Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Дневна доза здравје

Назад до Дневна доза здравје

26.05.2015

Приказ на случај со цироза на црниот дроб поради Б – Хепатит

Приказ на случај со цироза на црниот дроб поради Б – Хепатит, со хепатоспленомегалија и изразен хиперспленизам и тромбоцитопениа ( 17.000 тромбоцити)

Dg. Cyrrhosis hepatis post hepatitidem –B. Hepatosplenomegalia. Hypersplenismus. Trombocitopenia. Ascites.Op. Splenectomia laparoscopica, conversio clasica. Drainage.

Пациент на 47 години. Лечен во нашата установа од 12.03.2015 до 27.03.2015.год.Пред повеќе години заболел од Б-хепатит. Како последица се јавува црнодробна цироза, со хепатоспленомегалија, портална хипертензија, езофагеални варикси од 2 степен, како и асцит. Постои изразена тромбоцитопениа(намален број на тромбоцити)Анамнестички, проблемот постои повеќе години, а од пред неколку месеци почнува да се смалува бројот на тромбоцитите, така да во моментот на приемот во нашата установа, нивните вредности беа 17.000.Предоперативно од десниот плеврален простор се евакуираа околу 10 литри на серозна течност. ( процесот на дишење беше сериозно загрозен .)Поради овие проблеми пациентот е испитуван и лечен претходно во други установи и индицирана е трансплантација на црниот дроб во друга држава, како единствено решение на неговите проблеми.Пациентот е примен во нашата установа иктеричен, со вредности на билирубинот 102, АСТ = 131, АЛТ=95, со вредности на тромбоцитите 0д 17.000,, албумини 18, тотал.проптеини 41.Индициравме оперативна интервенција –Спленектомија.Следи предоперативна подготовка на пациентот, дадени се одредени дози на Албумини, единици на тромбоцитна маса, како и корекција на останатите параметри, по што пациентот го опериравме. На 16.03.2015 во ОЕТ анестезија пациентот го опериравме. Оперативната интервенција ја зпочнавме по лапароскопски пат, ја ослободивме слезенката од околните врски и прираслици, го ресециравме и хилусот, но поради големината и хемостазата се направи минилапаротомија.Интраоперативно слезенката е во целост наголемена, тврдоеластична по конзистенција, слепена за латералниот ѕид на абдоменот и за дијафрагмата со обсежни прираслици со знаци за инфламација, кои со постепена оштра препарација се ослободија. Целата површина на слезенката е прекриена со беличасти дебели наслаги кои црвсто прираснуваат за нејзината капсула. Црниот дроб е со силно напредната цироза, а во абдоминалната празнина се најде и извесна количина на асцитна течност. Постоперативниот тек течеше уредно. Бенефитот од оперативната интервенција е очигледен:- Вредностите на тромбоцитите постеопено се зголемуваа и на отпустот изнесуваа 96.000. – Асцитна течност веќе немаше. ( релативна корекција на порталната хипертензија. )- Вредностите на албумините пораснаа од 18 на 28. – Тоталниот билирубин oд 102, падна на 29 при отпустот, а вредностите на трансаминазите постоперативно до отпустот, се нормализираа. – Пациентот се воведе во нормална постоперативна исхрана, тегобите кои ги имаше предоперативно веќе ги нема.- Процесот на дишење се нормализира ( во плевралните простори веќе не се создава серозен излив ).Како заклучок може да се каже следното: Кај пациентите со цироза на црниот дроб кои покрај спленомегалија имаат и хиперспленизам со изразена тромбоцитопенија која понекогаш е инкопатибилна со животот на пациентот, индицирана е спленектомијата како најбрза, хируршка метода на лечење, која дава многу брза корекција на голем дел од проблемите кои пациентот ги имал претходно, а со тоа дава шанса за додатни други процедури во лекувањето, како и добра основа понатаму и за трансплантација на црниот дроб.

Д-р Бошко Ставрески абдоминален фирург