Скрининг за карцином на грлото на матката, ХПВ типизација или ПАП тест?

Дневна доза здравје

јуни 06,2024

Главна причина за појава на цервикален карцином е перзистентна инфекција со високо ризични типови на ХПВ ( хуман папилома вирус), кој е најчестата сексуално пренослива инфекција. Не секој ХПВ вирус предизвикува карцином. Такви се онкогените типови ХПВ 16 и ХПВ18 кои заедно се одговорни за преку 70 % од сите карциноми на грлото на матката.

Скрининг методи

Постојат неколку видови:

  • Молекуларен тест – тој служи за детекција на присуство на ХПВ. Познат е уште како ХПВ типизација.
  • Цитолошки тест – овде спаѓаат:

-Конвенционалниот ПАП тест и
-Liquid-based cytology (LBC)

  • Визуелна инспекција. Таа која може да се изведе на два начини:

-со помош на оцетна киселина или Lugol’s iodine
-со помош на колпоскоп или камера

Денес препораките на светските здруженија за гинекологија и акушерство поттикнуваат примена на обете методи во зависност од возраста и предходните скрининг наоди, задолжително во комбинација со визуелната инспекција.

Информации кои не смеете да ги заборавите

  • Почеток на скрининг една година по почеток на сексуални односи.
  • До 30 години скрининг со ПАП тест на 3 години доклку се негативни наодите.
  • Од 30 до 65 години постојат две опции – скрининг со цитологија секои три години или скрининг со ХПВ и цитологија на 5 години кај пациентки кои имаат негативни скриинг резултати.
  • Над 65 години скринингот може да престане кај одредена категорија на пациентки.
  • Позитивен цитолошки наод или ХПВ типизација со високо ризичен ХПВ тип – индицира понатамошни дијагностички постапки како:

-колпоскопија
-биопсија и ендоцервикална киретажа

Дефинитвна дијагноза се поставува по земање на биоптичен примерок и хистопатолошка анализа.
Закажете го вашиот преглед на 02 3091 484