Што е магнетна резонанца на срце и како се изведува

Дневна доза здравје

октомври 10,2019

Магнетна резонанца (МР) на срце е неинвазивна дијагностичка метода која користи магнетно поле и радиофрекфентни бранови за да создаде детална слика на срцето, крвните садови и околните органи.

За што може да се користи магнетна резонанца на срце?

 • Да се провери дали има оштетување на ткивото од миокарден инфаркт, колкаво е тоа оштетување и дали е трајно (вијабилитет на миокард)?
 • Прецизна проценка на срцева слабост, потенцијални причини за срцевата слабост
 • Евалуација и дијагностика на кардиомиопатии (дилатативна, хипертофична, рестриктивна амилодоза)
 • Дијагностика на миокардитис (инфламација на срцевиот мускул)
 • Валвуларни маани
 • Проценка на перикардот (обвивката околу срцето)
 • Проценка на конгенитални срцеви аномалии

МР на срце е безбедна и безболна дијагностичка процедура. Луѓе со било какви уреди со метали во и на телото не би требало да се снимаат без потврда дека уредот е безбеден за МР тестирање (MRI safe).

Такви уреди ги вклучуваат следните:

 • Електростимулатори на срцето (пејсмејкери), имплантирани кардиодефибрилатори (ICD) и уреди за ресинхронизациона терапија (CRT)
 • Импланти во внатрешно уво
 • Имплантирани инфузиски пумпи, неуро-мускулни стимулатори, интраутерини уреди за контрацепција
 • Клипси за мозочни аневризми
 • Некои дентални импланти
 • Било какви метални делови во телото

Пред прегледот треба да се пријави доколку пациентот е во тек на бременост, има тетоважи, има стент, валвуларна протеза или хирургија на срцето или бубрежна болест.

Што се случува за време на прегледот?

 • Прегледот обично трае 30-60 минути
 • Пациентот лежи на комфорна движечка маса со слушалки преку кои се слушаат упатствата на технологот
 • Потребна е соработка на пациентот во однос на земање воздух, издишување и задржување на здивот во тек на неколку секунди
 • За цело време се следи ЕКГ, кислородна сатурација а пациентот може слободно да зборува со технологот додека трае прегледот
 • Доколку е потребна апликација на контраст, пред прегледот се планира интравенска канила во раката

По прегледот возможно е веднаш враќање на нормалните активности. Нема никави ограничување со оглед на тоа што нема јонизирачко зрачење. Резултатите од прегледот вообичаено се добиваат по 2-3 работни дена.