Тимот на Жан Митрев

Слаѓана Јошевска – Јовановска

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

slagjana.jovanovska@zmc.mk

1993 – 1997

Специјалист по Анестезиологија и Реаниматологија КАРИЛ –Медицински факултет при “Св.Кирил и Mетодиј” – Скопје, Северна Македонија

1981 – 1987

Дипломиран доктор на медицина при Медицински факултет на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје, Северна Македонија

1977 – 1981

Средно образование во Гимназија “Цветан Димов'” Скопје

2021 – во тек

Специјалист по анестезиологија и реаниматологија во Клинична болница „Жан Митрев“, Скопје

2005 – 2021

ПЗУ Ре-Медика во операциона сала преанестетичка визита на болните

1) Анестезија за елективни и ургентни случаи од различни специјалности

 • Абдоминални (лапараскопски и класични)
 • уролошки (трансуретрални, лапароскопски и класични)
 • амбулантни анестезии во ОРЛ
 • ортопетски
 • торакални
 • гинеколошки
 • акушерски

2) Регионална анестезија

 • спинална анестезија
 • епидурална аналгезија кај абдоминални и торакални интервенции
 • епидурална анестезија кај лапараскопски абдоминални интервенции
 • епидурална аналгезија за спонтано породување
 • епидурална и спинална анестезија за царски рез

3) Интензивна нега

 • следење на пациенти на вентилатор (различни режими на вентилација)
 • терапија на пациенти со пореметувања на ацидобазниот статус и болести на хомеостазата
 • тотална парентерална нутриција
 • терапија на пациенти со астматичен статус и обструктивна болест на белите дробови
 • терапија на пациенти со епилептичен статус

2000-2005

Анестезиолог во специјална болница за Кардиохирургија “Филип II” Скопје

 1. Операциона сала

– Преанестетичка визита на болните

– Анестезија за елективни и ургентни случаи од различни специјалности:

 • абдоминални (лапараскопски и класични)
 • уролошки (трансуретрални, лапароскопски и класични)
 • амбулантни анестезии
 • торакални

-анестезија кај пациенти при комплексни кардиохируршки интервенции:

 • бај пас хирургија со и без машина за вонтелесен крвоток (beating heart)
 • реконструкција и замена на залистоци автотрансплантација на срце
 • замена на асцендентна и десцендентна аорта со артефицијален графт (дисекции на аорта)
 • бај пас хирургија на периферни артериски крвни садови
 • операции на вродени срцеви мани

-инвазивен хемодинамски мониторинг во тек на кардиохируршки интервенции

 • канулација на артерија (радијална, брахијална, феморална)
 • поставување на централен венски катетер (в.субклавија, в. Југуларис интерна, в.феморалис)
 • поставување на пулмонален катетер

– one lung ventilation – при операции на граден кош

-терапија на шокови состојби, масивни трансфузии, болести на хомеостазата

 1. Регионална анестезија
 • спинална анестезија
 • епидурална аналгезија кај абдоминални и торакални
 • интервенции
 • висока епидурална анестезија кај операции на отворено
 • срце (awake Coronary by pass surgery)
 • епидурална анестезија кај лапараскопски абдоминални
 • интервенции

3. Интензивна нега

 • следење на пациенти на вентилатор ( различни режими на вентилација)
 • терапија на акутна бубрежна слабост со CAVH (континуирана артериовенска хемофилтрација) и хемодијализа
 • терапија на пациенти со пореметувања на ацидобазниот статус и болести на хомеостазата
 • тотална парентерална нутриција
 • терапија на пациенти со астматичен статус и обструктивна болест на белите дробови
 • постоперативно лекување на пациенти со срцеви мани, дилатативна кардиомиопатија, болести на залистоци и коронарна артериска болест
 • терапија на кардиоген шок и поставување на интрааортална балон пумпа

1993 – 2000

Анестезиолог во Одделот за Анестезија при Воената Болница – Скопје, Северна Македонија

1988 – 1993

Општ лекар во Здравствен дом Ресен (детски дизпанзер и амбуланта за општа медицина) – Ресен, Северна Македонија

2019 – 2019

Шестиот македонски конгрес по анестезија, реанимација и интензивно лекување – Охрид, Северна Македонија

2019 – 2019

Неонатален васкуларен пристап – Скопје

2018 

ESA Focus Meeting on Perioperative Medicine – Софија, Бугарија

2018 

Амерканско – македонски стручен симпозиум: Акушерска анестезија и периоперативна безбедност – Скопје

2018

Третман на хронична болка и малигни заболувања на кожа со осврт на светски искуства од употребата на Канабис за медицински цели – Скопје

2016

ARUD 2016 Congress – Balkan States Anesthesia Days III – Orthopedic Anesthesia and Intensive Care – Скопје

2011

30th Annual Congress of the European Society of Regional Anesthesia & Pain Therapy (ESRA) – Организиран од ESRA – Дрезден, Германија

2010

The Second International Symposium on Obstetric Anesthesia and Perinatal Medicine – Организиран од Texas Tech University Health Sciences Center – Paul L. Foster School of Medicine and UMK  во Познан, Полска

2010

IV Конгрес на анестезиолози на Македонија – Организиран од Macedonian Society of Anesthesia, Reanimation and Intensive Care Medicine & ЗЛАРИЛ – Скопје

2008

Симпозиум – Нови терапевтски пристапи за успешна хемостаза кај упорни крварења – Скопје

2008

Школа по анестезиологија – Инхалациска анестезија – Маврово

2007

Интензивно лекување, итна медицина, крв и трансфузија на крв – организиран од Катедрата за анестезија при Медицинскиот факултет Скопје и Фондацијата за Европска едукација – Дојран

2007

Курс за базично одржување во живот – Организиран од European Resuscitation Council – Скопје

2006

Срце, циркулација, анестезија – организиран од Катедрата за анестезија при Медицинскиот

факултет Скопје и Фондацијата за Европска едукација – Дојран

2005

VIII National Congress in anesthesiology and intensive care with international participation – организиран од Bulgarian Society of Anesthesiologists – Велико Трново, Бугарија

2005

Базичен курс за клиничка нутриција – Организиран од Македонското и Европско здружение за парентерална и ентерална нутриција Адријатик клуб –Охрид

2005

Анестезија, респирација и торакс – Организиран од Катедрата за анестезија при Медицинскиот факултет Скопје и Фондацијата за Европска едукација – Дојран

2005

Семинар – Комуникациски вештини и тимска работа – Организиран од Центарот за образование по менаџмент Мотива

2004

Анестезија, организација, пациент и операција – Организиран од Катедрата за анестезија при Медицинскиот факултет Скопје и Фондацијата за Европска едукација – Дојран

2003

Неурохируршка анестезија и интензивно лекување,локорегионална анестезија и терапија на болка – Организиран од Катедрата за анестезија при Медицинскиот факултет Скопје и Фондацијата за Европска едукација – Дојран

2002

Мајка, дете, несакани дејства на лекови – Организиран од Катедрата за анестезија при Медицинскиот факултет Скопје и Фондацијата за Европска едукација – Дојран

2001

Интензивно лекување, итна медицина, крв и трансфузија на крв – Организиран од Катедрата за анестезија при Медицинскиот факултет Скопје и Фондацијата за Европска едукација – Дојран

2000

Кардиоциркулаторен систем, крв и крвни деривати од анестезиолошки аспект – Организиран од Катедрата за анестезија при Медицинскиот факултет Скопје и Фондацијата за Европска едукација – Дојран

 • Лекарска комора на Република Северна Македонија
 • European Society of Anesthesiology (ESA)
 • Здружение на анестезиолозите на Северна Македонија

Англиски
Српски

Останати доктори од овој оддел

Емил Стоицовски

Д-р Емил Стоицовски

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

emil.stoicovski@zmc.mk

Види го профилот
Драгица Везенкова Вучкова

Д-р Драгица Везенкова Вучкова

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

dragica.vuckova@zmc.mk

Види го профилот
Тања Грамосли

Д-р Тања Грамосли

Спец. по анестезиологија и реаниматологија

tanja.gramosli@zmc.mk

Види го профилот
Симона Деспотовска

Д-р Симона Деспотовска

Специјализант по анестезиологија со интензивно лекување

simona.despotovska@zmc.mk

Види го профилот
Марко Ѓоргон

Д-р Марко Ѓоргон

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

marko.gjorgon@zmc.mk

Види го профилот
Сања Маринковиќ Бојаџиевска

Д-р Сања Маринковиќ Бојаџиевска

Спец. по анестезиологија со интензивно лекување

sanja.marinkovic@zmc.mk

Види го профилот
Јована Стојменовиќ

Д-р Јована Стојменовиќ

Специјализант по анестезиологија со интензивно лекување

jovana.stojmenovik@zmc.mk

Види го профилот