Кардиохирургија - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Кардиохирургија

 

Одделот за кардиохирургија во Клиничката болница Жан Митрев, функционира според најсовремени и највисоки светски стандарди. Одделот на кардиохирургија нуди професионален пристап и врвна здравствена нега, за сите специфични болести на сите категории пациенти, како и најсовремени апаратури за диагностика и реализирање на сите видови на интервенции поврзани со кардиоваскуларните заболувања. Тимот е составен од високо стручно едуциран медицински персонал со долгогодишно искуство, предводен од еминентниот Академик д-р Жан Митрев.
Одделот за кардиохирургија располага со пет најсовремено опремени операциони сали и најсофистицирана апаратура за реанимација и интензивно лекување. На одделот за кардиохирургија работи високостручен тим на кардиохирурзи, кардиолози, анестезиолози, кардиоперфузионисти, медицински сестри и физиотерапевти.

Операции:

 • Коронарен бајпас
 • Валвуларна хирургија (болести на аортна, митрална, трикуспидна и пулмонална валвула)
 • Хируршка реконструкција на левата комора
 • Отстранување на тумори од срце
 • Хируршки третман на вродени срцеви мани кај возрасни и деца
 • Хирургија на перикардни заболувања (заболувања на срцевата обвивка)
 • Комбинирана хирургија (бајпас, валвули, аорта)
 • Хируршки третман на тешка срцева слабост
 • Вградување на механичка циркулаторна потпора кај пациенти со хронична срцева слабост
 • Хируршки третман при акутен кардиоген шок (поставување на ЕКМО)
 • Автотрансплантација
 • Хирургија на перикард (срцева обвивка)
 • Операции на асцендентниот дел од аортата (аневризма на аорта и дискеција Станфорд А, коарктација на аорта)
 • Операција на торакален дел од аортата (аневризма, дисекција) и торакоабдоменална аневризма
 • TAVI (транскутана замена на аортна валвула)
 • Mitral clip (перкутано решавање на тешка митрална инсуфициенција)
 • Хируршка замена на пејс-мејкерска батерија, вадење на пејсмејкерски жици

Во одделот за кардиохирургија сите пациенти добиваат индивидуален пристап за лекување. Овој пристап е стандард кој веќе со години се применува кај сите пациенти во нашата клиника. Индивидуалниот третман има за цел на пациентите да им се овозможи прецизна дијагноза проследена со врвна хирургија, соодветно лекување и следење на состојбата постоперативно.

По што сме препознатливи во регионот

 • Хируршки третман на тешка срцева слабост. Болницата има етаблирано прогарма за механичка циркулаторна потопора за пациентите со напредната срцева слабост. Со овој програм е овозможено вградување на дивајси (апарати за подршка на срцето) на левата комора, десната комора, или пак за двете комори истовремено. Воедно болницата има можности и искуство за вградување на вештачко срце каде е непходно за преживување на пациентот. Со овој програм на пациентите им е овозможено преживување и вракање во нормален живот.
 • Хируршки треман на вродени срцеви мани кај возрасни и деца од 0- 18 години. Со своето долгогодишно искуиство на поголем дел од оваа популација деца и возрасни им е овозможен насоврмен хируршки пристап и стручно водена нега до потполно оздравување.

Кардиохируршките операции како и предоперативните коронарографии се бесплатни за осигурениците на фондот (ФЗОМ), а за пациентите надвор од Македонија, Клиничката болница Жан Митрев, има склучено договор за соработка со приватни осигурителни комапании.