Aktivitetet me të cilat shënuam Javën e luftës kundër sëmundjeve kardiovaskulare

Ngjarje

Mars 03,2022

Ndajmë përsëri me ju disa nga aktivitetet me të cilat shënuam Javën e luftës kundër sëmundjeve kardiovaskulare, organizuar nga ekipi i psikologëve të klinikës tonë. Ligjeratat dhe seminaret për vullnetarët e Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit /City Red Cross of Skopje, u mbajtën nga psikoterapistja e licencuar Asst. Dr. Kristina Egumenovska, psikologia e licencuar dhe specialiste për psikoterapi Marija Axhioska, fizioterapisti Nikodin Veljanoski, specializantja në kardiokirurgji Dr. Simona Patçeva dhe Dr. Zvonko Atanasov specialist në radiodiagnostikë.