МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

НЕВРОХИРУРГИЈА

Цереброваскуларни процедури

 • Клипсирање на аневризма
 • Микрохирургија на артериовенски малформации (AVMs). Микрохирургија на каверноми
 • Други васкуларни малформации дурални артериовенски фистули, длабока венска аномалија

Цереброваскуларни процедури

Невро-онкологија (тумори на мозокот)

 • Микрохирургија на тумор на мозокот:
  -супра – и
  -инфра- тенторијални тумори
 • Микрохирургија на тумор на мозокот – метастази
 • Микрохирургија на тумор на мозокот-комплексни тумори на базата на черепот
 • Микрохирургија на тумор на мозокот-краниофарингиом – имплантација на Ommaya резервоар
 • Микрохирургија на тумор на мозокот-орбитални тумори
 • Аденом на хипофизата:
  -трансназален транссфеноидален ендоскопски пристап
  -транскранијален пристап

Спинална неврохирургија

 • Предна цервикална дисцектомија и фузија
 • Задна цервикална фораминотомија и спинална декомпресија
 • Микродисцектомија (торакална, лумбална)
 • Стеноза на ‘рбетниот канал – декомпресивна ламинектомија
 • Задна лумбална меѓупршленска фиксација (PLIF)
 • Микрохирургија на тумори на ‘рбетниот мозок и невромониторинг

Функционална неврохирургија

 • Имплантација на вагус нерв стимулатор (ВНС) кај пациенти со медикорезистентна епилепсија
 • Тригеминална невралгија и синдроми на компресија на нерви – микроваскуларна декомпресија
 • Фронтална и темпорална лобектомија Лезионектомија

Општа неврохирургија

 • Епидурален хематом
 • Акутен и хроничен субдурален хематом
 • Депресивна поправка на фрактура на черепот
 • Декомпресивна краниектомија
 • Надворешна вентрикуларна дренажа
 • Имплантација на IRRA FLOW, дволуменски дренажен систем кај пациентите со интравентрикуларна хеморагија
 • Краниопластика (замена на коскени дефекти)
 • Поправка на истекување на цереброспиналната течност (ликвореа)
 • Хидроцефалус-шантирање
 • Проблеми со шантот
 • Нервна биопсија
 • Нервни тумори
 • Сутура на нерв и процедура на ослободување од заглавување на нервот
 • Ослободување на карпален тунел
 • Декомпресија или транспозиција на улнарниот нерв
 • Повреда на периферниот нерв

Детска неврохирургија

 • Микрохирургија на Chiari малформации
 • Поправка на краниосиностоза
 • Поправка на енцефалоцела
 • Поправка на миеломенингоцела
 • Поправка на дермален синус на ‘рбетниот столб
 • Микрохирургија со Tethered cord синдром
 • Вентрикулоперитонеален шант
 • Детска микрохирургија на тумори на мозокот и ‘рбетот

Останати доктори од овој оддел

Владимир Рендевски

Проф. д-р Владимир Рендевски

Специјалист по неврохирургија

vladimir.rendevski@zmc.mk

Види го профилот