Срцевите залистоци, вратите на нашето срце

Дневна доза здравје

март 03,2021


Човековото срце има четири залистоци што функционираат како врати низ кои поминува крвта. Залистоците се отвораат со што овозможуваат крвта да тече внатре или надвор од срцето. Од друга страна пак се затвораат за да оневозможат, да ја спречат, крвта да тече онаму каде што не треба. Срцевите залистоци ја држат крвта да тече во една насока низ срцето.

Видови на залистоци

Се разликуваат два вида залистоци преткоморно коморни залистоци и полумесечести залистоци.

Прекоморно-коморните залистоци кои се наоѓаат во предкоморите, го контролираат протокот на крв помеѓу горните и долните комори на срцето. Залистокот помеѓу десната предкомора и десната комора е пропусен залисток. Залистокот помеѓу левата предкомора и левата комора се нарекува митрален залисток.

Полумесечестите залистоци се наоѓаат на горниот дел од коморите. Полумесечестите залистоци го контролираат протокот на крв надвор од срцето. Крвта тече од левата комора кон белите дробови преку белодробниот залисток. Крвта тече од левата комороа кон телото преку аортниот залисток.
Како функцинираат?
Залистоците се отвораат и затвораат двапати истовремено. Со други зборови, предкоморно-коморните залистоци се отвораат и затвораат во исто време. И полумесечестите залистоци се отвораат и затвораат во исто време. Затоа слушате само два удари на едно срцево чукање, а не четири.

 

Оштетување и нефункционалност

Залистоците исто така може да заболат а со тоа да се оштетат и да изгубат дел од својата функциналност. Може да се случи залистокот да стане некомпетентен (инсуфициентен) или регургитантен. Тоа е состојба кога кога ливчињата на залистоците се свиени од на нив создадените лузни од воспалителен процес, кога ја изгубиле поддршката од тендинозните хорди (на пр. при нивна руптура), или, при проширување на валвуларниот прстен.
Исто така може да се случи залистокот да стане стенотичен поради лузни од воспалителен процес или вроден анатомски дефект.

Кога крвта минува низ оштетените залистоци настануваат срцеви шумови.
Карактерот, локализацијата, интензитетот и правецот на ширење на тие шумови ја одразуваат локализацијата и степенот на оштетување на срцевиот залисток. Срцевите шумови обично се движат во правец на протокот на крв од соодветниот залисток. Така, на пример, шумот на митрална регургитација се шири кон аксилата, додека шумот на аортна стеноза се шири кон вратот.

Хируршки зафат: Дали и кога?

Кај сите пациенти со болест на срцевите залистоци не е потребен хируршки зафат , но важно е да се напомене дека, кај тие што е потребен, доколку се пропушти времето за хируршка корекција може да дојде до појава на срцева слабост при која изведувањето на хируршки зафат носи голем ризик од летален крај на болниот.
Доколку чувствувате стегање и болка во градите, често пати поврзано со ангина пекторис или пак имате остра болка како боцкање во градите веднаш јавете се на лекар. Исто така медицинска помош треба да побарате и доколку забележите шумење, биење во градите или забрзано чукање на срцето. Отежанто дишење, задржување на течностите во нозете, зглобовите, стомакот, белите дробови или срцето, вртоглавица, премаленост и несвестици се исто така симптоми кои говорат за тоа веднаш да побарате медицинска помош.