МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

ИНТЕРВЕНТНА РАДИОЛОГИЈА И КАРДИОЛОГИЈА

Интервентна кардиологија

Интервентната кардиологија се занимава со транскатетерски (минимално инвазивен) третман на одредени срцеви заболувања. Предностите на интервенциите од овој вид се намалена болка, значително смален ризик од инфекции, избегнување на големи лузни и пократко време на заздравување по интервенцијата. Во повеќето случаи пациентите се будни за време на интервенцијата, а анестезија се дава локално и пациентите можат да си одат дома неколку часа.

Срцева катетеризација

Процедура при која кардиологот прави мал засек на раката или ногата преку кој внесува катетер преку крвен сад до срцето. Оваа постапка користи за:

  • Одредување на локацијата и големината на стеснувањата на крвните садови
  • Одредувањена пупмната сила на срцето и функцијата на валвулите
  • Земање на крв од одреден сегмент
  • Одредување на крвниот притисок во одреден сегмент
  • Инјектирање на контрастно средство видливо под рентген зраци во артерии за одредување на нивното полнење со крв.

Информациите добиени од оваа постапка помагаат за планирање кардиоваскуларна операција или решавање на состојбата со друг вид на интервентна процедура како на пример ангиопластика.

Коронарографија

Селективна корорнарографија е процедура со која се дијагностицираат запушувањата во коронарните крвни садови (крвни садови кои го снабдуваат срцевиот мускул со крв). Оваа метода се изведува во катетеризациона лабораторија во стерилни услови, каде вообичаено преку десната рака лекарот постава пластичен водич (мало цевче) во артеријата, преку кој се воведува катетер до коронарните крвни садови, потоа се вбризгува јодни контрасно средство и крвните садови на срцето се снимаат со помош на Рентген зраци.

Ангиопластика и стентирање

Ангиопластика / перкутана коронарна интервенција

Се користи за отворање на артериите кои биле стеснети од атеросклероза и истата се врши преку катетер внесен со засек од рака или нога до артериите кои го хранат срцето. Катетерот има собран балон на врвот и кога тој ќе стигне во стеснетиот или запушен дел се дува за да ја турне атеросклеротската плака кон сидот на артеријата и ја проширува артеријата со што се подобрува крвниот тек.

Околу 70 % од ангиопластиките завршуваат со стентирање- внесување на мал метален цилиндар наречен стент во артерија.

Постојат 2 вида на стентови: метални – (Bare-metal stents) и стентови кои се обложени со медикамент (Drug- eluting stents) кој спречува создавање лузни и го смалува ризикот од повторно затворање на артеријата.

Балон валвулопластика

Се користи за проширување на стеснети валвули кои не се отвораат соодветно пр. при аортна стеноза. При оваа процедура балонот на врвот на катетерот се дува за да го истегне и целосно отвори залистокот.

TEVAR и EVAR

– Thoracic endovascular aortic repair (TEVAR)
– Endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms (EVAR)

Минимално инвазивни процедури кои вклучуваат поставување на специјален стент во ослабениот дел на аортата, со која се нормализира протокот на крв. Оваа метода се користи за решавање на аневризма или дисекција на торакоабдоменалнта аорта.

Transcatheter aortic valve implantation (TAVI)

Минимално инвазивна процедура за третман на тешка аортна стеноза преку катетер (без потреба од отворање на градниот кош).

Интервентна кардиологија

Останати доктори од овој оддел

Вилма Ампова Соколов

Д-р Вилма Ампова Соколов

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

vilma.ampova@zmc.mk

Види го профилот
Ѕвонко Атанасов

М-р сци. д-р Ѕвонко Атанасов

Спец. по радиодијагностика

zvonko.atanasov@zmc.mk

Види го профилот
Шпенд Идризи

Д-р Шпенд Идризи

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

shpend.idrizi@zmc.mk

Види го профилот
Иван Милев

Д-р Иван Милев

Спец. по педијатрија
Супспец. по кардиологија

ivan.milev@zmc.mk

Види го профилот
Илија Нешковски

Д-р Илија Нешковски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

ilija.neskovski@zmc.mk

Види го профилот
Африм Халим

Д-р Африм Халим

Спец. по радиодијагностика

afrim.halimi@zmc.mk

Види го профилот