти со цел да се зголеми безбедноста и ефикасноста при трансфузија на крв (СЗО). Во таа насока е рационалната употреба на крвните компоненти (навремена трансфузија само таму каде е навистина потребна), од причина што крвта е ограничен ресурс од хумано потекло, но и трансплантат на туѓо ткиво чија употреба е поврзана со низа несакани ефекти кај примателот.